CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

21-44-M Slévárenská výroba

Studijní obor:

21-44-M/001 Slévárenství

Vstupní předpoklady žáků:

Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.

Délka a formy studia:

4 roky denní studium

1         Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Studijní obor slévárenství připravuje žáky pro výkon středních řídicích a technických funkcí ve slévárnách a firmách podporujících slévárenskou výrobu.

Struktura vzdělávání je koncipována s ohledem na vzájemnou provázanost jednotlivých předmětů. Tvoří ji složka všeobecného a odborného vzdělávání. Vzdělávací program směřuje k přípravě flexibilního absolventa, připraveného k aktivnímu a odpovědnému životu v občanské společnosti a v profesní sféře.

Cílem studia je připravit absolventa na takové úrovni, která mu umožní dále se vzdělávat jak v různých krátkodobých specializačních kurzech, tak v programech vedoucích k dosažení vzdělání vyššího stupně, absolventa s rozvinutými klíčovými dovednostmi, který se dobře uplatní na trhu práce a bude schopen se adaptovat na měnící se podmínky trhu práce.

Výchova absolventa, schopného uvedených cílů dosáhnout, je charakterizována:

-          vyšším podílem všeobecně vzdělávací složky,

-          profilovanou odbornou složkou,

-          klíčovými dovednostmi, které mezipředmětově prolínají celým vzdělávacím procesem.

2         Charakteristika obsahových složek

Vzdělávací program obsahuje všeobecně vzdělávací a odborné předměty, které jsou zařazeny do skupiny povinných předmětů. Výběrové předměty obsahují učivo, které prohlubuje a rozšiřuje vědomosti pro zvolenou profilaci studenta s přihlédnutím k požadavkům podnikatelské a výrobní sféry. Nepovinné předměty zařazuje škola v souladu se zájmy studentů a podle svých možností.

2.1   Všeobecné vzdělávání

Obsah vzdělávacího programu studijního oboru slévárenství je odvozen ve složce všeobecně vzdělávací od Standardu středoškolského odborného vzdělávání vymezujícího v podobě výchovně vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šest oblastí všeobecného vzdělávání.


 

2.1.1   Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání navazuje na předcházející vzdělání a rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s lidmi. Důležitou součástí přípravy v cizím jazyce je i poznání odborného názvosloví z oboru a jeho aktivní používání.

2.1.2   Společenskovědní vzdělávání

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť obsahuje učivo z různých disciplín. Základním cílem je vybavit žáka určitým množstvím poznatků a jeho osobnostní a sociální kultivace. Osvojené poznatky mají usnadnit žákovi chápat druhé lidi, naučit se žít v širším společenství a akceptovat principy normy dané společnosti.

2.1.3   Matematické vzdělávání

Poskytuje žákům ucelený systém poznatků, rozvíjí jejich numerické dovednosti a návyky, vybavuje je poznatky potřebnými pro studium daného oboru.

2.1.4   Přírodovědné vzdělávání

Přírodovědné vzdělávání zahrnuje fyziku, chemii a ekologickou výchovu. Žáci si osvojují důležité pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i každodenním životě. Významnou složkou je ekologická výchova, která je pro obor velice důležitá a je zahrnuta i v ostatních předmětech.

2.1.5   Rozvoj tělesné kultury

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví, na osvojování vědomostí a dovedností z oblasti zdravotní výchovy včetně zvládnutí základů první pomoci při úrazu a chování člověka v mimořádných situacích.

2.1.6   Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali ve své praxi po absolvování školy, v soukromém a občanském životě, ale i v průběhu přípravy v jiných předmětech. Učivo obsahového okruhu naučí žáky pracovat s příslušným základním a aplikačním programovým vybavením na uživatelské úrovni, důraz je kladen také na dovednost pracovat s informacemi a to i s využitím informačních a komunikačních možností sítě Internet.

2.2   Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání je strukturováno do dvou etap. První etapa, realizovaná v 1. a 2. ročníku studia, má obecnější charakter a tvoří základ pro odborné předměty ve vyšších ročnících. Jejím hlavním cílem je seznámení žáků s technickou dokumentací, mechanikou a strojnictvím, základy elektrotechniky, odbornou chemií, tepelnými procesy a základními vlastnostmi materiálů.

Ve druhé etapě, realizované ve 3. a 4. ročníku, se odborné předměty orientují na budoucí profesní praxi, vědomosti a dovednosti žáků se prohlubují profesním směrem, což představuje první stupeň profesní specializace. Teoretické odborné předměty podporují odborná cvičení a praxe, která se realizuje ve školních dílnách a na konkrétních pracovištích sléváren.

V souladu s danými požadavky zařazuje škola výběrové předměty, jejichž osnovy sama navrhne.

2.3   Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

Z hlediska významu klíčových dovedností pro studijní obor lze považovat za žádoucí posilování:

-          komunikativních dovedností, zejména dovedností vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně dané situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat,

-          personálních a interpersonálních dovedností, zejména zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznání, sebekontroly a seberegulace, dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních,

-          dovedností řešit problémy a problémové situace, zejména dokázat identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti řešení, navrhovat a vybírat optimální řešení v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení s využitím všech odborných poznatků,

-          dovednosti numerické aplikace, zejména využívat matematické a přírodovědné poznatky k řešení praktických úkolů, vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky reálné situace a umět ji aplikovat v praxi,

-          dovedností využívat informační a komunikační prostředky a efektivně pracovat s informacemi, zejména dovednosti pracovat s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími informačními a komunikačními prostředky, dále pak dovednosti využívat adekvátní zdroje informací (především s využitím informačních a komunikačních prostředků).

3         Organizace výuky

Studium je organizováno jako čtyřleté denní pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku. Organizace výuky se řídí platnými právními předpisy. Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

4         Metodické přístupy

Metody a formy výchovně vzdělávací práce zahrnují činnost učitele a činnost žáka. Jsou způsobem realizace obecných didaktických principů na stanoveném obsahu učiva a se zaměřením na cíle studijního oboru. Tyto cíle určují i výběr metod a forem výchovně vzdělávací práce. Doporučuje se využívat problémových metod, které umožňují soustavně rozvíjet pracovní aktivitu žáků.

Z hlediska organizace výchovně vzdělávacího procesu je pro tento studijní obor charakteristické, že se vedle běžných způsobů práce ve třídě uplatňuje praktické vyučování ve školních dílnách , konkrétních slévárenských provozech a laboratořích. Významnou součástí jsou odborné exkurze.

Pro realizaci klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně koncipovaných žákovských projektů zařazených do vyšších ročníků. Příklad žákovského projektu z hlediska přípravy vyučujícího je součástí učebních dokumentů.

Může sloužit jako ukázka pro vyučující zpracovat podklady pro realizaci konkrétních projektů.

Kromě realizace klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a usiluje o to, aby žáci byli schopni nést odpovědnost za přijatá rozhodnutí a kvalitu vykonané práce.

5         Další specifické podmínky

5.1   Zdravotní požadavky na uchazeče

Do studijního oboru mohou být přijati chlapci i dívky bez chronických zápalových a alergických onemocnění dýchacího ústrojí a kůže, zejména rukou, s dobrou funkcí pohybového ústrojí umožňující i delší stání, bez záchvatového onemocnění jakékoliv etiologie.

Jejich zdravotní způsobilost posoudí a potvrdí lékař.