Profil absolventa

Absolvent byl veden k pozitivnímu vztahu k práci a povolání jako ke zdroji své obživy a způsobu seberealizace. Jeho výchova směřovala k technologické kázni a svědomitému plnění pracovních úkolů i k posilování kladných rysů jeho osobnosti vůbec, k upevňování návyků mravního jednání a k výchově občanských ctností, potřebných pro život v demokratické společnosti (sebekritičnost, kritičnost, zájem o věci veřejné, schopnost základních kritických postojů k masovým médiím). Je si vědom svých lidských práv a povinnosti respektovat práva jiných lidí.

Absolvent byl poučen o základních pravidlech hygieny, ochrany a upevňování zdraví a ochrany životního prostředí. Získal základní informace o nebezpečí, která pro člověka představuje nezodpovědný pohlavní styk, drogová a jiná závislost. Dále byl informován o významu dobře fungující rodiny pro všechny její členy i pro společnost a stát. Pochopil základní pravidla první pomoci, právní odpovědnosti osobnosti a potřebu podle svých možností přispívat k bezpečnosti své komunity.

Je schopen rozlišit základní komunikační situace a snaží se v nich používat adekvátních jazykových prostředků. Je rovněž schopen používat jazykové příručky určené nejširší veřejnosti.

Absolvent dokáže uplatňovat základní matematické a přírodovědné poznatky při řešení problémů v běžných životních i profesních situacích.

Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky umí absolvent připravit vrtací nářadí, je schopen vykonávat nejzákladnější činnosti při ručním zpracování a strojním obrábění kovů, a základní montážní práce. Umí provádět vrtací práce v různých horninách, obsluhovat vrtnou soupravu, při vrtání měřit hloubku vrtů a provádět běžnou údržbu a drobné opravy vrtacího zařízení. Umí provádět zapouštění pažnic, montovat kabelové a potrubní trasy a míchat výplach. Vrtací práce je schopen zajišťovat i v nepříznivých klimatických podmínkách, např. v zimním období.