MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 14. srpna 2002, č.j. 24 826/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

16-02-M/001 Průmyslová ekologie

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A.     Povinné vyučovací předměty

a)      základní předměty

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Občanská nauka

Dějepis

Matematika

Fyzika

Tělesná výchova

Výpočetní technika

Ekonomika

Chemie

Biologie

Geologie

Životní prostředí

Monitorování životního prostředí

Základy strojnictví

Stroje a zařízení

Elektrotechnika

Technologie výroby

Praxe

b) výběrové předměty

112-132

112

10

12

4

2

11

4

8

6

3

8

2

2

7

6

5

5

3

6

8

0-20

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky k učebnímu plánu:

1.      Učební plán je obecným kvantitativním rozvržením jednotlivých složek vzdělávání. Jeho cílem je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek školy, požadavků regionu a trhu práce. Využití výběrových vyučovacích předmětů umožňuje dosáhnout pružnější profilace studia. Učební plán je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Povinné vyučovací předměty jsou závazné v minimálním počtu týdenních vyučovacích hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu.

2.      Na základě obecného učebního plánu si škola rozpracuje vlastní učební plán do jednotlivých ročníků (konkretizovaný učební plán), přičemž může využít výběrové vyučovací předměty k dotváření profilu absolventa v návaznosti na aktuální potřeby praxe, specifické regionální podmínky apod.. Při rozpracování obecného učebního plánu škola dodržuje zásady uvedené v poznámkách k učebnímu plánu. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku nesmí být nižší než 28 a vyšší než 33 vyučovacích hodin, tj. 112 až 132 hodin celkem za studium. Konkretizovaný učební plán schvaluje ředitel školy. Schválený učební plán je součástí její povinné dokumentace školy.

3.      Doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů, slouží škole jako vzor pro zpracování vlastního (konkretizovaného) učebního plánu. Pokud se škola rozhodne, nemusí tvořit vlastní učební plán a může použít pro výuku doporučený učební plán (doplněný o výběrové předměty).

4.      Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle učebních osnov platných pro studijní obory středních odborných škol a jsou vydána samostatně.

5.      Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku studia.

6.      Obsah vyučovacích předmětů občanská nauka a ekonomika se doporučuje rozšířit o vybrané kapitoly z práva a psychologie, které jsou nezbytným základem pro následnou aplikaci v odborných předmětech. Ve vyučovacím předmětu práce s počítačem věnuje vyučující náležitou pozornost učivu o zdravotních rizicích práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatřením k ochraně zdraví, ve vyučovacím předmětu ekonomika bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

7.      V učebních osnovách vyučovacích předmětů lze upravit obsahu učiva jednotlivých tematických celků až do rozsahu 30 % v souvislosti s aktualizací učiva a jeho přizpůsobení specifickým potřebám školy.

8.      Počty vyučovacích hodin stanovené v obecném učebním plánu pro výběrové vyučovací předměty lze v konkretizovaném učebním plánu využít jednak k posílení dotace povinných základních vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích, odborných), jednak pro zařazení dalších vyučovacích předmětů. Učební osnovy těchto dalších vyučovacích předmětů vypracuje škola, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy. Kromě toho může škola využít nabídky schválených učebních osnov výběrových a volitelných vyučovacích předmětů pro střední odborné školy a střední odborná učiliště a pro ekologické studijní obory, které vydává NÚOV v samostatných souborech.

9.      Příklady výběrových vyučovacích předmětů: právo, psychologie, základy rétoriky, estetická výchovy, další cizí jazyk, konverzace v cizím jazyce, seminář a cvičení z matematiky, semináře a cvičení z konkrétních přírodovědných předmětů uvedených v učebním plánu a další.

10.  Nepovinné vyučovací předměty zavádí škola podle zájmu žáků a svých možností. Struktura, obsah, rozsah i zpracování učebních osnov nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků. Nepovinné předměty jsou zařazovány nad rámec povinných vyučovacích hodin.

11.  Výuka praxe je organizována podle zájmu žáků, možností školy a struktury učebního plánu jako praxe učební a odborná (skupinová a individuální). Rozdělení týdnů praxe do jednotlivých ročníků je orientační a může být upraveno podle podmínek školy v závislosti na specifických podmínkách školy a regionu. Rozsah jednotlivých forem praxe stanoví učební osnova předmětu praxe.

