Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 1. 8. 1991, čj. 19 985/91-21 s platností od 1. září 1991 počínaje prvním ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

21-41-M/005 (21-45-6/02) Užitá geologie – stavební geologie a ekologie

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

Zkr.

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

31

31

32

32

126

1. Společenskovědní

 

8

6

6

7

27

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

CIJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka

OBN

-

1

1

1

3

Dějepis

DEJ

2

-

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

8

5

2

2

17

Matematika

MAT

4

3

2

2

11

Fyzika

FYZ

2

2

-

-

4

Chemie

CHE

2

-

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

3. Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

 

4. Odborné

 

 

 

 

 

 

Technické kreslení

TEK

3(1)

2(1)

-

-

5(2)

Výpočetní technika

VYT

2(1)

2(1)

2(1)

2(1)

8(4)

Elektrotechnika

ELE

-

3(1)

2(1)

-

5(2)

Ekonomika a řízení

EKR

-

-

3

3

6

Geologie

GEO

6(1)

5(1)

2(1)

2

15(3)

Ekologie

EKL

2

3

2

2

9

Základy geodézie

ZGD

-

3(1)

-

-

3(1)

Učební praxe

UPR

-

-

3

2

5

 

 

 

 

 

 

 

5. Volitelné odborné předměty

 

-

-

8

10

18

Stavební geologie

STG

-

-

4(1)

5(1)

9(2)

Geofaktory životního prostředí

GZP

-

-

4(1)

5(1)

9(2)

Podzemní stavitelství

POS

-

-

4(1)

5(1)

9(2)

Vodohospodářství

VOD

-

-

4(1)

5(1)

9(2)

Hlubinné vrtání

HVR

-

-

4(1)

5(1)

9(2)

Geodézie

GED

-

-

4(1)

5(1)

9(2)

 

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura i obsahová náplň předmětů je v plné kompetenci ředitele školy

               

 

 

Poznámky:

1.             Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu.

2.             Ředitel školy může změnit hodinové dotace jednotlivých předmětů v rozsahu 3 hodin týdně (tj. cca 10% z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin). Nesmí však připustit vypuštění kteréhokoliv povinného vyučovacího předmětu a překročení týdenního limitu hodin výuky stanoveného učebním plánem.

3.             V každém vyučovacím předmětu lze upravit obsah učiva do 30% celkové hodinové dotace.

4.             Žák se může přihlásit nejvíce do dvou nepovinných vyučovacích předmětů.

5.             Součástí předmětu „učební praxe“ je souvislá 2 týdenní odborná praxe v závěru třetího ročníku.

6.             V předmětu „fyzika“ se v osnově vypustí tématický celek „elektřina a magnetismus“ a časová dotace se využije na posílení těch tématických celků, které odpovídají výběru volitelných odborných předmětů.