MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29. října 1997, čj.33 205/97-72 s platností od 1.září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru učilišť

21-51-E/001 VRTNÉ A PILOTÁŽNÍ PRÁCE


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. Celkem
A. Všeobecně vzdělávací 6 6 12
Český jazyk a literatura 2 2 4
Občanská nauka 1 1 2
Matematika 2 2 4
Tělesná výchova 3) 1 1 2
B. Odborné 24 27 51
Strojnictví 2 3 5
Technologie vrtání 2 3 5
Odborný výcvik 21 21 42
Celkem 31 33 64
C. Nepovinné předměty


Poznámky :

1. Učební plán lze upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné vypustit žádný předmět a překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

2. K zařazování nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací, může ředitel využít možnost úprav obsahu učiva až do výše 30 % jeho rozsahu. V předmětu odborný výcvik a v navazujících odborných předmětech lze v rámci časové a obsahové koordinace učiva v tematických plánech přesouvat učivo mezi ročníky v případech, že nepůjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v učilišti.

3. S ohledem na učební předpoklady žáků činí počet hodin teoretického vyučování v jednom dni v 1. ročníku 5, ve 2. ročníku 6 vyučovacích hodin.

4. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod dvě hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu vyučovacích hodin (lze překročit celkový týdenní počet hodin, uvedený v učebním plánu).

5. Struktura nepovinných předmětů a jejich zařazení do učebního plánu na základě požadavků zaměstnavatelů, zájmu žáků, stavu trhu práce ap., je v plné kompetenci ředitele učiliště, který schvaluje i jejich učební osnovy.

6. Délka školního roku je 40 týdnů; rozpis učiva jednotlivých předmětů je uveden na 33 týdny. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.