12.  Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

Maturitní zkouška se organizuje podle platných předpisů.

 

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních

vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné předměty

33

33

33

33

132

a) základní předměty

31

31

28

28

118

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

2

4

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

4

2

3

2

11

Fyzika

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výpočetní technika

2

2

2

-

6

Ekonomika

-

3

-

-

3

Chemie

3

3

3

-

9

Biologie

3

-

-

-

3

Geologie

2

-

-

-

2

Životní prostředí

-

2

2

3

7

Monitorování životního prostředí

-

-

3

4

7

Základy strojnictví

3

2

-

-

5

Stroje a zařízení

-

-

3

4

7

Elektrotechnika

-

3

-

-

3

Technologie výroby

-

2

2

3

7

Praxe

2

2

2

2

8

b) výběrové předměty

2

2

5

5

14

B. Nepovinné předměty

 

  

Poznámky k učebnímu plánu: 

1.      Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecného učebního plánu. Vyučovací hodiny uvedené v obecném učebním plánu pro výběrové vyučovací předměty byly částečně použity pro posílení základních povinných předmětů, zbývající hodiny může škola využít pro výběrové předměty, které uvede ve svém konkretizovaném učebním plánu.

2.      Tabulka „Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku“  „Přehled uplatňování klíčových dovedností“ uvedené u obecně zpracovaného učebního plánu jsou platné i pro tento učební plán.

 

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin za celé období studia

A.     Povinné vyučovací předměty

a)      základní předměty

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Občanská nauka

Dějepis

Matematika

Fyzika

Výpočetní technika

Ekonomika

Chemie

Biologie

Geologie

Životní prostředí

Monitorování životního prostředí

Základy strojnictví

Stroje a zařízení

Elektrotechnika

Technologie výroby

Praxe

b) výběrové předměty

800-1100

800

100

100

30

10

80

30

40

20

60

20

10

50

50

40

40

20

40

60

0-300

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

1.      Učební plán dálkového studia je obecný, stanoví počet konzultačních hodin za celé období studia. Povinné vyučovací předměty jsou závazné v minimálním počtu konzultační hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu. V závorkách u jednotlivých základních vyučovacích předmětů je uveden doporučený počet konzultačních hodin pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.      Na základě obecného učebního plánu si škola dopracuje do ročníků vlastní učební plán pro dálkové studium (konkretizovaný učební plán) obdobným způsobem jako pro denní studium, přičemž může využít výběrové vyučovací předměty k dotváření profilu absolventa v návaznosti na aktuální potřeby praxe, specifické regionální podmínky apod. Při tvorbě konkretizovaného učebního plánu škola dodržuje zásady uvedené v poznámkách k učebnímu plánu. Rovněž je třeba vzít v úvahu, že celkový minimální počet konzultačních hodin povinných vyučovacích předmětů v každém ročníku nesmí být nižší než 160 a vyšší než 210, tj. 800 až 1100 konzultačních hodin pro pětileté dálkové studium. Konkretizovaný učební plán schvaluje ředitel školy. Schválený učební plán je součástí její povinné dokumentace.

3.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tématickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v konkretizovaném učebním plánu dálkového studia

4.      Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené konkretizovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního, případně čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.      Konzultační hodiny, které jsou sestaveny pro praxi v minimálním počtu 60 konzultačních hodin za celé období studia, se soustřeďují do větších vyučovacích celků (například 20 konzultačních hodino lze soustředit do tří dnů). Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací a instruktáží.

6.      V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle konkretizovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

7.      Podmínkou pro přípravu uchazeče podle učebního plánu dálkového studia je praxe v oboru (souběžná s přípravou ve studijním oboru nebo již absolvovaná), protože hodiny stanovené pro praxi neposkytují dostatečný časový prostor pro zvládnutí požadovaných dovedností a návyků

8.      Pro dálkové studium platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denních studia, mimo poznámek 1, 2, 11 a 12 a těch částí poznámek, které se vztahují k tělesné výchově (tělesná výchova se v dálkovém studiu nezařazuje, pokud ji škola nezařadí do konkretizovaného učebního plánu v rámci výběrových předmětů).