PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

2152H Hutník, hutnické práce

Učební obor:

21-52-H/005 Hutník

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1.       Předpokládané výsledky vzdělávání

 

1.1   Obecná úvodní část

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky, popř. po nezbytně nutné době praxe je absolvent schopen samostatně obsluhovat a řídit chod agregátů, používaných v hutních technologických procesech, nastavovat a seřizovat je a provádět jejich běžnou údržbu, popř. drobné opravy, kontrolovat výsledky technologických procesů a na jejich základě průběh procesu upravovat.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-          zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-          upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-          uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-          dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-          chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích,

-          uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury, dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-          cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasizmu a intoleranci,

-          pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-          stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanizmem, slušností a lidskou solidaritou,

-          rozvinul a prohloubil numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem,

-          uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy a uměl pracovat s informacemi,

-          osvojil si a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.),

-          orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění,

-          byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-          měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Nepominutelným cílem přípravy absolventa je, aby byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě podle situace na trhu práce se rekvalifikovat.

 

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru hutník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven k výkonu činností vyskytujících se při výrobě a navazujícím hutním zpracování technických kovových materiálů. Je připraven tak, aby mohl podle technické dokumentace, technologických a pracovních postupů a norem (popř. dalších předpisů), pracovat v podmínkách průmyslové výroby, aby byl schopen dosahovat požadovaných výsledků, výkon svých činností sledovat, vyhodnocovat a provádět potřebné korekce.

Absolvent při vykonávání uvedených činností:

-          ovládá odbornou strojírenskou terminologii a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,

-          umí číst technické výkresy, schémata, pracovní návody a orientuje se v ostatní technické a technologické dokumentaci, je schopen pořizovat náčrty jednoduchých strojních součástí, vést předepsané pracovní záznamy apod.,

-          si osvojil základní vědomosti o strojních součástech, mechanizmech, agregátech a výrobních zařízeních používaných zejména v hutnictví,

-          má základní přehled o elektrických strojích, přístrojích a elektrických zařízeních,

-          ovládá jednoduché technické výpočty s použitím strojnických tabulek, norem a nomogramů,

-          má základní dovednosti v používání počítače,

-          zná základní druhy materiálů a polotovarů používaných ve strojírenství včetně jejich označování a vlastností důležitých pro jejich zpracování,

-          zná technologické možnosti a technologické postupy základních druhů obrábění, ručního zpracování, tváření, slévání, svařování, montáže a funkčních zkoušek strojírenských polotovarů a výrobků,

-          ovládá základní způsoby ručního zpracování kovů, umí provádět základní montážní práce,

-          umí provést kontrolu rozměrů, tvaru, vzájemné polohy ploch a jakosti povrchu za použití vhodných měřidel,

-          umí volit vhodné pracovní pomůcky, nářadí, a nástroje, zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště, ošetřování a běžnou údržbu příslušného vybavení, strojů a nástrojů, umí ostřit ruční nářadí a nástroje,

-          si osvojil základní pracovní návyky pro výkon praktických činností v dílnách a provozech,

-          je informován o základních právech a povinnostech vyplývajících z postavení zaměstnance a o základní ekonomicko-organizační struktuře podniku,

-          si osvojil nejzákladnější právní a ekonomické principy související s drobným podnikáním, je informován o problematice související se založením firmy (živnosti),

-          zná a dodržuje požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve strojírenství, zejména pak při činnostech souvisejících s výkonem hutnických prací, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany,

-          ovládá předpisy protipožární ochrany, dovede používat jednoduché hasební prostředky a obsluhovat hasicí přístroje,

-          zná a dodržuje (např. při používání ručního elektrického nářadí) zásady ochrany před účinky elektrického proudu a je schopen poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem,

-          uvědomuje si odpovědnost za výsledky své práce, je schopen dodržovat technologickou a pracovní kázeň a spolupracovat s ostatními pracovníky; v běžných pracovních problémech je schopen samostatného rozhodování,

-          uvědomuje si svoje schopnosti a z nich vyplývající možnosti uplatnění na trhu práce.

Při výrobě a následujícím hutním zpracování kovových materiálů je absolvent schopen uvádět do chodu, seřizovat a obsluhovat hutní agregáty, řídit probíhající technologické procesy, kontrolovat jejich průběh a výsledky a provádět žádoucí korekce. Průběh procesů kontroluje sledováním údajů přístrojů, prováděním jednoduchých technologických zkoušek nebo odebíráním vzorků, které předává k dalšímu zkoumání. Je schopen provádět běžnou údržbu agregátů a zařízení a při jejich opravách účinně spolupracovat s příslušnými provozními pracovníky. O veškerých vykonávaných činnostech umí vést předepsanou provozní dokumentaci.

V profilaci absolventů, uskutečňované využitím volitelného obsahu odborného výcviku, volbou výběrových vyučovacích předmětů a jejich obsahu, mohou být vědomosti a dovednosti absolventů prohloubeny, popř. specificky rozšířeny. Škola doplní profil absolventa o cíle, kterých má být touto profilací dosaženo. Tuto část profilu absolventa schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

 

1.4   Klíčové dovednosti

Nejvýznamnějšími klíčovými dovednostmi jsou z hlediska profesního uplatnění numerické aplikace, které při řešení reálných problémů spočívají v následujících dílčích dovednostech.

Absolvent:

-          umí využívat získaných matematických poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-          umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušších reálných situací a zvolit běžné nebo profesně specifické kvantitativní metody vhodné pro jejich řešení,

-          umí správně provádět dílčí matematické operace používané při řešení konkrétní situace v profesní činnosti,

-          umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je využít v praxi,

-          umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-          rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.

Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

-          přiměřeně hovořit o běžných životních i pracovních tématech,

-          písemně se vyjadřovat a čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v dané úpravě,

-          vysvětlovat a znázorňovat běžné záležitosti s ohledem na posluchače a ověřit si, zda jeho sdělení bylo pochopeno,

-          číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů a pracovních dokumentů.

Při řešení problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska schopnosti týmové práce je absolvent schopen:

-          samostatně řešit běžné pracovní problémy a za přímé podpory od zaměstnavatele (nadřízeného) adekvátně přistupovat k objasňování a odstraňování komplikovanější pracovní problematiky

-          objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

Absolvent umí využívat základních zdrojů informací důležitých k jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě:

-          má přehled o základních zdrojích informací a umí k vyhledání běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj,

-          umí získané informace zaznamenat a dále je využívat, např. přizpůsobit jim pracovní postup, výkon apod.

Absolvent umí pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem, zvládá jeho základní obsluhu (spuštění, přechod do textového editoru, základy práce v textovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), zná a dodržuje zásady prevence zdravotních rizik práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví.

2.       Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru hutník je schopen uplatnit se bezprostředně po ukončení přípravy (v závislosti na jejím směrování) v některém z povolání: hutník vysokopecař, hutník ocelář, tavič, hutník neželezných kovů, valcíř, hutní lisař, tažeč, strojník válcoven, strojník hutní výroby. Pro uplatnění v povoláních z uvedeného výčtu, k jejichž výkonu nebyla příprava směrována, postačí relativně krátkodobé zapracování. Absolvent také může nalézt uplatnění v příbuzných povoláních, např. provozní zámečník apod.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oborech, příbuzných oboru přípravy.

3.       Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.