PROFIL ABSOLVENTA

 

Absolvent studijního oboru Řízení a kontrola výroby je připraven pro uplatnění v pracovních i společenských funkcích. Úplné střední vzdělání tvoří základ pro formování mravních a charakterových vlastností včetně schopnosti adaptace na nově se tvořící podmínky ve společnosti. Všeobecná část vzdělání poskytuje potřebné poznatky o přírodě, člověku a společnosti, obecných zákonech a zákonitostech.

Odborná složka profilu je charakterizována schopnostmi rozhodování při samostatné činnosti nebo v řídící a kontrolní oblasti. Znalosti vlastností materiálu kovových i nekovových a technických základů umožní efektivně rozhodnout o jejich zpracování a využití.

Základní vědomosti o výpočetní technice umožní řešit problematiku zpracování dat a uplatnění počítače v technologickém procesu.

Ekonomické učivo zaměřující se na tržní ekonomiku orientuje uplatnění absolventa do oblasti obchodu, financí a řízení výroby.

Získané dovednosti z dílenského cvičení, laboratoří, praxe a odborných stáží se uplatní při kvalifikovaných dělnických profesích.