MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 10. dubna 2003, čj. 15 208/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem
   

 


UČEBNÍ PLÁN

učebního oboru

21-52-H/005 Hutník

   

Denní studium  

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

6 až 8

Fyzika

3

Práce s počítačem

2 až 4

Základy ekologie 6)

1

Chemie 6)

1

Tělesná výchova 5)

4

Ekonomika

2 až 4

Technická dokumentace

2 až 5

Strojírenská technologie

2 až 4

Strojnictví

2 až 3

Hutnická chemie

1 až 2

Základy hutní výroby

3 až 6

Odborný výcvik 9)

40

 

 

b) výběrové 10)

0 až 6

 

 

Celkem hodin týdně

max. 99

 

 

B. Nepovinné 11)

 


Poznámky:
1. Cílem předkládané podoby učebního plánu je umožnit školám využitím výběrových předmětů dosáhnout pružnější možnosti profilace studia podle podmínek školy, potřeb regionu a zájmu a schopností žáků. Vedení školy rozpracuje podle obecných pedagogických zásad, s přihlédnutím k žádoucím mezipředmětovým vazbám a s respektováním dále uvedených poznámek závazný učební plán do učebního plánu školy a tím určí zařazení předmětů v jednotlivých ročnících, nebo využije doporučeného učebního plánu, který je uveden dále. Rozpracovaný učební plán, popř. využití doporučeného učebního plánu schválí ředitel školy; po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.


2. Nejvyšší počet týdenních vyučovacích hodin v každém ročníku činí 33 hodiny; Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musejí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.
 

3. Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil v základní škole.
 

4. Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť, vydávaných NÚOV Praha.
 

5. V době teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v ročníku (lze překročit jejich maximum, uvedené v učebním plánu).
 

6. Výuka předmětů základy ekologie a chemie se realizuje podle platných učebních osnov. Je možné tyto předměty spojit do integrovaného předmětu základy ekologie a chemie. V tom případě si škola stávající učební osnovy jednotlivých předmětů vhodně upraví. Počet hodin (tj. součet hodin, určený pro jednotlivé předměty) se nemění.
 

7. Učební plán může škola v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný základní vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a poznámkou 2.
 

8. V učebních osnovách může škola provést až 30 % obměnu učiva k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým požadavkům budoucích zaměstnavatelů. Přesuny pořadí učiva, zvláště odborného výcviku, lze provádět v souladu s pokyny uvedenými v charakteristice vzdělávacího programu.
 

9. Struktura a obsah předmětů umožňuje profilaci absolventů. Stanovení cílů a obsahu vzdělávání ve 3. ročníku je v kompetenci školy, která také pro tuto část přípravy zpracuje učební osnovu. Zpracovaná učební osnova schválená ředitelem školy se stává součástí povinné učební dokumentace školy.
 

10. Výběrový předmět či výběrové předměty stanovuje ředitel školy. Může také rozhodnout o tom, že časová dotace vyhrazená pro kategorii výběrových předmětů (popř. její část) bude využita ke zvýšení počtu hodin základních předmětů. Obsah výběrových předmětů musí být v souladu s profilem absolventa, popř. se směrováním jeho přípravy. Učební osnovu výběrového předmětu zpracuje škola (může přitom využít učební osnovy z učebních dokumentů jiného oboru přípravy) a schválí ji ředitel školy; po schválení se stává součástí povinné dokumentace školy. Lze také zařadit předmět obsažený v platném souboru Výběrové a volitelné předměty pro SOŠ a SOU. V souladu s obsahem výběrového předmětu škola také doplní profil absolventa a tabulku Přehled začlenění klíčových dovedností. Příklady výběrových předmětů: výroba surového železa a oceli, výroba neželezných kovů, hutní tváření kovů, strojírenská měření, laboratorní cvičení, seminář a cvičení z ekologie, seminář a cvičení z chemie atp.
 

11. Zařazení a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů vypracuje škola (popř. převezme vhodné učební osnovy z jiných vzdělávacích programů), schválí je ředitel školy. Kromě dále uvedených lze nabídnout i jiné vhodné předměty. Žák se může přihlásit nejvýše do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry. Příklady nepovinných předmětů: estetická výchova, konverzace v cizím jazyku, další živý jazyk, multikulturní soužití, cvičení z matematiky, cvičení z fyziky, sportovní hry, základy rodinné výchovy, člověk a prostředí, psychologie práce, výpočetní technika, technika administrativy, dopravní výchova, technická měření aj.
 

12. Učivo všech vyučovacích předmětů je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.
 

13. Škola organizuje v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.
 

14. Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.
 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:
1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
 

2. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.
 

3. Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, výpočetní techniky, komplexní automatizace a mechanizace, zavádění nových materiálů a technologií apod.

 

doporučený UČEBNÍ PLÁN

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

2

2

6

Fyzika

2

1

-

3

Práce s počítačem

1

1

-

2

Základy ekologie a chemie 6)

2

-

-

2

Tělesná výchova 5)

2

1

1

4

Ekonomika

-

-

2

2

Technická dokumentace

2

1

-

3

Strojírenská technologie

2

1

-

3

Strojnictví

2

-

-

2

Hutnická chemie

-

2

-

2

Základy hutní výroby

1

5

-

6

Odborný výcvik 9)

12

14

17,5

43,5

 

 

 

 

 

b) výběrové 10)

 

 

5

5

 

 

 

 

 

Celkem vyučovacích hodin týdně

33

33

32,5

98,5

 

 

 

 

 

B. Nepovinné