MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY
 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 26. dubna 2002, čj.18 205/02-23, s účinností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

učebního oboru

21-53-H/001 (24-36-2) Modelář
 

Denní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích

 hodin

v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

     Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2-4

2

2

6-8

Fyzika

2-3

2-3

-

4-6

Práce s počítačem

0-2

0-2

0-2

2-4

Základy ekologie a chemie (5)

2

-

-

2

Tělesná výchova (2)

2

1

1

4

 

 

 

 

 

Ekonomika

-

-

2-4

2-4

Technická dokumentace

2-4

0-2

0-2

4-6

Strojírenská technologie

2-3

2-3

0-2

4-6

Strojnictví

0-2

0-2

0-2

2-4

Technologie (8)

1-3

2-3

2-4

6-9

Odborný výcvik (8)

6-12

14-17,5

14-17,5

34-47

 

 

 

 

 

b) výběrové

-

0-3

0-3

0-6

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

max. 33

max. 33

max. 33

max. 99

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

Příklady nepovinných předmětů:

estetická výchova, konverzace v cizím jazyce, popřípadě další živý jazyk, multikulturní soužití, cvičení z matematiky, cvičení z fyziky, sportovní hry, základy rodinné výchovy, člověk a prostředí, psychologie práce, výpočetní technika, dopravní výchova.


Poznámky:

1.        Všeobecně-vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť, vydávaných NÚOV Praha.

2.        V době teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v ročníku (lze překročit maximum, uvedené v učebním plánu).

3.        Učební plány může škola v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný základní vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

4.        V učebních osnovách může škola provést obměnu učiva až 30 % k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifikám podniků. Meziročníkové přesuny učiva, zvláště odborného výcviku, je možné provádět v souladu s pokyny uvedenými v oddíle 5 charakteristiky vzdělávacího programu.

5.        Výuka integrovaného vyučovací předmětu základy ekologie a chemie se realizuje podle platných učebních osnov jednotlivých předmětů, které si škola vhodně upraví.

6.        Mezipředmětové přesuny učiva a meziročníkové přesuny hodin v rámci předmětu může škola realizovat pro zlepšení mezipředmětových vztahů.

7.        Struktura a obsah předmětů technologie a odborný výcvik sleduje profilaci absolventů, stanovení cílů a obsahu vzdělání ve 3. ročníku je v kompetenci školy. Pro tuto část předmětu je nutno dopracovat osnovu, kterou schvaluje ředitel školy a která se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

8.        Výběrový předmět či výběrové předměty stanovuje ředitel školy, popř. rozhodne o tom, že časová dotace vyhrazená pro kategorii výběrových předmětů (popř. její část) bude využita ke zvýšení počtu hodin základních předmětů. Obsah výběrových předmětů musí být v souladu s profilem absolventa, případně se směrováním jeho přípravy. Učební osnovu výběrového předmětu zpracuje škola (může přitom využít učební osnovy z učebních dokumentů jiného oboru přípravy) a schválí ji ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné dokumentace školy.

9.        Škola konkretizuje učební plán s respektováním Standardu středoškolského odborného vzdělávání a po schválení ředitelem školy je součástí povinné dokumentace školy.

10.    Škola užívá kód a název oboru 21-53-H/001 Modelář, je-li příprava absolventa výrazně profilována, může škola odděleně od tohoto názvu uvádět slovy příslušnou profilaci.

11.    Učivo všech vyučovacích předmětů je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

12.    Zařazení a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů vypracuje škola (popř. převezme vhodné učební osnovy z jiných vzdělávacích programů), schválí je ředitel školy. Kromě uvedených lze nabídnout podle charakteru oboru přípravy i jiné vhodné předměty. Žák se může přihlásit nejvíce do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

13.    Škola organizuje v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz, popřípadě sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.

14.    Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1.  Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.  Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

3.  Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, komplexní automatizaci a mechanizaci, zavádění nových materiálů apod., a to zejména se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje ve strojírenství.