PROFIL ABSOLVENTA

 

Skupina a evidenční obor vzdělávání: 16 Ekologie a ochrana prostředí

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

Výsledky vzdělávání:

Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků a jejich výchovou.

V průběhu studia jsou pěstovány a posilovány tyto významné rysy a schopnosti absolventa:

- schopnost samostatně myslet a pohotově se rozhodovat

v běžných pracovních situacích, nalézt optimální varianty řešení úkolů, vhodně aplikovat i asertivní jednání

- aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi

- pracovat v týmu, podílet se aktivně na organizaci a řízení činností v pracovní skupině

- dále se vzdělávat - soustavně sledovat vědeckotechnický rozvoj oboru, získané informace využívat v pracovní činnosti

- schopnost nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování

- schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu práce

 

a) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent vzdělávacího programu má základní vědomosti a dovednosti z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělávání, a to zejména:

- je si vědom svých lidských práv a je ochoten respektovat práva jiných lidí, uznává rovnost různých etnických skupin a ras

- uvědomuje si svou národní příslušnost a snaží se rozvíjet vše pozitivní, co jeho předkové vytvořili. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni

- dovede využívat poznatky z historie pro lepší pochopení současnosti

- je připraven pro aktivní občanský život, respektuje zásady humanity

- uznává a respektuje ekologické zákonitosti na této planetě v každodenním životě, uvědomuje si závislost života lidí na zdravém a funkčním prostředí a na možnosti využívání vědeckotechnického pokroku v zájmu trvale udržitelného života. Při rozhodování a jednání prosazuje zájmy ochrany přírody a životního prostředí

- dodržuje platné jazykové normy, umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce

- vyhledává kulturní zážitky (např. čte krásnou literaturu, časopisy, populárně naučné knihy podle svého zájmu a navštěvuje kulturní zařízení, jako jsou kina, divadla, koncertní a výstavní síně atp.)

- dorozumí se jedním cizím jazykem (případně dvěma cizími jazyky, pokud studuje druhý cizí jazyk jako nepovinný předmět) v běžných situacích. Dovede pomocí slovníku číst cizojazyčné odborné texty

- rozumí matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace

- je schopen pracovat s počítačem a využívat běžných uživatelských programů

- je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a vlivech nezdravého způsobu života 2 vůbec

- je seznámen se zásadami, které je nutno dodržovat v zájmu dobrých partnerských vztahů, je poučen v roli a povinnostech rodiče

- snaží se zvyšovat a udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví

b) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent má odpovídající odborné vědomosti a dovednosti:

- s jistotou ovládá odbornou terminologii z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů a principů při řešení praktických úkolů

- je seznámen s problematikou vzniku a vývoje života a podstatou genetiky

- je schopen určovat vybrané organizmy

- pozná základní minerály a horniny, typy a druhy půd, umí odebírat vzorky hornin, půdy, vody, vzduší a stanovit jejich základní charakteristiky

- sleduje a vyhodnocuje změny životního prostředí, zabývá se prevencí negativních vlivů a změn

- dovede pracovat s informacemi z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí a při jejich zpracování a při plnění administrativních, organizačních a odborných úkolů používat výpočetní techniku

- je obeznámen s problematikou přírodních zdrojů a s jejich čerpáním

- je informován o toxických látkách a jejich účincích

- je obeznámen o hospodaření s odpady

- orientuje se v zákonech a předpisech o ochraně přírody a prostředí

- aktualizuje své vědomosti, dovednosti a informace o celkovém stavu životního prostředí

- je připraven pro práci v laboratoři. Je schopen založit, sledovat a vyhodnocovat pokusy

- je seznámen s používáním technických prostředků pro práci v terénu a může získat osvědčení pro práci s motorovou pilou a dalšími mechanizmy

- je schopen sledovat monitory používané při studiu životního prostředí

- má odpovídající poznatky a návyky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z oblasti hygieny práce a protipožární obrany

- ovládá základní a důležité specifické zásady podnikání v oboru, postupy managementu a marketingu v podmínkách tržní ekonomiky

- má možnost získat oprávnění k řízení motorových vozidel

- je schopen provádět osvětovou činnost v oboru

Uvedený profil absolventa bude rozšířen o vědomosti a dovednosti získané ve výběrových, popř. v nepovinných předmětech

Absolvent získá pevné návyky nutné k výkonu své funkce a úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaného ekologického odborníka

Možnosti uplatnění absolventa

Získanou středoškolskou kvalifikaci pracovníka v oblasti ochrany životního prostředí může absolvent uplatnit ve státní správě nebo ve sféře výroby a služeb.

Oblast státní správy zahrnuje:

- referáty životního prostředí, obcí, měst a okresů

- inspekční činnost v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s odpady

- chráněné krajinné oblasti, národní parky, přírodní rezervace a národní přírodní rezervace.

Sféra výroby a služeb zahrnuje:

- ekologické útvary průmyslových podniků, laboratoří zabývající se znečištěním životního prostředí, podniky odpadového hospodářství

- rekultivace

Je možné i uplatnění absolventa v informační a osvětové činnosti oboru