MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 4. června 1997, č.j. 22 505/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

21-43-L/001 HUTNÍK OPERÁTOR

Denní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
A. Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Cizí jazyk 3 3 2 2 10
Občanská nauka - 1 1 1 3
Dějepis 2 - - - 2
Matematika 2 3 2 2 9
Fyzika 2 2 - - 4
Chemie 2 1 - - 3
Základy ekologie 1 - - - 1
Tělesná výchova 2 2 1 1 1 5
B. Odborné
Práce s počítačem 2 - - - 2
Ekonomika a řízení - - 1 2 3
Technické kreslení 2 - - - 2
Stroje a zařízení 2 2 - - 4
Automatizace v hutnictví - - 2 1 3
Nauka o kovech 2 2 2 - 6
Technologie 2 2 - - 4
Tepelná technika - - 3 2 5
Odborný výcvik 6 14 14 14 48
Výběrové předměty 3 - - 3 5 8
Celkem 33 33 33 33 132
C. Nepovinné 4
Konverzace v ciím jazyku - - 2 2 4
Cvičení z matematiky
Cvičení z fyziky


Poznámky :

1. Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných "Učebních osnov všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětů pro střední odborné školy".

2. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu vyučovacích hodin (lze překročit maximum, uvedené v učebním plánu).

3. Struktura a obsah výběrových vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělávání žáků a respektující jejich zájmy a regionální podmínky trhu práce. Příklady předmětů : Metalurgie železných kovů, Metalurgie neželezných kovů, Tváření kovů aj. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných vyučovacích předmětů.

4. Kromě nepovinných vyučovacích předmětů zařazených v učebním plánu lze zařadit i další předměty. Jejich výběr je v plné kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků (např. zájem vykonat maturitní zkoušku z vybraného předmětu, záměr dalšího studia na vyšší odborné škole nebo vysoké škole ap.), popř. specifickým potřebám regionu. Ředitel SOU (ISŠ) schvaluje i jejich učební osnovy, vypracovanými předmětovými komisemi.

5. Obsah učiva v předmětech je možno upravit až do 30 % jeho rozsahu, např. k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobování učiva specifickým potřebám jednotlivých regionů.

6. Učební plány je možné v povinných i volitelných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.