MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29. listopadu 1996 č.j 31 433/96-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí

 

Denní studium absolventů základní školy:

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

A. POVINNÉ PŘEDMĚTY

1.

2.

3.

4.

Celkem

Společensko-vědní

8

7

6

7

28

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk - I, II

3

3

3

3

12

Občanská nauka

1

1

1

3

 

Dějepis

2

1

3

 

 

Matematicko-přírodovědné

8(1)

4(0,5)

2

3(1)

17(2,5)

Matematika

2

2

2

3(1)

9(1)

Fyzika

3

-

-

-

3

Chemie

3(1)

2(0,5)

-

-

5(1,5)

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Odborné

12(3,5)

17-18(3,5)

21(4,5)

15(4)

65-66(15,5)

Biologie

4(1)

-

-

-

4(1)

Botanika

3(1)

2(0,5)

-

-

5(1,5)

Zoologie

3(1)

2(0,5)

-

-

5(1,5)

Ekologie

-

3(1)

2(0,5)

2(0,5)

7(2)

Ochrana prostředí

-

2(0,5)

3(1)

3(1)

8(2,5)

Lesnictví

-

-

3(1)

3(1)

6(2)

Geologie

2(0,5)

-

-

-

2(0,5)

Geografie

-

2-3

-

-

2-3

Hydrologie

-

2(O,5)

-

-

2(0,5)

Meteorologie a monitoring

-

-

2(0,5)

2(0,5)

 

Odpady

-

-

2

-

2

Průmyslová výroba

-

-

3

-

3

Právní příprava

-

1

2

2

6

Ekonomika

-

-

2(0,5)

3(1)

5(1,5)

Aplikovaná psychologie

-

2

-

2

 

Výpočetní technika

-

2(1)

2(1)

-

4(2)

a informatika

 

 

 

 

 

Povinné celkem

30(4,5)

30-31(4)

31(4,5)

27(5)

118-119(18)

 

B. DOPORUČENÉ VÝBĚROVÉ PŘEDMĚTY

1.

2.

3.

4.

Celkem

Zemědělství

 

 

 

 

1-2

Myslivost

 

 

 

 

3

Geodezie

 

 

 

 

1-2

Cvičení z biologie

 

 

 

 

1

Cvičení z matematiky

 

 

 

 

1

Cvičení z fyziky

 

 

 

 

1

Cvičení z chemie

 

 

 

 

1

Technika administrativy

 

 

 

 

1

Cizojazyčná konverzace I, II

 

 

 

 

2-4

Celkem výběrové předměty

1-2

2-3

1-2

5-6

10-14

Povinné a výběrové předměty celkem

32-33

32-33

32-33

32-33

128-132

 

C. DOPORUČENÉ NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

Jednonožná motorová pila a křovinořezy

Řízení motorových vozidel

Ekoturistika

Management, marketing

 

POZNÁMKY:

l. Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných předmětů v ročnících může ředitel školy na základě doporučení předmětové komise změnit až do 10 % celkového počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět.

2. Při vyučování jednotlivým předmětům lze využít možnosti úprav obsahu učiva až do rozsahu 30 % v souvislosti s aktualizací učiva a jeho přizpůsobení specifickým potřebám. Učební osnovu upravenou vyučujícím schvaluje ředitel školy.

3. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. Dělení tříd na skupiny musí odpovídat platným předpisům.

4. Struktura výběrových předmětů vychází z charakteru studijního oboru a potřeb regionu. Je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovy předmětů. Vyučovací hodiny výběrových předmětů lze využít též k posílení povinných vyučovacích předmětů nebo zařazení dalšího výběrového předmětu.

5. Nepovinné vyučovací předměty zavádí škola podle zájmu žáků a svých možností. Jejich skladba je v kompetenci ředitele školy, který schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Nepovinné předměty umožní žákům doplnit si vědomosti nebo rozvíjet osobnost podle vlastního zájmu.

6. Výuka praxe je organizována podle potřeb žáků, podmínek školy a struktury učebního plánu jako praxe učební a odborná (individuální, prázdninová). Rozdělení týdnů praxe do jednotlivých ročníků je orientační a může být upraveno podle podmínek školy v závislosti na specifických podmínkách školy a regionu. Část praxe mohou žáci vykonat v období hlavních školních prázdnin. Praxi je možné realizovat i v zahraničí. Rozsah jednotlivých forem praxe stanoví učební osnova předmětu praxe.

7. Turistický nebo lyžařský kurz může být zařazen do 1., 2., 3. ročníku, podle zájmů žáků a možností školy.