CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 4 roky

Základní podmínky pro přijetí : Úspěšné ukončení deváté třídy základní školy a úspěšné vykonání přijímacího řízení

Způsob ukončení přípravy : Maturitní zkouška

Poskytované vzdělání : Úplné střední odborné vzdělání a odborná příprava na výkon manuálních a technických činností provozního charakteru

Obor je určen : Pouze pro chlapce

Stručný popis oboru

Studijní obor Hutník operátor je pojat jako obor, jehož absolventi najdou uplatnění v podnicích a firmách zabývajících se výrobou surového železa a ocelí a jejich dalším zpracováním na hutní polotovary, včetně jejich tepelného zpracování a povrchových úprav. Mohou se uplatnit nejen v hutní výrobě, ale i ve výrobě strojírenské při tepelném a chemickotepelném zpracování kovů.

Zdravotní požadavky

Žáci nesmějí trpět chorobami nebo poruchami zdraví, znesnadňujícími pobyt v horkém prostředí. Nesmějí trpět nervovými nebo duševními poruchami, alergickými onemocněními a vadami kůže, poruchami látkové výměny a funkce žláz s vnitřní sekrecí, srdečními a cévními onemocněními, krevními chorobami, poruchami nebo chronickými onemocněními dýchacích cest a plic, nemocemi zažívacího a močového ústrojí, poruchami nebo chorobami smyslových orgánů, revmatickými onemocněními, vadí záchvatovitá onemocnění, závratě. Nesmějí trpět poruchami pohybového ústrojí. Zdravotní způsobilost uchazečů musí posoudit příslušný odborný lékař.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce jak z pohledu zaměstnance, tak z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení a v odborném výcviku, jak v prostorách školy, tak na provozních pracovištích.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,d) vykonávání stanoveného dozoru.

"Práce pod dozorem" - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví."Práce s dohledem" osoba pověřená dohledem kontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Zařazení absolventů

Úspěšným ukončením 4. ročníku a vykonáním maturitní zkoušky dosáhne absolvent úplného středního odborného vzdělání a získává podle profilace přípravy kvalifikaci pro výkon následujících povolání :

např. hutník neželezných kovů hutník ocelář, hutník vysokopecař, tavič, tažeč, valcíř kovů, zušlechťovač, technolog, dílenský plánovač, normovač, kontrolor jakosti a kvality, technický kontrolor, mistr aj.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední, popř. úplné střední odborné vzdělání.