Profil absolventa

Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana, chápal principy demokratické společnosti a uplatňoval je ve svém životě. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras.Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Je vybaven dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro soukromý a pracovní styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a naopak. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky.

Dovede využívat poznatků z historie pro lepší pochopení současnosti. Klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi. Respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život.

V ústním i písemném projevu dodržuje jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřuje. V cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tématice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy...). Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích.

Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat optimální řešení v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě.

Má vytvořeny základní předpoklady pro případné uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Absolvent studijního oboru 22-35-6 Hutnictví je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Po nástupní praxi a odpovídající době zapracování je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti výroby a zpracování železných kovů, neželezných kovů a v oblasti materiálů nekovových. Může zastávat různé funkce technologického a provozního charakteru, případně provádět podnikatelskou praxi.

Z těchto důvodů musí získat absolvent široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním, být dostatečně adaptabilní v příbuzných oborech, logicky myslící, schopen aplikovat získané vědomosti a návyky při řešení konkrétních problémů, schopen samostatné práce i práce v týmu.

Musí mít trvalý zájem o sledování vývoje svého oboru, soustavně se sebevzdělávat, studovat odbornou literaturu i jazyky. Absolvent musí ovládat i vybrané manuální zručnosti a dovednosti. Musí být schopen jednat cílevědomě a na odpovídající úrovni. Jednat rozvážně a rozhodně v souladu s právními normami společnosti a zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie.

V oblasti odborného vzdělání mají mít absolventi oboru Hutnictví následující vědomosti, dovednosti a návyky:

- schopnost používat matematických, fyzikálních, chemických, ekologických a dalších zákonů při studiu a řešení technických problémů v praxi

- schopnosti praktické aplikace vědomostí o pohybu, silách vnějších i vnitřních a jejich působení na tělesa a soustavy v tuhém, kapalném a plynném stavu, vlivu provozních zatížení na deformaci tvaru a možnost porušení součástí, včetně únavové pevnosti

- využívání mechaniky a chemie při řešení problémů hutnických procesů

- znalost technického kreslení a čtení technických výkresů

- znalost funkcí částí strojů, funkčních principů mechanismů strojů a zařízení pro metalurgii

- znalosti základů elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikaci v oblasti hutnických výrobních zařízení, včetně znalostí základních elektrotechnických měření

- dovednosti kvalifikovaně posoudit běžná elektrická zařízení, zejména z hlediska norem a bezpečnostních předpisů proti úrazu elektrickým proudem

- všeobecných znalostí principů a možností automatizovaného řízení strojů a zařízení

- znalostí funkcí a principů regulačních a měřících zařízení v hutnické výrobě

- využití znalostí zařízení hutí, výroby železných a neželezných kovů, tváření, nauky o kovech při řízení technologických procesů hutnických výrob a zpracování nekovových materiálů

- vědomosti o zabezpečování provozuschopnosti výrobních zařízení

- vědomosti o řízení jakosti výroby a výrobků

- dovednost provádět měření a kontrolu hutnického technologického procesu

- všeobecné vědomosti v oblasti normalizace a standardizace

- základní znalosti o výpočetní technice, práce s výpočetní technikou (příprava vstupních dat, orientace ve výstupních údajích, předpoklady pro přípravu programů, uplatnění výpočetní techniky v technologickém procesu)

- znalosti o základních pojmech a vztazích z ekonomiky podniku, seznámí se v hrubých rysech s informační soustavou a jejími obory, metodami plánování a ekonomikou práce

- v oblasti organizace a řízení seznámení se základy psychologie a sociologie a řízením menšího pracovního kolektivu

- znalost práce s bezpečnostními předpisy, normami a provozními předpisy, jejich respektování a uplatňování v praxi

- dovednost přesného technického vyjadřování v písemném a ústním projevu, dovednost práce s odbornou literaturou českou i zahraniční

- schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu práce