CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 2 roky

Učební obor je určen pro : hochy

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné absolvování alespoň 7. ročníku základní školy po devíti letech školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : odborná příprava pro výkon příslušného povolání

Stručný popis oboru

Příprava je zaměřena na zvládnutí jednoduchých prací při výrobě forem a jader, při ručním odlévání a úpravě odlitků.

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří netrpí poruchami funkce pohybového a nosného ústrojí (páteře, dolních končetin a hoirních končetin a poruchou pohybové koordinace), dýchacích cest, chronickým a alergickým onemocněním kůže (zejména rukou), netrpí chorobami, které znemožňují práce v horkém prostředí, nemocemi srdce, zažívacího ústrojí, ledvin, močového ústrojí a krvetvorby, netrpí nervovými chorobami, psychickými poruchami, závratěmi, záchvatovými stavy a nádorovými onemocněními s nejasnou diagnózou.

Uchazeči nesmějí trpět ušními nemocemi a poruchou sluchu, očními nemocemi a poruchou očí. Zrak 5/10, 5/10 bez skel, brýle jsou nežádoucí.

Mohou být přijati pouze mladiství, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a doporučil lékař.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajišťování bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci poučit.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy;

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům;

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů;

4. vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Zařazení absolventů

Učební obor připravuje zejména na dělnické povolání slévárenský dělník.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou po úspěšném dokončení základní školy rozšířit odbornou kvalifikaci studiem příslušného tříletého učebního oboru SOU.