MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 4. června 1997 č.j. 22 506/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN

21-43-M/001 HUTNICTVÍ

Denní studium absolventů základní školy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník

A. Povinné vyučovací předměty 128
1. Předměty povinného základu 109
Český jazyk a literatura 10
Cizí jazyk 12
Občanská nauka 3
Dějepis 2
Matematika 11
Fyzika 4
Chemie 3
Základy ekologie 1
Tělesná výchova 8
Technické kreslení 3(2)
Strojnictví 4
Hutnická chemie 3(1)
Hutnická cvičení 3(3)
Tepelná technika 3
Nauka o kovech 10
Výroba kovů 4
Tváření kovů 4
Laboratorní cvičení 4(4)
Práce s počítačem 2(2)
Ekonomika 3
Automatizace 2
Elektrotechnika 3
Praktické vyučování 8
2. Výběrové předměty 18
B. Nepovinné vyučovací předměty


Příklady výběrových předmětů :

Materiály kovové a nekovové, ekologie hutnictví, keramické materiály, řízení hutí, matematický, fyzikální a chemický seminář, počítačová grafika, psychologie práce, metodika práce technika, informatika, základy práva programová vybavení podnikání, marketing.

Poznámky :

1. Cílem učebního plánu je umožnit školám pružnější profilaci studia využitím výběrových předmětů, a to podle podmínek školy, potřeb regionu, zájmů rodičů a schopností žáků. Ředitel školy zabezpečí dopracování učebního plánu s respektováním dále uvedených poznámek, a tím určí proporce předmětů v jednotlivých ročnících.

2. Předměty povinného základu představují základ vzdělání studijního oboru Hutnictví, který je pro všechny školy závazný. Rozsah všech vyučovacích hodin všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů nesmí přesáhnout 32 hodiny v týdnu v každém ročníku.

3. Výběrové vyučovací předměty a jejich obsah se zařadí s ohledem na záměr přípravy žáků podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů, dále s ohledem na zájmy žáků a jejich rodičů i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce. Výběrovými vyučovacími předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, tak odborné. Učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů vypracují příslušné předmětové komise a schvaluje je ředitel školy. Hodinové dotace pro výběrové vyučovací předměty lze rovněž využít k posílení dotace předmětů povinného základu.

4. Výběrové vyučovací předměty mohou být koncipovány jako skupina tvořící určité zaměření studijního oboru (např. příprava pro činnosti v oblasti železných kovů, v oblasti neželezných kovů nebo v oblasti tváření kovů). Toto zaměření lze uvádět na vysvědčení.

5. Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova budou proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících. Předmět matematika má v prvním ročníku vyšší hodinovou dotaci, ve druhém až čtvrtém ročníku je hodinová dotace rozložena rovnoměrně.

6. Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu cizího jazyka, kterému se učil v základní škole; studium dalšího cizího jazyka, který lze zařadit jako volitelný předmět, začíná od základů. Při celkové hodinové dotaci 12 hodin a více se vychází z platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro SOŠ. Druhý cizí jazyk se doporučuje zařadit v minimálním rozsahu 6 hodin celkem, s vyšší hodinovou dotací v ročníku, ve kterém studium začíná.

7. Pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných, výběrových, nepovinných) se využívají platné učební osnovy pro SOŠ.

8. Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah navrhnou předmětové komise, návrh schválí ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmu žáků.

9. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v rozsahu čtyř vyučovacích hodin týdně v jednom školním roce, popř. do tří, jsou-li některými z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

10. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu vyučovacích hodin předmětu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP a hygieně práce. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na skupiny i nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční, personální a prostorové podmínky školy.

11. Do předmětu praktické vyučování vyučovaného ve 2. a 3. ročníku formou učební praxe jsou zařazena dílenská cvičení. Ve 4. ročníku je předmět realizován formou odborné praxe v hutních závodech. Kromě toho vykonávají žáci ve 2. a 3. ročníku dvoutýdenní odbornou praxi formou souvislé provozní praxe. Klasifikace této praxe je uskutečněna ve 2. ročníku v předmětu praktické vyučování a ve 3. ročníku je součástí odborných předmětů výroba kovů, tváření kovů nebo nauka o kovech, a to podle charakteru praxe.

12. Při výuce, a to zejména předmětu praktické vyučování, musí ředitel školy zajistit, aby žáci nevykonávali práce zakázané dětem mladším 16 let, případně práce zakázané mladistvým.