Profil absolventa studijního oboru

Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana, chápal principy demokratické společnosti a uplatňoval je ve svém životě. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro soukromý a pracovní styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

Dovede využívat poznatků z historie pro lepší pochopení současnosti. Klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi. Respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život.

V ústním i písemném jazykovém projevu dodržuje jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřuje. V cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy...). Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích.

Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě.

Má vytvořeny základní předpoklady pro případné uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Po ukončení přípravy ve studijním oboru Hutník operátor a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je v povoláních, na jejichž výkon se připravoval, absolvent schopen podle norem, technologických postupů a předpisů, provozních předpisů a další dokumentace řídit hutní technologická zařízení a dosáhnout žádoucích výsledků hutních procesů, např. předepsaného složení, jakosti a vlastností materiálu, rozměrů výrobku či polotovaru ap., výsledky této činnosti sledovat a kontrolovat.

Absolvent umí při výrobě a tváření kovů číst technickou a technologickou dokumentaci, popř. ji tvůrčím způsobem doplňovat a aplikovat při plnění pracovních úkolů. Zná fyzikálně chemickou podstatu základních hutních procesů, zná strukturu kovů a její změny, probíhající při hutním zpracování. Na základě jejího zkoumání je schopen posoudit kvalitu hutního procesu či výrobku, popř. určit jejich nedostatky a navrhnout opatření k jejich odstranění. Zná principy sledování a vyhodnocování parametrů ovlivňujících výskyt neshodných výrobků dle norem jakosti (ČSN, ISO apod.).

Absolvent zná principy a funkci strojů, zařízení a měřicích přístrojů, běžně užívaných v hutních provozech, umí je obsluhovat, popř. využívat a u strojního zařízení provádět jeho běžnou údržbu. Zná principy, způsoby a prostředky automatické regulace, je schopen sledovat jejich bezchybnou činnost a v případě potřeby je schopen provádět její nezbytnou korekci. Dovede rozeznat nesprávnou funkci automatické regulace, popř. rámcově určit její možnou příčinu.

Veškeré pracovní činnosti vykonává absolvent v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce a protipožární ochraně. Umí posuzovat přímé a nepřímé vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí, dokáže je hodnotit a zaujímat odpovědná stanoviska pro jejich řešení, popř. jejich řešení navrhovat.

Podle profilace absolventů, uskutečňované především výběrem obsahu volitelných předmětů jsou jejich vědomosti a dovednosti rozšířeny, popř. prohloubeny v některém odvětví hutní výroby. Profil absolventa škola musí doplnit o cíle, kterých má být touto profilací dosaženo tedy např. takto:

Absolvent, jehož vědomosti a dovednosti jsou směrovány především do oblasti metalurgie železných kovů ovládá základy metalurgických procesů při výrobě slitin železa a jejich úprav, umí výpočtem stanovit podíl jednotlivých komponent vysokopecních a ocelářských vsázek. Umí provádět práce spojené se zavážením a jeho řízením, s řízením tepelného režimu, řízením provozu a odpichem různých tavicích agregátů pro výrobu surového železa, ocelí a litin a ovládáním provozu jejich pomocných zařízení a příslušenství, a to i při automatizovaném provozu s obsluhou řídicího počítače. Zná technologii lití železných kovů a slitin a je schopen vykonávat práce spojené s jejich běžným i plynulým odléváním a jeho řízením, s údržbou licích žlabů, pánví, forem ap. Umí vykonávat vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu a zkoušky materiálů a surovin, polotovarů a hotových výrobků, včetně odebírání vzorků pro chemickou či spektrometrickou analýzu, kontrolovat výskyt licích vad ap. ;

popř. takto:

Absolvent, jehož vědomosti a dovednosti jsou směrovány především do oblasti tváření kovů ovládá základy teorie tváření a tepelného zpracování kovů včetně technologických postupů jednotlivých operací. Umí podle technologického předpisu připravit, nastavit pracovní podmínky a ovládat hutnické agregáty pro provedení tvářecích operací (válcování, lisování, protlačování, tažení) různých hutních výrobků a polotovarů. Umí obsluhovat dopravní a jiná pomocná zařízení uvedených agregátů, řídit ohřev a ochlazování při tváření a při tepelném zpracování kovů. Umí provádět konečné úpravy tvářených polotovarů a řídit technologické operace v úpravnách při tepelném zpracování, povrchové úpravě, kontrole a expedici hutních výrobků.

Uvedené okruhy představují pouze příklady možného zaměření výuky. Podle podmínek regionu, stavu trhu práce, požadavků zaměstnavatelů ap., je však možno směrovat přípravu na další problematiku hutního charakteru.

V souladu s profilací absolventů může škola doplnit název studijního oboru (zejména pro potřeby styku s pracovními úřady) uvedením této profilace (například - 22-62-4/00, Hutník operátor pro metalurgii neželezných kovů ap.).