PROFIL ABSOLVENTA

 

Skupina a evidenční obor vzdělávání: 16 Ekologie a ochrana prostředí

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení certifikace: maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

Výsledky vzdělávání:

Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků a jejich výchovou.

V průběhu studia jsou pěstovány a posilovány tyto významné rysy a schopnosti absolventa:

- schopnost samostatně myslet a pohotově se rozhodovat v běžných pracovních situacích, nalézt optimální varianty řešení úkolů,

vhodně aplikovat i asertivní jednání,

- aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi,

- schopnost pracovat v týmu, podílet se aktivně na organizaci a řízení činností v pracovní skupině,

- dále se vzdělávat - soustavně sledovat vědeckotechnický rozvoj oboru, získané informace využívat v pracovní činnosti,

- schopnost nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování,

- schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu práce.

a) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent vzdělávacího programu se vyznačuje základními vědomostmi a dovednostmi v oblasti všeobecného a základního odborného vzdělávání, a to zejména:

- je si vědom svých lidských práv a je ochoten repektovat práva jiných lidí, uznává rovnost různých etnických skupin

a ras

- uvědomuje si svou národní příslušnost a má snahu rozvíjet vše pozitivní, co jeho předkové vytvořili. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni

- dovede využívat poznatky z historie pro lepší pochopení své současnosti

- je připraven pro aktivní občanský život, respektuje zásady humanity

- uznává a respektuje ekologické zákonitosti na této planetě v každodenním životě, uvědomuje si závislost života lidí na zdravém a funkčním prostředí a na možnosti využívání vědecko-technického pokroku v zájmu udržitelného života. Při rozhodování a jednání prosazuje zájmy ochrany přírody a životního prostředí

- dodržuje platné jazykové normy, umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce

- dorozumí se v jedním cizím jazykem v běžných situacích.

Dovede pomocí slovníku číst cizojazyčné odborné texty - rozumí matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace, dokáže užívat matematické poznatky - je schopen pracovat s počítačem a využívat běžných uživatelských programů

- vyhledává kulturní zážitky (např. čte krásnou literaturu, časopisy, populárně naučné knihy podle svého zájmu a navštěvuje kulturní zařízení, jako jsou kina, divadla, koncertní a výstavní síně atp.)

- je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a vlivech nezdravého způsobu života vůbec - je seznámen se zásadami, které je nutno dodržovat v zájmu dobrých partnerských vztahů, je poučen o roli a povinnostech rodiče

- snaží se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví

b) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent získal vědomost a dovednost z oblasti odborného

a specifického odborného vzdělávání, a to zejména:

- s jistotou ovládá odbornou terminologii z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí

- chápe problematiku vzniku a vývoje života a podstatu genetiky

- je schopen určovat vybrané organizmy - sleduje a vyhodnocuje změny životního prostředí, zabývá se prevencí negativních vlivů a změn

- pozná základní minerály a horniny, typy a druhy půd, umí odebírat vzorky hornin, půdy, vody, ovzduší a stanovit základní charakteristiky

- dovede pracovat s informacemi z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí a při jejich zpracování a při plnění administrativních, organizačních a odborných úkolů používat výpočetní techniku

- je obeznámen s problematikou přírodních zdrojů a jejich čerpáním

- je informován o toxických látkách a jejich účincích

- je obeznámen o hospodaření s odpady

- orientuje se v zákonech a předpisech o ochraně přírody a životního prostředí a dovede je uplatňovat v praxi

- aktualizuje své vědomosti, dovednosti a informace o celkovém stavu životního prostředí

- zná postupy pěstování lesů a odpovídajících výchovných i obnovních zásahů podle druhů dřevin, stanoviště a kategorie lesa

- ovládá plánování a taxační metody s respektováním všech funkcí lesa

- orientuje se v lesním terénu podle map, umí pracovat s výškoměry, průměrkou, ovládá taxační tabulky

- zná specifické způsoby hospodaření v lesích ochranných a zvláštního určení

- zná základy školkařského provozu

- má odpovídající poznatky a návyky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a protipožární ochrany

- ovládá základní a důležité specifické zásady podnikání

v oboru, postupy managementu a marketingu v podmínkách tržní

ekonomiky

- je schopen provádět osvětovou činnost v oboru

Uvedený profil absolventa bude rozšířen o znalosti a dovednosti získané ve výběrových, případně v nepovinných předmětech

Absolvent získá úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaného odborníka v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Má možnost získat oprávnění k řízení osobního automobilu, osvědční pro práci s motorovou pilou a adaptéry. Další kvalifikace bude doložena na zadní straně maturitního vysvědčení, nebo osvědčena zákonem předepsaným certifikátem.

Možnosti uplatnění absolventa

Získanou středoškolskou kvalifikaci pracovníka v oblasti ochrany životního prostředí může absolvent uplatnit ve státní správě nebo ve sféře výroby a služeb.

Oblast státní správy zahrnuje:

- chráněné krajinné oblasti, národní parky, přírodní rezervace a národní přírodní rezervace.

- referáty životního prostředí, obcí, měst a okresů

- inspekční činnost v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s odpady.

Sféra výroby a služeb zahrnuje:

- ekologické útvary průmyslových podniků, podniky odpadového hospodářství

- rekultivace

Je možné i uplatnění absolventa v informační a osvětové činnosti oboru.

Maturitní zkouška umožňuje absolventům studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.