Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 26. 6. 1995, č.j. 18 509/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

21-43-M/002 (22-36-6) Řízení a kontrola výroby

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

32

32

32

32

128

1. Společenskovědní

19

19

12

11

61

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

4(1)

4(1)

3

3

14(2)

Občanská výchova

-

1

1

1

3

Dějepis

2

1

-

-

3

Matematika

3(1)

3(1)

2(1)

2(1)

10(4)

Fyzika

2

3(1)

-

-

5(1)

Chemie

2

3(1)

-

-

5(1)

Hospodářská geografie

1

-

-

-

1

Člověk a prostředí

-

-

2

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

2. Odborné

8

9

13

13

43

Nauka o materiálu

4

4

5

5

18

Technické základy

4(4)

4

-

-

8(4)

Laboratorní cvičení

-

1(1)

2(2)

2(2)

5(5)

Aplikovaná informatika a výpočetní technika

-

-

2(1)

2(1)

4(2)

Podnik v tržním hospodářství

-

-

2

2

4

Podnikový informační systém

-

-

2

-

2

Obchodní právo

-

-

-

2

2

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty

5

4

7

8

24

3. Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.      Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů do 10% celkového počtu týdenních hodin. Z plánu nebude vypuštěn žádný povinný předmět, stanovený celkový počet hodin nebude překročen.

2.      Obsah učiva se může upravit až o 30% zařazením nových poznatků. Úprava je v pravomoci vyučujícího, se souhlasem ředitele školy.  

3.      Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu vyučovacích hodin předmětu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP.

Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční, personální i prostorové podmínky školy.

4.      Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu cizího jazyka, kterému se učil v základní škole; studium dalšího cizího jazyka, který lze zařadit jako volitelný předmět, začíná od základu. Při celkové hodinové dotaci 12 hodin a více se vychází z platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro SOŠ. Druhý cizí jazyk se doporučuje zařadit v minimálním rozsahu 6 hodin celkem, s vyšší hodinovou dotací v ročníku, ve kterém studium začíná.

5.      Pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných, volitelných, nepovinných) se využívají dosavadní platné učební osnovy pro SOŠ až do schválení osnov nových.

6.      Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah navrhnou předmětové komise, návrh schválí ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmu žáků.

7.      Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce, popř. do tří, jsou-li některými z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

8.      Do předmětu dílenská cvičení jsou ve 3. ročníku zařazeny dva týdny odborné praxe, zajištěné ředitelem školy řádnou smlouvou se všemi náležitostmi, na reálných pracovištích. Předmět dílenská cvičení lze organizovat i ve formě souvislých denních, týdenních i delších celků. Denní délka praxe pak může činit u žáka prvního ročníku nejvýše 6 vyučovacích hodin, u žáků 2. a 3. ročníku nejvýše 7 vyučovacích hodin.

9.      Při výuce, a to zejména předmětu dílenská cvičení, musí ředitel školy zajistit, aby žáci nevykonávali práce zakázané dětem mladším 16 let, případně práce zakázané mladistvým.

10.  Podle možností školy lze předmět tělesná výchova zvýšit o jednu hodinu týdně v každém ročníku. (Tato hodina se nepromítá do celkové týdenní hodinové dotace.)

 

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

20

20

20

20

20

100

Cizí jazyk

20

20

20

20

20

100

Matematika

20

15

15

15

15

80

Fyzika

15

20

-

-

-

35

Chemie

20

30

-

-

-

50

Občanská výchova

25

-

-

-

-

25

Dějepis

-

15

-

-

-

15

Člověk a prostředí

20

-

-

-

-

20

 

 

 

 

 

 

 

Nauka o materiálu

20

30

30

30

40

150

Technické základy

20

30

-

-

-

50

Laboratorní cvičení

-

-

30

20

30

80

Aplikovaná informatika a výpočetní technika

-

-

20

20

20

60

Podnik v tržním hospodářství

-

-

20

20

10

50

Podnikový informační systém

-

-

20

10

-

30

Obchodní právo

-

-

-

20

20

40

 

 

 

 

 

 

 

Volitelné předměty

20

20

25

25

25

115

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

1.      Předměty povinného základu představují základ vzdělání studijního oboru Řízení a kontrola výroby, který je závazný.

2.      Rozsah všech vyučovacích hodin všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů nesmí přesáhnout 200 hodin v ročníku.

3.      Volitelné vyučovací předměty a jejich obsah se zařadí s ohledem na záměr přípravy studentů podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů, dále s ohledem na zájmy studentů a jejich zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce.

Volitelnými předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, tak odborné.

Učební osnovy volitelných vyučovacích předmětů vypracují příslušné předmětové komise a schvaluje je ředitel školy. Hodinové dotace pro volitelné vyučovací předměty lze rovněž využít k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu.

4.      Pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů se využívají dosavadní platné učební osnovy pro SOŠ až do schválení osnov nových.

5.      Počty konzultací uvedené v učebním plánu může škola se zřetelem k obtížnosti dojíždění studujících nebo z jiných důvodů snížit až o 20% s tím, že pokud ke snížení počtu konzultací dojde, musí se týkat rovnoměrně všech předmětů.

6.      Stanovené roční počty konzultací musí být rozloženy do dvou pololetí školního roku rovnoměrně.

7.      Na závěr každého pololetí se skládají zkoušky ze všech předmětů, jimž se v tomto pololetí vyučuje. V jednom dnu smí být vykonány nejvýše 3 zkoušky.

8.      Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultací budou probíhat podle pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

9.      Kromě hodin uvedených v učebním plánu realizuje škola podle svých podmínek a možností pro studující ve 3. až 5. ročníku alespoň 1 den soustředění po 7 hodinách k předmětu laboratorní cvičení.