CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:             2141M  Užitá geologie

Studijní obor:                 21-41-M/005 Užitá geologie – stavební geologie a ekologie

 

1.    Základní údaje:

Délka přípravy:                          4 roky

Obor určen pro:                         hochy i dívky ZŠ

Základní podmínky pro přijetí:    úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost 

Způsob ukončení studia:             maturitní zkouška

Poskytované vzdělání:                úplné střední odborné 

 

2.    Stručný popis studijního oboru

Studijní obor poskytuje žákům vědomosti a dovednosti o zakládání povrchových a podzemních staveb, geodézií a ekologických činnostech, spojených s ochranou podzemních a povrchových vod, ukládáním tuhých odpadů a monitorováním stavu životního prostředí. Žák je v průběhu studia seznamován i s problematikou organizace, řízení a ekonomiky uvedených činností.

Obsah vzdělání zahrnuje poznatky o přírodních zdrojích a možnostech využívání anorganické přírody (nerostné suroviny, stavební hmoty, voda, půda) i o rizicích, které jsou spojeny s jejich využíváním.

Široký základ studia je od 3. ročníku profilován podle potřeb regionu a zájmu žáků zhruba do čtyř zaměření (specializací): podzemní stavitelství, hornická a geologická činnost, geodézie a ekologie.

 

3.    Profil absolventa – celková charakteristika

Absolvent studijního oboru Užitá geologie se zaměřením na stavební geologii a ekologii získá vědomosti a dovednosti z oblasti projekce, přípravy a zakládání povrchových a podzemních staveb. Jde o problematiku zakládání a realizace staveb ve vzájemném spolupůsobení mezi geologickým prostředím a stavbami v zájmu jejich efektivnosti, trvanlivosti a bezpečnosti. Absolvent si osvojí přiměřené znalosti a dovednosti v hydrogeologii (vyhledávání a jímání podzemní vody), geodetické praxi a průzkumném vrtání, ochraně povrchových a podzemních vod, při průzkumu a likvidaci nebezpečných průsaků ze skládek jiných zdrojů kontaminace životního prostředí, při sanaci sesuvů a těžebním ekologickém dozoru.

 

Vědomosti a dovednosti, charakterizující absolventa

a)        Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti dovednosti, potřebné

-         ke kultivovanému, pohotovému a správnému užívání mateřského jazyka

-         k osvojení si přiměřené slovní zásoby a schopnosti základní komunikace ve zvoleném cizím jazyce

-         k poznání historického vývoje ČSFR v kontextu historického vývoje celosvětového

-         k osvojení základů hlavních společenskovědních disciplín, zejména filosofie a psychologie

-         k osvojení širokého základu středoškolské matematiky

-         k získání poznatků o nejdůležitějších fyzikálních a chemických jevech a zákonitostech včetně jejich aplikací

-         k rozvoji motoriky žáků, všeobecných i specifických pohybových schopností

 

b)        Základní odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat na konkrétní případy vědomosti a dovednosti z

-         deskriptivní geometrie, technického kreslení, situačního zobrazení, čtení náčrtů, výkresů a mapové dokumentace

-         informatiky a výpočetní techniky, znalosti přípravy vstupních dat, předpokladů pro sestavení programu, orientace ve výstupních údajích a uplatnění výpočetní techniky v oboru

-         elektrotechniky, přístrojové techniky a automatizační techniky

-         stavby a vývoje zemské kůry, života na Zemi, geologie jednotlivých částí ČR v kontextu regionální geologie evropského kontinentu a světa

-         vzniku, výskytu a vlastností nerostů a hornin, způsobu jejich určování

-         přírodního prostředí a jeho nejvýznamnějších složek (zemské kůry, nerostného bohatství, půdy, vody, ovzduší, rostlinstva a živočišstva)

-         vývoje vztahu člověka k životnímu prostředí a vlivu lidské činnosti na životní prostředí, možnosti jeho tvorby a ochrany

-         geodetických vytyčovacích a zaměřovacích prací staveb, podzemních prostor, skládek apod., základů kartografického zobrazení

-         geologicko průzkumných metod včetně geofyzikálních a geochemických, jejich využití ve stavební geologii, hydrogeologii a ekologii

-         základních pojmů národohospodářské a podnikové ekonomiky se zaměřením na principy tržní ekonomiky

-         řízení výroby a menších pracovních kolektivů, využívání automatizovaných systémů řízení a rozhodování, základních právních norem a předpisů z oblasti pracovně právní, obchodní a správního řízení

 

c)        Odborná složka profilu absolventa je dána zvolenou kombinací volitelných odborných předmětů (nejméně dvou)

-         určování základních fyzikálněmechanických vlastností hornin, aplikace mechaniky na stanovení základových podmínek včetně dynamických jevů

-         znalosti a územním plánování a inženýrskogeologickém mapování

-         znalosti o zákonitostech tvorby, rozložení a oběhu podzemních vod, jejich režimu, bilanci, chemickém složení, využití a ochraně

-         vědomosti o hydrogeologickém průzkumu, provádění hydrogeologických měření v terénu i v laboratořích

-         vědomosti a dovednosti o geotechnických podmínkách budování podzemních staveb, stavebních konstrukcích a technologických postupech

-         znalosti geofaktorů životního prostředí, otázky těžby a ochrany nerostných surovin, činnosti těžebního ekologického dozoru, způsobu ochrany podzemních vod a půd

-         znalosti a dovednosti při monitorování kontaminantů

-         způsoby průzkumu a likvidace průsaků ze skládek a jiných zdrojů znečištění

-         základní znalosti a dovednosti z oblasti vodárenství: jímání vodních zdrojů, úprava vody, její doprava, spotřeba, stokování obcí a měst, čištění odpadních vod, zřídelní technika

-         vědomosti, dovednosti v oblasti hlubinného vrtání, technologie jádrového vrtání a geologické dokumentace vrtů

-         znalosti z hornictví a technologií, používaných při ražení velkoprofilových podzemních děl, jejich zajišťování a větrání

-         znalost bezpečnosti práce při hornické činnosti a bezpečnostních předpisů

-         provádění složitějších měřičských prací na povrchu i v podzemí, např. připojovací a usměrňovací měření kolektorů a šachtic, vytyčování velkoprofilových důlních děl apod.

 

4.    Uplatnění absolventů studia v praxi

Absolventi jsou připravováni tak, aby po absolvování nástupní praxe se mohli uplatňovat jako technici při zakládání staveb u větších stavebních podniků a firem, při realizaci inženýrských a zejména dopravních staveb, jako jsou metro, podzemní kolektory, provozní zásobníky.

Vedle toho budou absolventi připraveni vykonávat hydrogeologickou praxi při vyhledávání a jímání podzemní vody.

Absolventi jsou připraveni pro různé technické profese při ekologických projektech (ochraně podzemních a povrchových vod, sanaci skládek, likvidaci ekologických havárií a dalších zdrojů znečištění životního prostředí). Určitá část absolventů najde uplatnění na referátech životního prostředí krajských a městských úřadů.