Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 5. srpna 2004, čj. 23 864/04-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

21-44-M/001 (22-34-6) Slévárenství

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

10

Fyzika

3

Chemie

3

Ekologie

1

Informační a komunikační technologie

4

Tělesná výchova

8

Ekonomika

3

Technické kreslení

4

Mechanika

2

Strojnictví

2

Elektrotechnika

2

Hutnická chemie

3

Automatizace

2

Tepelná technika

2

Nauka o kovech

12

Slévárenství

9

Zařízení sléváren

4

Aplikace výpočetní techniky

3

Slévárenská cvičení

5

Laboratorní cvičení

5

Praxe

9

b) výběrové a volitelné

8

 

 

Celkem hodin týdně

max. 132

B. Nepovinné

 

Příklady výběrových předmětů: cvičení z matematiky a fyziky, ekologie ve slévárenství, technická měření, ocelové konstrukce, stroje a zařízení, provoz sléváren, psychologie práce, aj. 

Příklady nepovinných předmětů: další cizí jazyk, konverzace v cizím jazyku, estetická výchova, multikulturní soužití, člověk a životní prostředí, sportovní hry, dopravní výchova, technika administrativy aj.

 

Poznámky

1.       Učební plán umožňuje školám využitím výběrových předmětů dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu a zájmu a schopností žáků. Vedení školy vypracuje závazný učební plán podle obecných pedagogických zásad, s přihlédnutím k žádoucím mezipředmětovým vazbám a s respektováním dále uvedených poznámek, nebo využije doporučený učební plán, který je uveden dále. Konkretizovaný učební plán schválí ředitel školy; po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

2.       Celková týdenní hodinová dotace předmětů je minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku. Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova a vyučovací předmět s tematikou informačních a komunikačních technologií musí být zastoupeny ve všech ročnících.

3.       Ředitel školy může upravit učební plán v povinných vyučovacích předmětech až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný vyučovací předmět, snížit počty hodin pod minimum dané obecným učebním plánem (vyjma hodinové dotace výběrových a volitelných předmětů), ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

4.       Učební osnovy odborných vyučovacích předmětů školního kurikula jsou součástí učebních dokumentů. Škola si může obměnit až 30 % obsahu, při zachování hodinové dotace těchto předmětů uvedené v učebním plánu. Takto upravené osnovy schvaluje ředitel školy.

5.       Teoretické vyučování a praxe se organizují podle zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů a předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

6.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov pro SOŠ. Předmět ekonomika se vyučuje podle učebních osnov pro SOŠ schválených MŠMT dne 6. dubna 1999, č.j. 18 052/99-23 s platností od 1. září 1999.

7.       Podle podmínek školy lze do učebního plánu v každém ročníku zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

8.       Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák ve studiu cizího jazyka, kterému se učil ve škole s povinnou školní docházkou. Při hodinové dotaci 12 hodin a více se vychází z platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro studijní obory SOŠ a SOU. Studium dalšího cizího jazyka lze zařadit jako výběrový předmět.. Druhý cizí jazyk se doporučuje zařadit v minimálním rozsahu 6 hodin celkem.

9.       Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah vypracuje škola, návrh těchto osnov schvaluje ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmu žáků, rodičů, podmínek školy apod.

10.   Předměty teoretické části maturitní zkoušky stanoví ředitel školy dle § 25 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů.

11.   Škola zařadí v 1.–3. ročníku lyžařský výcvik popřípadě sportovně turistický kurz v trvání nejvýše dvou týdnů. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.

12.   Ředitel školy zařadí do výuky problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí včetně zásad první pomoci dle pokynu MŠMT č.j. 12 050/03-22 a dodatku k UD č.j. 13 586/03-22 s využitím metodické příručky vydané MV-GŘ Hasičského záchranného sboru ČR.

13.   Do osnovy vyučovacích předmětů ředitel školy zařadí problematiku učiva „Úvod do světa práce“ v rozsahu metodického pokynu č.j. 22 067/2000-2.

 

 

doporučený Učební plán

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

4

4

4

4

16

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

2

2

10

Fyzika

2

1

-

-

3

Chemie

3

-

-

-

3

Ekologie

1

-

-

-

1

Inform. a komunikační technologie

2/2

2/2

-

1/1

5/5

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

2

1

3

Technické kreslení

4/4

-

-

-

4/4

Mechanika

2

-

-

-

2

Strojnictví

-

2

-

-

2

Elektrotechnika

-

2/1

-

-

2/1

Hutnická chemie

-

3/1

-

-

3/1

Automatizace

-

-

2/1

-

2/1

Tepelná technika

-

2

-

-

2

Nauka o kovech

4

3

3

3

13

Slévárenství

-

3

3

3

9

Zařízení sléváren

-

-

2

2

4

Aplikace výpočetní techniky

-

-

3/3

-

3/3

Slévárenská cvičení

-

-

2/2

3/3

5/5

Laboratorní cvičení

-

-

2/2

3/3

5/5

Praxe

-

3/3

3/3

3/3

9/9

b) výběrové a volitelné

-

-

-

2

2

 

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

32

33

33

33

131

B. Nepovinné