PROFIL ABSOLVENTA

 

Název vzdělávacího programu: 16-01-M/005 Ochrana a obnova životního prostředí

Skupina a evidenční obor vzdělávání: 16 Ekologie a ochrana prostředí

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání:

Škola pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků a jejich výchovou.

V průběhu studia jsou pěstovány a posilovány tyto významné rysy a schopnosti absolventa:

- schopnost samostatně myslet a pohotově se rozhodovat v běžných pracovních situacích, nalézt optimální varianty řešení úkolů,

- schopnost cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat, vhodně aplikovat i asertivní jednání,

- aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi,

- pracovat v týmu, podílet se aktivně na organizaci a řízení činností v pracovní skupině,

- dále se vzdělávat - soustavně sledovat vědecko-technický rozvoj oboru, získané informace využívat v pracovní činnosti,

- schopnost nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování,

- schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám na trhu práce.

a) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent vzdělávacího programu má základní vědomosti

a dovednosti z oblasti všeobecného a základního odborného

vzdělávání, a to zejména:

- je si vědom svých lidských práv a je ochoten respektovat práva jiných lidí, uznává rovnost různých etnických skupin

a ras

- uvědomuje si svou národní příslušnost a snaží se rozvíjet vše pozitivní, co jeho předkové vytvořili. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni

- dovede využívat poznatky z historie pro lepší pochopení

současnosti

- je připraven pro aktivní občanský život, respektuje zásady humanity

- uznává a respektuje ekologické zákonitosti na této planetě v každodenním životě, uvědomuje si závislost života lidí na zdravém a funkčním prostředí a na možnosti využívání vědecko-technického pokroku v zájmu trvale udržitelného života. Při rozhodování a jednání prosazuje zájmy přírody a životního prostředí - umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce

- vyhledává kulturní zážitky (např. čte krásnou literaturu, časopisy, populárně naučné knihy podle svého zájmu a navštěvuje kulturní zařízení jako jsou kina, divadla, koncertní a výstavní síně atp.)

- dorozumí se dvěma cizími jazyky v běžných situacích. Dovede pomocí slovníku číst cizojazyčné odborné texty

- rozumí matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace, dokáže užívat matematické poznatky v běžných životních situacích - je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a vlivech nezdravého způsobu života vůbec - je seznámen se zásadami, které je nutno dodržovat v zájmu

dobrých partnerských vztahů, je poučen o roli a povinnostech rodiče

- snaží se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví

b) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent má odpovídající odborné vědomosti a dovednosti:

- s jistotou ovládá odbornou terminologii z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí - je seznámen s problematikou vzniku a vývoje života a podstatou genetiky

- sleduje a vyhodnocuje změny životního prostředí, zabývá se prevencí negativních vlivů a změn

- je schopen určovat vybrané organizmy

- pozná základní minerály a horniny, typy a druhy půd, umí odebírat vzorky hornin, půdy, vody, ovzduší a stanovit jejich základní charakteristiky

- dovede pracovat s informacemi z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí a při jejich zpracování a při plnění administrativních, organizačních a odborných úkolů používat výpočetní techniku

- je obeznámen s problematikou přírodních zdrojů a s jejich čerpáním

- je informován o toxických látkách a jejich účincích - je obeznámen o hospodaření s odpady

- orientuje se v zákonech a předpisech o ochraně přírody a životního prostředí

- aktualizuje své vědomosti, dovednosti a informace o celkovém stavu životního prostředí

- má odpovídající poznatky a návyky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z oblasti hygieny práce a protipožární ochrany

- ovládá základní a důležité specifické zásady podnikání

v oboru, postupy managementu a marketingu v podmínkách tržní

ekonomiky

- je schopen provádět osvětovou činnost v oboru

Absolvent získá úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaného odborníka v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Možnosti uplatnění absolventa

Získanou středoškolskou kvalifikaci pracovníka v oblasti ochrany životního prostředí může absolvent uplatnit ve státní správě nebo ve sféře výroby a služeb.

Oblast státní správy zahrnuje:

- referáty životního prostředí, obcí, měst a okresů

- inspekční činnost v oblasti ochrany vody, ovzduší a nakládání s odpady

- chráněné krajinné oblasti, národní parky, přírodní rezervace a národní rezervace

Sféra výroby a služeb zahrnuje:

- ekologické útvary průmyslových podniků, laboratoře zabývající se znečištěním životního prostředí, podniky odpadového hospodářství

- rekultivace

Je možné i uplatnění absolventa v informační a osvětové činnosti oboru.

Maturitní zkouška umožňuje absolventům studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.