CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 2 roky

Učební obor je určen pro : hochy

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné absolvování alespoň 7. ročníku základní školy po devíti letech školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : odborná příprava pro výkon příslušného povolání

Stručný popis oboru

Obsluha stacionárních a mobilních strojů a zařízení pro vrtání hornin. Vrtné práce při těžbě nerostných ložisek, zakládání staveb apod., injektážní práce. Práce spojené s demontáží, přesunem a montáží vrtných souprav.

Zdravotní požadavky

Vadí poruchy nosného a pohybového systému (revmatismus, postižení páteře, těžké skoliozy, stavy po operaci páteře, postižení páteře prognosticky závažná, postižení dolních končetin, vadí i stavy po congenitální luxaci kyčlí s přetrvávajícím funkčním postižením, varixy bérce, postižení horních končetin, onemocnění, omezující funkce velkých i drobných kloubů). Vadí chronická a alergická onemocnění kůže, vleklé dermatózy, ekzém i v anamnéze, přecitlivělost na mechanická dráždidla, recidivující, chronická onemocnění dýchacích cest, provázená poruchami ventilace, asthma bronchiale, sklon k chorobám z nachlazení i v anamnéze, nemoce srdce, vleklé zánětlivé stavy, závažné poruchy rytmu, závažné chlopňové vady, vrozené vady srdeční haemodynamicky významné; onemocnění uropoetického systému, chronická recidivující onemocnění močových cest, nephropatie provázené poruchou funkce ledvin, onemocnění zažívacího systému, zejména vleklé stavy provázené funkční poruchou, vyžadující dietní stravování a znemožňující těžkou fyzickou námahu. Nemoci nervové, zejména onemocnění provázené poruchami pohybových funkcí a pohybových koordinací, neobratnost, záchvatová onemocnění, kolapsové stavy jakékoliv etiologie. Vadí poruchy sluchu s ostrostí sluchovou pro šepot každého ucha pod 3 m, chronické otitidy, chronické sinusitidy, psychiatrická onemocnění a neurotické poruchy s narušením schopnosti adaptace bez projevů duševní zaostalosti. Je třeba vyžadovat dobrou fyzickou zdatnost uchazečů a schopnost organismu přizpůsobit se klimatickým změnám. Mohou být přijati pouze mladiství, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a doporučil lékař.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajišťování bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci poučit.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy;

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům;

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů;

4. vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Zařazení absolventů

Učební obor připravuje na výkon vybraných činností povolání vrtač, popř. dělník geologického průzkumu.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou po úspěšném dokončení základní školy rozšířit odbornou kvalifikaci studiem tříletého učebního oboru SOU 24-65-2 Strojník, zaměření pro 01 vrtné soupravy, popř. jiného učebního či studijního oboru.