CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor: 2143M  Hutní výroba a druhovýroba

Studijní obor: 21-43-M/002 Řízení a kontrola výroby

 

Zdůvodnění

Nové společenské poměry, hospodářská a ekonomická reforma vyžadují po vzdělávací soustavě nový přístup v přípravě mladé generace.

Dosud produkovaný počet úzce specializovaných absolventů oborů 22-34-6 a 22-35-6 neumožňuje jejich plné uplatnění v dnešních hospodářských poměrech.

Z toho důvodu zavádíme nový studijní obor s upravenou osnovou některých stávajících předmětů a s nově tvořenými předměty, čímž se snažíme vytvořit podmínky pro širší – universálnější využití absolventa na základě potřeby společnosti.

Vycházíme z toho, že na SPŠ musíme připravit osobnost se širokými znalostmi, které se budou dotvářet při kvalifikované praktické činnosti nebo na VŠ speciálního zaměření.

 

Pojetí studijního oboru, charakteristika, obsah

Studijní obor vytváří široce koncipovaný rozhled žáka v oblasti praktické i teoretické. Připravuje pro samostatnou činnost podnikání, řídící i kontrolní sféru podniků.

Připravuje člověka logicky myslícího, schopného samostatné práce, s vlastnostmi pro konkurenční systém podnikání. Není opomenuta složka širokého kulturního myšlení a rozhledu. Z výše uvedené charakteristiky je obsahově tvořen učební plán.

Výuka jazyků – mateřský jazyk ve všech ročnících v počtu hodin, které odpovídají určité úrovni stylistického a gramatického projevu adekvátní budoucímu zařazení absolventa.

                        - cizí jazyk je zařazen ve všech ročnících s možností volby. Předpokládá se určitá úroveň jednoho jazyka ze základní školy. Zařazen povinně předmět jazyková konverzace jako součást l. cizího jazyka.

Dějepis a Občanská výchova vytváří společně vlastní názor na historický vývoj a smysl dějin, který se promítne v charakteru a vlastnostech osobnosti absolventa v demokratické, svobodné společnosti.

Matematika poskytuje základ logického myšlení pro navazující odborné předměty.

Fyzika je členěna na objasnění základních fyzikálních pojmů a principů a získání základních poznatků z elektrotechniky doplněné cvičením.

Chemie vytváří představu o chemických pojmech, jevech a zákonitostech obecné, organické, anorganické a praktické chemie. Předmět doplněn ve druhém ročníku praktickým cvičením pro získání základních dovedností.

Hospodářská geografie – nově zaváděný předmět dávající přehled o světovém a našem hospodářství.

Chemie vytváří představu o chemických pojmech, podmínkách, ekologických problémech.

Člověk a prostředí – předmět vytvářející samostatný a tvořivý přístup k životnímu prostředí, které je ovlivňováno jeho oborem a profesí.

Předměty Nauka o materiálu, Technické základy a Laboratorní cvičení jsou nosnou kostrou odborné části oboru. Vytváří teoretické znalosti a praktické dovednosti. Tvoří základ odborné složky profilu absolventa.

Aplikovaná informatika a výpočetní technika navazuje na matematiku a je orientována na uživatelský přístup k výpočetní technice.

Ekonomické učivo postihující tržní ekonomiku je obsaženo v předmětech Podnikový informační systém, Podnik v tržním hospodářství, Obchodní právo.

Samostatnou kategorií jsou povinně volitelné předměty, kde se předpokládá diferenciace dívek a chlapců podle osobních zájmů a schopností. Patří sem předměty ASP, PSS, 2.CIJ a DIC.

Uplatnění individuálních zájmů dává učivo nepovinných předmětů. Systém těchto předmětů se prolíná s kategorií povinných i volitelných předmětů.

 

Metody vzdělávací práce se u daného oboru musí oprostit od popisné a zjednodušené názorové metody. Přednost se bude dávat problémovému přístupu a činnostní stránce učení, což bude odpovídat budoucímu uplatnění absolventa.

Forma tvoří s metodou jednotný celek. V široké míře se uplatní praktické cvičení, exkurse, stáže a ve čtvrtém ročníku praxe s individualizovaným vyučováním.

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia oboru Řízení a kontrola výroby se přijímají žáci z devátých tříd ZŠ i starší uchazeči, kteří splnili podmínky výběrového řízení a mají odborné lékařské doporučení. Požaduje se předepsaná ostrost zraku a sluchu, funkční schopnost pohybového aparátu dovolující delší stání, dobrá pohyblivost horních končetin, bez záchvatových a alergických onemocnění.

Zdravotní způsobilost posuzuje s konečnou platností příslušný dorostový lékař, v případě přiznané ZPS v souladu s PKSP.

 

Organizace studia

            Studium je organizováno jako čtyřleté denní a dálkové zakončené maturitní zkouškou a jednoleté pomaturitní studium specializační.