PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

2144L Slévárenská výroba

Studijní obor:

21-44-L/001 Technik modelářských zařízení

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Po skončení přípravy ve studijním oboru technik modelářských zařízení, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně vyrábět, navrhovat a opravovat modelová zařízení z technických materiálů, je schopen při návrhu modelových zařízení pracovat s výpočetní technikou, navrhovat programy pro číslicově řízené stroje na obrábění modelů a zná slévárenství a metalurgii. Je schopen kontrolovat a měřit modely a obrobky a ošetřovat pracovní nástroje. Může působit ve střední technické funkci provozního charakteru.

1.2   Všeobecné vědomosti, dovednosti a postoje

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-          disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s lidmi se zdravotním znevýhodněními s příslušníky společenských minorit, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-          chápal jazyk disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému jako systém a prostředek komunikace a dokázal ho vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-          uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-          uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky, získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom kulturních památek a chápal přínos umění pro člověka, cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla současná podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění současnosti, byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, používal cizí jazyk k získávání informací z různých zdrojů, byl motivován ke studiu cizích jazyků a byl schopen používat je jako prostředek pro potřeby svého povolání i v mezinárodní spolupráci,

-          používal správné matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-          uměl efektivně numericky počítat a využívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-          porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd., uměl řešit problémy, matematicky řešit reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

-          osvojil si základní přírodovědné vědomosti, kterému umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

-          uvědomoval si odpovědnost za vlastní zdraví a aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti,

-          projevoval smysl pro čest, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním.

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po skončení přípravy ve studijním oboru technik modelářských zařízení a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven na navrhování, výrobu a kontrolu modelových zařízení ze dřeva, kovů i plastů, případně zná základní principy výroby forem a odlévání kovů. Je schopen tvořit programy pro obrábění modelových zařízení na číslicově řízených obráběcích strojích.

Absolvent umí:

-          číst výkresovou dokumentaci a podle ní sestavit technologický postup,

-          podle výkresu součásti nakreslit postupové výkresy,

-          podle výkresové dokumentace a technologického postupu vyrobit požadované modelové zařízení,

-          opravovat poškozená modelová zařízení ze dřeva, navrhovat opatření ke snížení jejich poškození,

-          rozlišovat jednotlivé druhy používaných materiálů při výrobě modelového zařízení,

-          používat nové materiály pro výrobu modelového zařízení včetně okování hran, nebo obložení části modelu kovem,

-          připravit směsi pro tmelení, lepení a laminování,

-          obsluhovat dřevoobráběcí stroje, provádět jejich údržbu a odstraňovat drobné závady,

-          nastavovat řezné podmínky v závislosti na obráběném materiálu,

-          provádět kontrolu kvality vyráběného modelového zařízení,

-          používat různá měřící zařízení potřebná k výrobě a kontrole vyrobeného modelového zařízení,

-          zhotovit a opravit volné části modelového zařízení ze dřeva, kovu a jiných materiálů včetně okování,

-          navrhovat programy pro číslicově řízené stroje, odladit je a provádět kontrolu obrábění,

-          orientovat se v základech metalurgie a zná základní způsoby odlévání forem tekutým kovem,

-          orientuje se v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a v zásadách ochrany před možnými negativními vlivy,

-          vykonává činnosti v rámci plnění pracovních úkolů tak, aby nenarušoval životní prostředí, ale naopak přispíval k jeho zlepšení,

-          dodržuje předpisy protipožární ochrany a ovládá obsluhu protipožárního zařízení,

Možná profilace absolventa pro slévárnu, kdy absolvent umí:

-          obsluhovat, kontrolovat a řídit výrobní proces formování a slévárenské výroby,

-          operativně sestavovat technologické postupy pro jednotlivé výrobky,

-          využívat nové stroje ve výrobě,

-          navrhovat operativní opatření pro zajištění bezproblémové výroby v daném provozu.

Možná profilace absolventa pro technologii modelárny, kdy absolvent umí:

-          navrhovat technologické postupy modelových zařízení v závislosti na jejich životnosti,

-          používat nové materiály pro výrobu modelových zařízení,

-          řešit technologické úlohy pomocí výpočetní techniky,

-          samostatně měřit běžnými dílenskými měřidly a přístroji a vyhodnotit výsledky pomocí příslušného software na výpočetní technice.

Dovednosti žáků lze v závěrečné fázi odborné přípravy prohlubovat v určitém konkrétním směru.

1.4   Klíčové dovednosti

Z profesního hlediska jsou pro absolventa velmi důležité numerické aplikace, manuální dovednosti, dovednosti řešit problémy a problémové situace a dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi.

Absolvent umí:

-          řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese a využívat matematické a přírodovědné poznatky,

-          řešit problémy a problémové situace,

-          pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě,

-          vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemné materiály, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou.

Předpokladem dalšího zkvalitňování osobního i pracovního života jsou personální a interpersonální dovednosti a schopnost získávat a zpracovávat informace a následně je využívat.

Absolvent dovede využívat sebepoznávání a sebekontrolu pro stanovení a realizaci přiměřených cílů vlastního osobnostního a pracovního rozvoje, dovede zdokonalovat osobní a pracovní výkon a dodržuje zdravý životní styl, dovede spolupracovat s druhými osobami na dosažení kolektivních cílů, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci i práci ostatních.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru technik modelářských zařízení je připraven k výkonu náročných dělnických povolání při výrobě modelových zařízení, a to pomocí konvenčních strojů, číslicově řízených obráběcích strojů a zařízení. Může působit ve vybrané technickohospodářské funkci provozního charakteru, např. jako mistr dílny, normovač, vedoucí skladu modelů, pomocný technolog apod.

3         Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách (včetně vojenských) za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.