MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29. listopadu 1996 č.j 31 431/96-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

16-01-M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí

Denní studium absolventů základní školy:

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Týdenní počet vyučovacích

hodin v ročníku

A. POVINNÉ PŘEDMĚTY

1.

2.

3.

4.

Celkem

hodin

1. Společensko-vědní

8

6

6

7

27

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk I. nebo II. x)

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

2. Matematicko-přírodovědné

6/2/

5/1/

2/1/

2

15/4/

Matematika

3/1/

3/1/

2/1/

2

10/3/

Fyzika xx)

3/1/

2

-

-

5/1/

3. Tělesná výchova

2/2/

2/2/

2/2/

2/2/

8/8/

4. Odborné

15/5,5/

18/9,5/

18/7,5/

16/7/

67/29,5/

Biologie

4/1/

4/1/

2

2

12/2/

Chemie

4/1/

3/1/

2/1/

2/1/

11/4/

Geografie

2

2

-

-

4

Ekologie

2/0,5/

2/0,5/

-

-

4/1/

Hydrologie

-

-

1,5/0,5/

-

1,5/0,5

Geodezie

-

-

1,5/1/

-

1,5/1/

Laboratorní kontrola

-

2/2/

-

2/2/

4/4/

Technologie ochrany

         

životního prostředí

-

-

-

4/1/

4/1/

Ochrana a tvorba krajiny

-

-

4/1/

-

4/1/

Právní příprava

-

-

2

-

2

Aplikovaná psychologie

-

-

-

1

1

Technika administrativy

2/2/

1/1/

-

-

3/3/

Výpočetní technika a informatika

1/1/

2/2/

1/1/

1/1/

5/5/

Ekonomika

-

-

2/1/

3/1/

5/2/

Stroje a zařízení

-

2/2/

2/2/

1/1/

5/5/

Povinné celkem

31/9,5/

31/12,5/

28/10,5/

27/9/

117/41,5/

B. DOPORUČENÉ VÝBĚROVÉ

PŘEDMĚTY

1.

2.

3.

4.

Celkem

hodin

Terénní ekologie #)

-

-

2

2

4

Ochrana vody #)

-

-

2

2

4

Odpady a ovzduší #)

-

-

2

2

4

Energetické zdroje #)

-

-

2

2

4

Laboratorní technika #)

-

-

2

2

4

Hygiena a toxikologie

       

2

Rekultivace

       

2

Konverzace v cizím jazyce

       

1-2

Estetika a životní prostředí

       

2

Chemický seminář

       

2

Matematický seminář

       

2

Biologický seminář xxx)

       

2

Doporučené výběrové předměty celkem

1-2

1-2

4-5

5-6

 

Povinné a výběrové celkem

32-33

32-33

32-33

32-33

 

 

 

x) třída se dělí na dvě skupiny

xx) ostatní přírodovědné předměty jsou zařazeny mezi předměty odborné

xxx) výběrové předměty označené #) tvoří základ specializace, proto si žák z těchto předmětů povinně jeden vybere

 

C. DOPORUČENÉ NEPOVINNÉ

Celkem

Sportovní hry

8

Základní fotografické techniky

2

Výpočetní technika a programování

3

Statistika

3

Cizí jazyk I. nebo II.

8

 

 

Přehled využití týdnů v období školního roku:

Činnost

Počet hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Vyučování

33

33

33

27

Odborná praxe skupinová

2

2

-

-

Odborná praxe individuální

-

2

4

2

Lyžařský kurz

1

-

-

-

Turistický kurz

-

1

-

-

Exkurze

1

1

1

1

Maturitní zkoušky

-

-

-

2

Časová rezerva

3

1

2

3

Celkem

40

40

40

35

 

Poznámky:

  1. Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných předmětů v ročnících může ředitel školy na základě doporučení předmětové komise změnit až do 10 % celkového počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen, a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět.
  2. Při vyučování jednotlivým předmětům lze využít možnosti úprav obsahu učiva až do rozsahu 30 % v souvislosti s potřebou aktualizace učiva a jeho přizpůsobení specifickým potřebám. Učební osnovu upravenou vyučujícím schvaluje ředitel školy.
  3. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Ředitel školy může při organizaci teoretického vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí ředitel podle podmínek školy a charakteru vyučovaného předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Při vyučování cizím jazykům se třída vždy dělí na skupiny.
  4. Struktura výběrových předmětů vychází z charakteru studijního oboru, zájmu žáků, jejich předpokládaného uplatnění a je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovy výběrových předmětů. Vyučovací hodiny stanovené pro výběrové předměty lze využít též k posílení povinných vyučovacích předmětů nebo k zařazení jiného než doporučeného výběrového předmětu.
  5. Nepovinné vyučovací předměty zavádí škola podle zájmu žáků a svých možností. Jejich skladba je v kompetenci ředitele školy, který schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Nepovinné předměty umožní žákům doplnit si vědomosti nebo rozvíjet osobnost podle vlastního zájmu.
  6. Ředitel školy určí 4 - 11 týdnů z časové rezervy za celou dobu studia na souvislou odbornou praxi. Náplň této odborné praxe musí být v souladu s charakterem studia a profilem absolventa. Hodnocení odborné praxe je součástí hodnocení předmětu praxe.
  7. V případě studia při zaměstnání večerní nebo dálkovou formou se doba trvání přípravy prodlužuje o jeden rok. Vyučuje se podle učebních osnov denního studia. Transformaci obsahu vyučovacích předmětů provede škola. U večerního studia je maximální počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 16, u dálkového studia je maximální počet konzultačních hodin v ročníku 220.