PROFIL ABSOLVENTA

Kmenový obor:                                   21-53-H Modelář, modelářské práce

Kód a název:                                       21-53-H/001 Modelář

Dosažený stupeň vzdělání:                 střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:          závěrečná zkouška, výuční list

  

1.      Předpokládané výsledky vzdělávání

 

1.1     Obecná úvodní část

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen podle profilace samostatně vyrábět a opravovat modelová zařízení (dřevo, kov, plasty), provádět základní obsluhu a údržbu základních obráběcích strojů na dřevo nebo kov (soustruh, frézka, vrtačka, vyvrtávačka, srovnávačka, tloušťkovačka, pila apod.), řídit a provádět práci na těchto strojích, kontrolovat a měřit výrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje. Absolvent je dále schopen vykonávat i operace následující po výrobě modelového zařízení.

 

1.2     Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

 Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-         zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-         upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-         uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-         dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-         chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-         byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích,

-         uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury, dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-         cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-         chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-         uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-         pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-         stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou,

-         rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem,

-         uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy a pracovat s informacemi,

-         aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění a orientoval se na trhu práce,

-         osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.),

-         byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-         měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Neopomenutelným cíle je příprava absolventa tak, aby byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě podle situace na trhu práce rekvalifikovat.

 

1.3     Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru modelář a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky byl absolvent připraven pro výkon činností při výrobě modelových zařízení (dřevo, kov, plasty). Je připravován tak, aby mohl podle výkresové dokumentace pracovat jak v podmínkách průmyslové, tak i živnostenské výroby, aby byl schopen dosahovat požadovaných výsledků, své činnosti sledovat, vyhodnocovat a provádět potřebné korekce.

 

Absolvent umí v návaznosti na profilaci:

-         číst výkresovou dokumentaci a samostatně podle ní pracovat s určením technologického postupu,

-         kreslit jednoduché postupové výkresy podle výkresu součásti a podle tohoto výkresu vyrobit požadované modelové zařízení,

-         samostatně umí určit postup jednotlivých operací potřebných ke zhotovení modelového zařízení,

-         opravovat poškozená modelová zařízení, navrhovat opatření ke snížení poškození modelových zařízení,

-         rozlišovat jednotlivé druhy používaných materiálů při výrobě modelového zařízení,

-         aplikovat použití nových materiálů při výrobě modelového zařízení včetně okování hran modelu nebo obložení části modelu kovem,

-         připravit směsi pro tmelení, lepení a laminování,

-         obsluhovat dřevoobráběcí stroje, provádět jejich údržbu a odstraňovat drobné závady,

-         nastavovat řezné podmínky v závislosti na obráběném materiálu,

-         provádět kontrolu kvality vyráběného modelového zařízení,

-         používat různá měřící zařízení potřebná k výrobě a kontrole vyrobeného modelového zařízení,

-         zhotovit a opravit volné části modelového zařízení ze dřeva, kovu a jiných materiálů,

-         obsluhovat kovoobráběcí stroje, provádět jejich údržbu a odstraňovat drobné závady, nastavovat řezné podmínky v závislosti na obráběném materiálu,

-         orientuje se ve vztazích svého oboru k životnímu prostředí a v zásadách ochrany před možnými negativními vlivy,

-         dodržovat zásady bezpečnosti práce a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce,

-         dodržovat zásady protipožární ochrany a zacházení s protipožárním zařízením.

 

Po vykonání příslušné praxe dovede samostatně navrhovat technologické postupy u složitějších modelových zařízení a dále zvládne podstatu organizace, řízení a plánování práce kolektivu při výrobě modelových zařízení.

 

V profilaci absolventů, uskutečňované využitím volitelného obsahu předmětů i volbou výběrových předmětů, mohou být jejich vědomosti a dovednosti rozšířeny, popřípadě prohloubeny v oblastech výroby modelových zařízení nebo v operacích metalurgických následujících po výrobě modelového zařízení. Tuto část schvaluje ředitel školy (je zde možná dohoda s podnikatelskou sférou, pro kterou jsou absolventi vychováváni).

 

1.4     Klíčové dovednosti

Nejvýznamnějšími klíčovými dovednostmi absolventa jsou z hlediska profesního uplatnění numerické a fyzikální aplikace, které při řešení reálných problémů spočívají v následujících dílčích dovednostech:

-         umí využívat získaných matematických a přírodovědných poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-         umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušší reálné situace a zvolit z běžných i profesně specifických kvantitativních metod metody vhodné pro její řešení,

-         umí správně provádět dílčí matematické operace používané v profesní činnosti při řešení konkrétní situace,

-         umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je využít v praxi,

-         umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-         rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.

 

Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

-         prohovořit o běžném životním i pracovním tématu s ohledem na posluchače, věnuje pozornost jejich připomínkám a ověřuje si, zda jeho sdělení bylo pochopeno okolím,

-         čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v zadané úpravě (např. technickou dokumentaci) pro užší okruh uživatelů, především spolupracovníky a zaměstnavatele,

-         vysvětlit, případně i znázornit běžnou záležitost (např. jednoduchou poruchu) spolupracovníkům nebo zaměstnavateli,

-         číst s porozuměním obsahu a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů, např. jednodušších pracovních dokumentů.


 Při řešení problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska schopnosti týmové práce absolvent umí:

-         při přímé podpoře od zaměstnavatele zdokonalovat vlastní pracovní výkonnost,

-         podílet se na odstraňování nedostatků ve svých pracovních výkonech a na stanovení jednodušších cílů vedoucích ke zlepšení jeho práce,

-         spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a částečně i za práci ostatních,

-         objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

 

 Absolvent umí využívat základních zdrojů informací, důležitých pro jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě:

-         má přehled o základních zdrojích informací a umí pro vyhledání běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj,

-         umí získané informace zaznamenat,

-         umí na základě konkrétní informace pracovního charakteru přizpůsobit svůj pracovní postup, výkon apod.

 

 Absolvent umí pracovat s osobním počítačem, zvládá základní způsoby jeho obsluhy a dodržuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s počítačem.

 

2.      Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru modelář je připraven k výkonu povolání modelář v modelárnách, dřevozpracujících dílnách i v provozech na tyto pracoviště následujících.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru.

 

3.      Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonaly závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru, pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.