CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Název vzdělávacího programu: 16-01-M/005 Ochrana a obnova životního prostředí

Délka vzdělávacího programu: 4 roky

Pojetí a cíle vzdělávacího programu:

Žák je vychováván a vzděláván tak, aby se stal člověkem s dobrou orientací ve světě, který je schopen vlastního zdokonalování a úspěšného vyrovnávání se se soukromými i profesními problémy a uznává z hlediska obecně lidského žádoucí životní hodnoty.

Úkolem vzdělávacího programu je poskytnutí náležitých středoškolských odborných vědomostí a dovedností a výchova odborných pracovníků pro ochranu přírody a životního prostředí.

Specifikou je zvládnutí dvou cizích jazyků.

Charakteristika obsahových složek:

a) všeobecné vzdělávání

Obsahové složky povinného vzdělávání se ve všeobecně vzdělávací části skládají ze vzdělání

- jazykového, a to v oblasti mateřského jazyka a dvou cizích jazyků

- společenskovědního, které v sobě zahrnuje vzdělávání z vybraných oblastí psychologie, sociologie, politologie, etiky, filozofie a historie

- matematického a fyzikálního, jehož obsahovým jádrem jsou vybrané okruhy středoškolské matematiky a fyziky

- estetického, které se podílí na formování estetického cítění a estetických prožitků žáků, jehož zdrojem jsou různé druhy umění - literatura, výtvarné umění, hudba, film apod. Nejvýznamnější část estetického vzdělávání se realizuje ve výuce literatury v mateřském jazyce.

V oblasti tělesné kultury jde o formování biologické a sociální stránky osobnosti žáka a o prohlubování mezilidských vztahů. Působí se na jeho upevňování zdraví, na efektivní využívání volného času a uspokojuje se jeho zájem o pohybovou aktivitu.

b) odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání teoretického a praktického charakteru se skládá ze složek zaměřených na

- ekologii a ochranu životního prostředí, které navazují na poznatky a vědomosti získané v přírodovědných předmětech, rozšiřují vědomosti o vztazích mezi organizmy a prostředím a o člověku a prostředí a zahrnují komplexní znalosti potřebné k aktivní ochraně jednotlivých složek životního prostředí

- právní přípravu v oblasti životního prostředí, která podává přehled o právním řádu ČR a platných normách v oblasti ochrany životního prostředí

- ekonomiku, která zabezpečuje aktivní osvojení základních ekonomických pojmů a termínů, vytváří schopnost orientovat se v ekonomických jevech a procesech v podmínkách tržního hospodářství

- praktické činnosti v oblasti životního prostředí, které slouží k syntéze a aplikaci dílčích teoretických vědomostí a vytvářejí návyky v oblasti metod, myšlení a práce.

Organizace výuky:

Příprava ve vzdělávacím programu je organizována jako čtyřleté denní studium pro absolventy (chlapce i dívky) základní školy.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou podle příslušné právní normy.

Metodické postupy:

Osvojování učiva v ekologickém vzdělávání postihují postupy teoretické a empirické. V procesu výuky nelze oba postupy oddělovat, protože jedině spojením obou lze u žáků dosáhnout žádoucího rozvoje.

Předpokládá se neustálá aktivní a tvůrčí činnost učitele s uplatňováním otevřeného vyučování a využívání nových forem práce.

Metody a formy práce volí vyučující pedagog se zřetelem k charakteru předmětu, k situaci ve vzdělávacím procesu a s ohledem na možnosti školy.

Kromě běžně používaných vyučovacích metod se doporučují učební metody (a jejich kombinace) s tvořivým přístupem žáků jako problémové vyučování, objevování a řízené objevování, skupinové a kooperativní vyučování, případně i projektové vyučování.

Využívají se vizuální pomůcky, modely, tabulky, vývěsky, diaprojektor, video, počítače atp.

Vstupní předpoklady žáků:

Podmínkou vstupu do vzdělávacího programu je úspěšné absolvování základní školy a splnění podmínek přijímacího řízení organizovaného ředitelem školy.

Další specifické požadavky:

Do přípravy ve vzdělávacím programu mohou být přijati uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař.