PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana, chápal principy demokratické společnosti a uplatňoval je ve svém životě. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch  a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro soukromý a pracovní styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikaci. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

Dovede využívat poznatků z historie pro lepší pochopení současnosti. Klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi. Respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život.

V ústním i písemném jazykovém projevu dodržuje jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřuje. V cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy…).Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem  a brakem.

Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích.

Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě.

Má vytvořeny základní předpoklady pro případné uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Absolvent studijního oboru 21-44-6 Těžba a zpracování kamene je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným Po nástupní praxi a odpovídající době zapracování je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti těžby a zpracování kamene. Může zastávat různé funkce technologického a provozního charakteru, případně provádět podnikatelskou praxi.

Z těchto důvodů musí získat absolvent široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním, být dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopen aplikovat získané vědomosti a návyky při řešení konkrétních problémů, schopen samostatné práce i práce v týmu.

Musí mít trvalý zájem o sledování vývoje svého oboru, soustavně se sebevzdělávat, studovat odbornou literaturu i jazyky. Absolvent musí ovládat i vybrané manuální zručnosti a dovednosti. Musí být schopen jednat cílevědomě a na odpovídající úrovni. Jednat rozvážně a rozhodně v souladu s právními normami společnosti a zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie.

Odborná  složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat na konkrétní případy získané vědomosti a dovednosti, které umožní absolventu v krátkém čase se kvalifikovaně uplatnit v oblasti výkonu činností při lomové těžbě a zpracování kamene.

Přiměřený rozvoj této schopnosti závisí na získání:

-         širokého rozsahu teoretických vědomostí ze středoškolské matematiky, fyziky a chemie a dovedností aplikačního využívání znalostí v konkrétních praktických případech,

-         komplexních vědomostí z matematiky, elektrotechniky a strojnictví a dovedností aplikačního využívání těchto znalostí v praxi,

-         vědomostí a dovedností o způsobu zobrazování geometrického tvaru těles, částí strojů, těžebních prostorů, pracovišť a jejich prostorovém uspořádání,

-         znalostí základů technického kreslení a odborného kreslení potřebných k provádění a čtení náčrtů, výkresů a mapové dokumentace,

-         znalostí moderních měřických a výpočetních metod pro správné vykonání měřických prací,

-         znalostí zpracovávání geologických podkladů,

-         vědomostí o stavbě, vlastnostech, vzniku a výskytu nerostů, o vlastnostech hornin a zemin a jejich určování,

-         vědomostí o stavbě o změnách zemské kůry, o vývoji zemské kůry a životě na Zemi, vědomostí o geologii jednotlivých částí České republiky a o ložiscích nerostných surovin,

-         vědomostí o geologickém průzkumu a jeho metodice, základních znalostech geomechaniky a geofyziky,

-         znalostí techniky rozpojování a nakládání hornin, moderních způsobů dopravy těživa, materiálu a lidí,

-         znalostí techniky a progresivních technologií otvírky, přípravy, lomové těžby a zpracování kamene, drceného a těženého kameniva,

-         komplexních vědomostí z oboru větrání a klimatizace pracovišť,

-         vědomostí o základech stavebních prací a používaných stavebních a konstrukčních materiálech,

-         znalostí základních způsobů úpravy a zpracování surovin pro výrobu kameniva, i výrobu kamenických výrobků,

-         znalostí konstrukcí, hospodářského provozu a moderních zásad údržby a oprav strojů a zařízení,

-         zobecnění vědomostí o principu automatického řízení strojů a zařízení,

-         základních vědomostí o výpočetní technice a jednoduchých metodách uplatňovaných při formulování úloh pro počítač,

-         dílčích znalostí práce s výpočetní technikou (příprava vstupních dat, předpoklady pro přípravu programu, orientace ve výstupních údajích, uplatnění výpočetní techniky v technologickém procesu),

-         znalostí o základních pojmech a vztazích z ekonomiky podniku se zaměřením na princip racionalizace, zejména racionalizace technologických procesů, na zvyšování efektivnosti a hospodárnosti ve využívání surovin, paliv a energie,

-         vědomosti o podstatě a významu informační soustavy podniku a jejich oborů,

-         znalostí metod plánování a ekonomiky práce,

-         základních vědomostí z oblasti organizace a řízení výroby, řízení menších pracovních kolektivů a z oblasti základů psychologie a sociologie,

-         znalostí využívání automatizovaných systémů řízení a rozhodování,

-         znalostí metod  v oblasti technicko- technologické kontroly,

-         vědomostí o významu vynálezectví a zlepšovatelství jako součásti plánovitého rozvoje ekonomiky a důležitého faktoru pro zabezpečování úkolů vědeckotechnického rozvoje,

-         znalostí práce s bezpečnostními předpisy, normami a provozními předpisy, komplexních vědomostí o respektování Zásad bezpečnosti práce a schopností umět je uplatňovat v praxi,

-         znalostí správných postupů při likvidaci havárií a poskytování první pomoci postiženým,

-         vědomostí a dovedností způsobu provádění základních měření a zkoušek pro zajištění bezpečného a hospodárného provozu při lomové těžbě a zpracování kamene, včetně geologického průzkumu,

-         širokých vědomostí z oblasti tvorby a ochrany životního prostředí ve vztahu k oboru činnosti při vyhledávání, lomové těžbě a úpravě surovin pro výrobu kameniva, i kamenických výrobků,

-         základních znalostí z oblasti projektování lomové těžby  a zpracování kamene, úpraven drceného a těženého kameniva, bezpečnosti práce, hygieny práce, protipožární ochrany, včetně péče o kulturu práce a pracovní prostředí,

-         dovednosti přesného technického vyjádření v písemném i ústním projevu,

-         dovedností práce s odbornou literaturou.

Absolventi studijního oboru Těžba a zpracování kamene jsou připravováni tak, aby se po absolvování nástupní praxe a po splnění požadované délky odborné praxe mohli uplatňovat ve funkci středních technickohospodářských pracovníků pro činnosti, které zajišťují přípravu řízení a kontroly výrobního procesu při vyhledávání, lomové těžbě a úpravě surovin pro výrobu kameniva a kamenických výrobků.

Mohou se uplatnit především v oblasti:

-         přípravy výrobního procesu jako kolektoři, geologičtí kartografové, geodeti, projektanti,

-         řízení výrobního procesu, a to zejména jako mistři, technologové, dispečeři, normami, plánovači, případně ve vysoce kvalifikovaných dělnických funkcích (např. jako předáci pracovních kolektivů, střelmistři apod.),

-         kontroly výrobního procesu jako např. bezpečnostní technici, revizní technici, techničtí kontroloři, kontroloři jakosti produkce, pracovníci zkušeben atd.,

 

Dále se mohou absolventi studijního oboru uplatnit i v oblasti racionalizace výroby a práce, technologicko-organizačními rozvoji, v hospodaření s nářadím a materiálem, ve skladovém hospodářství, v zásobování apod.

Absolventi studijního oboru Těžba a zpracování kamene jsou dále připravováni pro vysokoškolské studium příbuzných oboru.