PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:         1602M Průmyslová ekologie

Studijní obor:             16-02-M/001 Průmyslová ekologie 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

 

Výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky se uplatní jako pracovník v oblasti státní správy a samosprávy na odborech a referátech životního prostředí, oborech dopravy a služeb, odborech územního plánování a stavebního řízení a v orgánech hygienické služby. Ve sféře výroby, služeb a samostatného podnikání se uplatní v ekologických útvarech monitorujících životní prostředí, ve firmách zabývajících se hospodařením s odpady, jejich tříděním, recyklací, skladováním a zneškodňováním, ve vodárenství, čištění odpadních vod, při provozu zařízení pečujících o čistotu ovzduší, v podnikových útvarech ochrany životního prostředí. Absolventi uplatní poznatky získané studiem i při jiných činnostech, např. publicistické, výchovně vzdělávací a osvětové v oblasti životního prostředí. V neposlední řadě jsou absolventi připraveni k vyššímu a vysokoškolskému studiu v příbuzných oborech.

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

·        disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci

·        chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti

·        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s lidmi se zdravotním znevýhodněním a různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci

·        chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích

·        uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu

·        uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky

·        získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom hodnoty kulturních památek a chápal přínos umění pro život člověka

·        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat

·        rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti

·        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení

·        používal cizí jazyk k získávání informací z různých zdrojů, byl motivován ke studiu cizích jazyků a byl schopen používat je jako prostředek pro potřeby svého povolání i v mezinárodní spolupráci

·        používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie

·        uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost

·        porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.;

·        uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení

·        osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů

·        uvědomoval si odpovědnost za vlastní zdraví a aktivně usiloval o zdokonalení své tělesné zdatnosti

·        projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním.

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje 

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák: 

·        dovedl číst technickou dokumentaci

·        znal principy činnosti jednoduchých strojů

·        rozuměl základním technologickým postupům

·        orientoval se v základních ekonomických pojmech

·        s jistotou ovládal odbornou environmentální terminologii studovaného oboru

·        preferoval prevenci před odstraňováním následků

·        měl přehled o limitech pro znečišťující látky a sankcích za znečišťování a poškozování životního prostředí

·        znal největší zdroje znečištění a dovedl odhadnout jejich nebezpečí

·        znal principy zařízení pro omezení znečištění jednotlivých složek životního prostředí

·        měl přehled o metodách omezujících znečištění životního a pracovního prostředí

·        znal problematiku čistší produkce

·        byl seznámen s novými technologiemi majícími vliv na životní prostředí

·        znal nové alternativní zdroje energie a dovedl nalézt možnosti pro úspory energie

·        znal problémy spojené s procesem spalování

·        uměl odebrat vzorky vody, vzduchu a půdy a znal metody analýzy

·        uměl měřit hluk a vibrace

·        uměl vyhodnotit výsledky rozborů a sestavit protokol

·        na základě laboratorního rozboru byl schopen navrhnout příslušná opatření

·        znal základy bezpečnosti práce a zařízení na pracovišti

·        znal základní normy týkající se bezpečnosti práce

·        dovedl analyzovat pracovní prostředí z hlediska hygieny a bezpečnosti práce

·        byl seznámen s problematikou havárií (prevence a odstraňování následků)

·        znal zákony týkající se životního prostředí a činností odborných institucí státní správy a samosprávy (MŽP, regionální útvary MŽP, hygienické stanice, Česká inspekce životního prostředí aj.)

·        orientoval se v legislativě a dovedl aplikovat právní normy týkající se ochrany životního prostředí

·        uměl pracovat s výpočetní technikou a využíval ve své práci aplikační vybavení počítačů

·        uměl získávat informace (včetně využití počítačové sítě INTERNET)

·        dokázal třídit, zpracovat a uchovat shromážděná data zejména pomocí prostředků výpočetní techniky

·        uměl vypracovat shrnující a hodnotící zprávy. 

Uvedený profil absolventa bude rozšířen o vědomosti a dovednosti získané ve výběrových, popř. v nepovinných předmětech.

 

Možnosti uplatnění absolventa 

Absolvent studijního oboru průmyslová ekologie má možnost uplatnit se především jako:

·        pracovník podnikového oddělení ochrany životního prostředí

·        pracovník státní správy a samosprávy na úseku ochrany životního prostředí

·        pracovník v oblasti vodního a odpadového hospodářství

·        laborant na pracovištích monitorujících životní prostředí

·        pracovník v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.