MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29. listopadu 1996 č.j 31 432/96-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

16-01-M/005 Ochrana a obnova životního prostředí

 

Denní studium absolventů základní školy:

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku

A. POVINNÉ PŘEDMĚTY

1.

2.

3.

4.

Celkem

1. Společensko-vědní

18

17

14

12

61

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk I.

3

3

3

3

12

Cizí jazyk II.

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

1

-

-

3

2. Matematicko-přírodovědné

         

Matematika

3

3

3

-

9

Fyzika

2

2

-

-

4

3. Tělesná výchova

2

2

2

2

8

4. Odborné

13-14

13

16-18

13-16

55-60

Biologie

4(1)

4(1)

3(1)

3(1)

14(4)

Chemie

3(1)

3(1)

2(1)

2(1)

10(4)

Geologie

2-3

-

-

-

2-3

Geografie

2

2

-

-

4

Ekologie

-

2

-

-

2

Výpočetní technika

-

2

2

-

4

Ekonomika

-

-

2

2

4

Monitorování a ekologické

analýzy

-

-

-

1-2

2-3

Krajina a životní prostředí

-

-

-

2-3

2-3

Ochrana a tvorba životního

prostředí

-

-

2

3-4

5-6

Právní příprava

-

-

2-3

-

2-3

Aplikovaná psychologie

-

-

2

-

2

Technika administrativy

2

-

-

-

2

Praxe

-

-

-

-

-

Povinné celkem

31-32

30

30-32

25-28

116-121

 

 

B. DOPORUČENÉ VÝBĚROVÉ PŘEDMĚTY

1.

2.

3.

4.

Celkem

Výpočetní technika

       

1

Psaní na stroji

       

2

Odpadové hospodářství

       

2

Hygiena a toxikologie

       

2

Rekultivace

       

2

Územní a ekologické plánování

       

2

Přírodní krajinářství

       

2

Konverzace v cizím jazyce

       

4-6

Matematický seminář

       

2

Chemický seminář

       

2

Biologický seminář

       

2

Estetika životního prostředí

       

2

Doporučené výběrové předměty

1-2

2-3

1-3

5-8

 

Povinné a výběrové celkem

32-33

32-33

32-33

33

 

 

C. DOPORUČENÉ NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

 

Sportovní hry

8

Seminář v českém jazyce

2

Konverzace v cizím jazyce

4

Výpočetní technika - programování

2

 

 

Poznámky:

1. Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných předmětů v ročnících může ředitel školy na základě doporučení předmětové komise změnit až do 10 % celkového počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen, a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět.

2. Při vyučování jednotlivým předmětům lze využít možnosti úprav obsahu učiva až do rozsahu 30 % v souvislosti s potřebou aktualizace učiva jeho přizpůsobení specifických potřebám. Učební osnovu upravenou vyučujícím schvaluje ředitel školy.

3. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Ředitel školy může při organizaci teoretického vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí ředitel podle podmínek školy a charakteru vyučovaného předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Při vyučování cizím jazykům se třída vždy dělí na skupiny.

4. Struktura výběrových předmětů vychází z charakteru studijního oboru, zájmu žáků a jejich předpokládaného uplatnění. Je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovy předmětů. Vyučovací hodiny výběrových předmětů lze využít též k posílení povinných vyučovacích předmětů nebo zařazení jiného než doporučeného výběrového předmětu.

5. Nepovinné vyučovací předměty zavádí škola podle zájmu žáků a svých možností. Jejich skladba je v kompetenci ředitele školy, který schvaluje učební osnovy navržené předmětovými komisemi. Nepovinné předměty umožní žákům doplnit si vědomosti nebo rozvíjet osobnost podle jejich zájmu.

6. Ředitel školy určí 4 - 11 týdnů z časové rezervy za celou dobu studia na souvislou odbornou praxi. Náplň této odborné praxe musí být v souladu s charakterem studia a profilem absolventa. Hodnocení odborné praxe je součástí hodnocení předmětu praxe.

7. V případě studia při zaměstnání večerní nebo dálkovou formou se doba trvání přípravy prodlužuje o jeden rok. Vyučuje se podle učebních osnov denního studia. Transformaci obsahu vyučovacích předmětů provede škola. U večerního studia je maximální počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 16, u dálkového studia je maximální počet konzultačních hodin v ročníku 220.