PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

21-44-M Slévárenská výroba

Studijní obor:

21-44-M/001 Slévárenství

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Po ukončení přípravy ve studijním oboru slévárenství, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen vykonávat střední řídicí a technické funkce ve slévárnách a firmách, které se slévárenskými provozy spolupracují.

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka ve studijním oboru slévárenství směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-          zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-          upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-          uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-          uvědomoval si svá lidská práva a respektoval práva ostatních, byl schopen soužití s lidmi se zdravotním znevýhodněním i s příslušníky jiných národností,

-          chápal jazyk jako prostředek komunikace, dokázal jej vhodně využívat ve všech komunikativních situacích,

-          dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro svoje uplatnění,

-          dokázal získávat a podávat potřebné informace v obecných i odborných záležitostech, získával kulturní rozhled, chápal hodnoty kulturních památek a jejich přínos pro člověka,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace, poznávání kulturního bohatství jiných národů a používal cizí jazyk k získávání informací pro potřeby svého povolání i mezinárodní spolupráce,

-          dokázal využívat správně matematické pojmy a získané poznatky aplikoval při řešení problémů a úkolů v běžných životních a profesních situacích,

-          využíval důležité pojmy, jevy a zákonitosti fyziky a chemie a byl schopen je prakticky aplikovat v oboru i v občanském životě,

-          dokázal aplikovat základní ekologické zákonitosti obecně i ve vlastním oboru,

-          uvědomoval si odpovědnost za vlastní zdraví a aktivně usiloval o zdokonalení své tělesné zdatnosti, dokázal aplikovat dovednosti z oblasti zdravovědy, zásad první pomoci, hygieny a bezpečnosti práce,

-          byl seznámen s rolí životního partnera a rodiče, s vlivy nezdravého způsobu života, je veden ke správnému využívání volného času,

-          dovedl na uživatelské úrovni pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, je schopen tyto prostředky využívat k práci s informacemi.

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent studijního oboru se vyznačuje vědomostmi, dovednostmi a postoji z oblasti odborného vzdělávání, zejména nést odpovědnost za své jednání a rozhodování a přizpůsobovat se podmínkám trhu práce, schopností samostatně sledovat novinky v oboru a získané informace využívat v pracovní činnosti. Je veden k tomu, aby samostatně řešil běžné úkoly, spolupracoval v týmu, získal schopnost pohotového rozhodování a nalézal optimální varianty řešení úkolů.

Přiměřený rozvoj těchto schopností závisí na získání

-          širokého rozsahu teoretických vědomostí ze všeobecně vzdělávacích předmětů,

-          znalostí využívání mechaniky, termomechaniky a tepelné techniky ve slévárenských procesech,

-          vědomostních základů elektrotechniky a automatizace u strojů a výrobních zařízení,

-          znalostí zařízení sléváren, znalostí o kovech a slévárenství při řízení technologických procesů slévárenské výroby,

-          vědomostí o řízení jakosti slévárenské výroby, měření a kontrole technologického procesu,

-          všeobecných vědomostí o normalizaci, práci s odbornou literaturou,

-          základních vědomostí o aplikačním využití výpočetní techniky při řešení úloh spojených s technologií a metalurgií,

-          dovednosti pracovat se specifickým aplikačním programovým vybavením používaným v profesní oblasti,

-          znalostí zásad ekonomického myšlení a podnikání a pochopení podstaty základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice,

-          dovedností prakticky ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním v předmětné oblasti včetně znalostí příslušných právních norem,

-          základních vědomostí z oblasti organizace a řízení velkých i malých podniků,

-          komplexních vědomostí o vhodném respektování zásad bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany i tvorby a ochrany životního prostředí včetně péče o kulturu práce a pracovní prostředí.

1.4   Klíčové dovednosti

Z profesního hlediska jsou pro absolventa velmi důležité numerické aplikace, dovednosti řešit problémy a problémové situace a dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi, při zařazení do technickohospodářské funkce se k tomu přiřazují komunikativní dovednosti.

Absolvent umí:

-          řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese a využívat matematické a přírodovědné poznatky,

-          z osobního a profesního hlediska řešit problémy a problémové situace,

-          využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi,

-          vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou.

Absolvent dovede využívat sebepoznávání a sebekontrolu pro stanovení a realizaci přiměřených cílů vlastního osobnostního i pracovního rozvoje, dovede zdokonalovat osobní a pracovní výkon a dodržovat zdravý životní styl, dovede spolupracovat s druhými osobami na dosažení kolektivních cílů, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci i práci ostatních.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky bude absolvent studijního oboru slévárenství připraven vykonávat pracovní činnosti v oblasti operativního řízení technologického a technického procesu ve slévárnách a příbuzných provozech, řídicí i ekonomické sféře.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, zejména školách s příbuznými obory studia.