Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. 5. 1990, čj. 17 088/90-21 s účinností od 1. září 1990 počínaje prvním ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

21-42-M/001 (21-44-6) Těžba a zpracování kamene

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

Zkr.

1.

2.

3.

4.

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

32

32

32

32

128

 

 

 

 

 

 

 

1. Společenskovědní

 

8

7

6

7

28

Český jazyk a literatura

Cjl

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

Cij

3

3

3

3

12

Občanská nauka

obn

-

1

1

1

3

Dějepis

Dej

2

1

-

-

3

2. Matematicko- přírodovědné

 

10

5

2

2

19

Matematika

Mat

4(1)

3(1)

2

2

11(2)

Fyzika

Fyz

2

2

-

-

4

Chemie

Che

3(1)

-

-

-

3(1)

Základy ekologie

ZEK

1

-

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

3. Tělesná výchova

 

2

2

2

2

8

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

 

4. Odborné předměty

 

12

18

22

21

73

Technické kreslení

Tek

3(1)

-

-

-

3(1)

Strojnictví

STR

2

2

-

-

4

Elektrotechnika

ELE

-

3(1)

-

-

3(1)

Výpočetní technika

VYT

-

2(1)

-

-

2(1)

Automatizace

AUT

-

-

3(1)

-

3(1)

Geologie

GEO

4

2

-

-

6

Technologie

TEC

-

4

4

-

8

Základy stavitelství

ZAS

-

-

2

-

2

Odborné kreslení

ODK

-

2(2)

-

-

2(2)

Geodézie

GED

-

-

3(1)

-

3(1)

Stroje a zařízení

STZ

-

-

5

3

8

 Bezpečnost práce

BEP

-

-

-

3

3

Ekonomika

EKO

-

-

2(1)

1(0,5)

3(1,5)

Řízení výroby

RIV

-

-

-

2(1)

2(1)

Praxe

PRA

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12(12)

Volitelné předměty

VOP

-

-

-

9(3)

9(3)

 

 

 

 

 

 

 

B. Volitelné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Technologie těžby

TET

-

-

-

4(1,5)

4(1,5)

Technologie úpravnictví

TEU

-

-

-

5(1,5)

5(1,5)

Technologie zpracování kamene

TZK

-

-

-

5(1,5)

5(1,5)

Kamenořez

KAM

-

-

-

4(1,5)

4(1,5)

 

 

 

 

 

 

 

C. Nepovinné vyuč. předměty

 

 

 

 

 

 

Cizí jazyk

CIJ

2

2

2

2

8

Jazyková konverzace

JAK

2

2

2

2

8

Estetická výchova

ESV

2nebo

2nebo

2nebo

2

2

Společenskovědní seminář

SPS

-

-

2nebo

2

2

Fyzikální seminář

FYS

-

-

2nebo

2

2

Cvičení z matematiky

CVM

-

-

2

2

2 až 4

Psychologie práce

PSP

-

-

-

2

2

Cvičení z výpočetní techniky

 

-

2nebo

2

-

2

Rozbory provozních situací

RPS

-

-

-

2(2)

2(2)

Životní prostředí

ZIP

-

2nebo

2

-

2

Psaní na stroji

PSS

2nebo

2

2

-

2

Sportovní hry

SPH

2

2

2

2

8

Řízení motorových vozidel

RMV

-

-

- /2

2/-

2

Vybrané statě z oboru

VSO

-

-

2

2

2 až 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

1.        Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10% celkového počtu týdenních hodin určeného učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet  hodin nebude překročen.

2.        Obsah učiva se může upravit až do 30% jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

3.        Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin   vyučovacího předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin.

4.        Při vyučování předmětům český jazyk a literatura a cizí jazyk lze třídu, má- li nejméně  24 žáků, dělit na 2 skupiny.

5.        Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu.

6.        Výuka předmětu výpočetní technika /VYT/ bude probíhat podle osnovy 08611804 v tom případě, že škola disponuje učebnou vybavenou minimálně 6 kusy počítačů typu PC.

7.        Strukturu volitelných i nepovinných předmětů včetně obsahu schvaluje ředitel školy na základě návrhu předmětových komisí.

8.        Součástí předmětu praxe je i odborná praxe zařazená do 2., 3. a 4. ročníku.

9.        V dobíhajících ročnících, kde probíhá výuka podle stávajících učebních dokumentů /čj. 18 608/88- 211/, lze podle podmínek školy provést úpravy na základě nového učebního plánu.

 

 

Dálkové studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

A. Povinné

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

10

10

20

20

20

80

Cizí jazyk

20

20

20

20

20

100

Občanská nauka

10

10

-

-

-

20

Dějepis

10

10

-

-

-

20

Matematika

30

20

20

10

10

90

Fyzika

40

-

-

-

-

40

Chemie a ekologie

20

10

-

-

-

30

Technické kreslení

20

20

-

-

-

40

Strojnictví

20

10

-

-

-

30

Výpočetní technika

-

20

20

-

-

40

Elektrotechnika

-

20

-

-

-

20

Automatizace

-

-

-

30

-

30

Geologie

20

20

-

-

-

40

Technologie

-

30

40

-

-

70

Základy stavitelství

-

-

20

-

-

20

Odborné kreslení

-

-

10

10

-

20

Geodézie

-

-

10

20

-

30

Stroje a zařízení

-

-

20

20

30

70

 Bezpečnost práce

-

-

-

-

30

30

Ekonomika

-

-

10

10

10

30

Řízení výroby

-

-

10

10

10

30

 

 

 

 

 

 

 

b) výběrové

 

 

 

 

 

 

Technologie těžby

-

-

-

20

20

40

Technologie úpravnictví

-

-

-

30

30

60

Technologie

-

-

-

30

30

60

Kamenořez

-

-

-

20

20

40

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

200

200

200

200

180

980

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznámky k učebnímu plánu pro dálkové studium: 

  1. Počty konzultací, uvedené v učebním plánu, může škola se zřetelem k obtížnosti dojíždění studujících nebo z jiných závažných důvodů snížit až o 10% s tím, že pokud ke snížení počtu konzultací dojde, musí se týkat rovnoměrně všech předmětů. Stanovené roční počty konzultací musí být rozloženy do obou pololetí školního roku rovnoměrně.

  2. Na závěr každého pololetí se skládají zkoušky ze všech předmětů, jimž se v tomto pololetí vyučuje. V jednom dnu smí být vykonány nanejvýše tří zkoušky.

  3. Při cvičeních (např. výpočetní technika) se třída obvykle dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví- li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na skupiny i tehdy, nejde- li o cvičení, pokud to dovolují finanční, personální i prostorové podmínky školy.

  4. Ředitel rozhodne, zda stanovené počty konzultací budou probíhat podle pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu.

  5. Každý studující si do konce třetího ročníku zvolí nebo je mu určena dvojice výběrových předmětů.

  6. Kromě hodin, uvedených v učebním plánu, realizuje škola podle svých podmínek pro studující 4. a 5. ročníku na základě dvojice výběrových předmětů dva dny soustředění po sedmi hodinách denně k předmětu Technologie těžby a jeden den soustředění k předmětu Stroje a zařízení, nebo dva dny soustředění po sedmi hodinách denně k předmětu Kamenořez a jeden den soustředění k předmětu Bezpečnost práce.

  7. Využití týdnů pro jednotlivé ročníky bude obdobné jako u denního studia (kromě lyžařského kurzu).