Profil absolventa

Absolvent učebního oboru si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní (tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi), občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností.

Absolvent získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování.

Je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka.

Je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem. Ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje.

Má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování.

Dokáže uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

Absolvent učebního oboru umí vykonávat jednoduché pomocné práce při zhotovování forem a jader. Umí provádět jednoduché práce při přípravě formovacích směsí, při přepravě formovacích materiálů, modelových zařízení a formovacích rámů. Umí provádět i konečnou úpravu odlitků. Ovládá práce spojené s běžnou úpravou výrobních zařízení.

Umí se orientovat v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a v zásadách ochrany před možnými negativními vlivy. Dokáže své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby nenarušoval životní prostředí, ale naopak přispíval k jeho zlepšení. Dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

Po vykonání příslušné praxe absolvent učebního oboru zvládne samostatně pracovní postup při výrobě středně složitých forem a jader a při konečné úpravě odlitků.