PROFIL ABSOLVENTA

 


Kmenový obor:                        2155H Slévač, slévačské práce 

Kód a název:                            21-55-H/001 Slévač 

Vstupní předpoklady žáků:        splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče

Délka a forma studia:                3 roky, denní studium

Dosažený stupeň vzdělání:         střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:   závěrečná zkouška, výuční list 

 

1.      Předpokládané výsledky vzdělávání 

1.1    Obecná úvodní část

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně zvládnout činnosti spojené s ruční a strojní výrobou slévárenských forem a jader, ruční odlévání kovů a nekovových materiálů do forem a kokil, odlévání na odlévacích strojích a pomocí mechanizmů.

 

1.2    Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-       zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-       upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-       uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-       dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-       chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-       byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích,

-       uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury, dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-       cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-       chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-       uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasizmu a intoleranci,

-       pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-       stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanizmem, slušností a lidskou solidaritou,

-       rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem,

-       uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy a pracovat s informacemi,

-       aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění a orientoval se na trhu práce,

-       osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví),

-       byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-       měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Neopomenutelným cílem je příprava absolventa tak, aby byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě podle situace na trhu práce se rekvalifikovat.

 

1.3    Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru slévač a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven pro výkon formovacích a odlévacích činností při slévárenské výrobě. Je připravován tak, aby mohl podle výkresové dokumentace pracovat jak v podmínkách průmyslové, tak i živnostenské výroby, aby byl schopen dosahovat požadovaných výsledků, své činnosti sledovat, vyhodnocovat a provádět potřebné korekce.

Absolvent umí:

-       číst výkresovou dokumentaci a samostatně podle ní pracovat s určením technologického postupu výroby formy, a to ručně nebo strojně,

-       kreslit jednoduché náčrtky s určováním slévárenského postupu výroby,

-       samostatně umí určit postup jednotlivých operací potřebných ke zhotovení slévárenských forem a jader,

-       podle technické dokumentace umí zvolit druh odlévaného kovu a formovací materiál,

-       dodržovat předepsanou technologii a dílenskou dokumentaci,

-       zvolit vhodné nářadí a pomůcky potřebné pro výrobu forem a jader a pomocné materiály pro jejich výrobu,

-       při strojním formování dokáže upnout a nastavit modelové zařízení na stroj,

-       ovládá jednotlivé pracovní technologie od zhotovení forem až po odlití forem tekutým kovem ve slévárnách oceli, litin a barevných kovů,

-       vizuálně posoudit správnost pracovního postupu,

-       posoudit vady odlitků a navrhnout způsoby jejich odstranění,

-       provádět běžnou údržbu nářadí, pomůcek a výrobního zařízení,

-       odstraňovat jednoduché vady na formovacích strojích,

-       orientovat se ve vztazích svého oboru k životnímu prostředí a v zásadách ochrany před možnými negativními vlivy,

-       dodržovat zásady bezpečnosti práce a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce,

-       dodržovat zásady protipožární ochrany a zacházení s protipožárním zařízením.

Po vykonání příslušné praxe zvládá nejnovější slévárenské technologie a ve spolupráci s odpovědným pracovníkem umí zvolit pracovní postup pro výrobu složitých forem (s více jádry), a to jak pro způsob ručního, tak i strojního formování.

V profilaci absolventů, uskutečňované využitím volitelného obsahu předmětů i volbou výběrových předmětů, mohou být jejich vědomosti a dovednosti rozšířeny, popřípadě prohloubeny. Tuto část schvaluje ředitel školy (je zde možná dohoda s podnikatelskou sférou, pro kterou jsou absolventi vychováváni).

 

1.4    Klíčové dovednosti

Nejvýznamnějšími klíčovými dovednostmi absolventa jsou z hlediska profesního uplatnění numerické a fyzikální aplikace, které při řešení reálných problémů spočívají v následujících dílčích dovednostech:

-       umí využívat získaných matematických a přírodovědných poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-       umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušší reálné situace a zvolit z běžných i profesně specifických kvantitativních metod metody vhodné pro její řešení,

-       umí správně provádět dílčí matematické operace používané v profesní činnosti při řešení konkrétní situace,

-       umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí ho využít v praxi,

-       umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-       rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.

Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.

-       pohovořit o běžném životním i pracovním tématu s ohledem na posluchače, věnuje pozornost jejich připomínkám a ověřuje si, zda jeho sdělení bylo pochopeno okolím,

-       čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v zadané úpravě (např. technickou dokumentaci) pro užší okruh uživatelů, především spolupracovníky a zaměstnavatele,

-       vysvětlit, případně i znázornit běžnou záležitost (např. jednoduchou poruchu) spolupracovníkům nebo zaměstnavateli,

-       číst s porozuměním obsahu a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů, např. jednodušších pracovních dokumentů.

Při řešení problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska schopnosti týmové práce absolvent umí:

-       při přímé podpoře od zaměstnavatele zdokonalovat vlastní pracovní výkonnost,

-       podílet se na odstraňování nedostatků ve svých pracovních výkonech a na stanovení jednodušších cílů vedoucích ke zlepšení jeho práce,

-       spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a částečně i za práci ostatních,

-       objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

Absolvent umí využívat základních zdrojů informací, důležitých pro jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě:

-       má přehled o základních zdrojích informací a umí pro vyhledání běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj,

-       umí získané informace zaznamenat,

-       umí na základě konkrétní informace pracovního charakteru přizpůsobit svůj pracovní postup, výkon apod.

Absolvent umí pracovat s osobním počítačem, zvládá základní způsoby jeho obsluhy a dodržuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s počítačem.

 

2.      Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru slévač je schopen se zařadit na pracoviště slévárny. Zvládne podstatu organizace, řízení a plánování práce kolektivu při výrobě odlitků. Je schopen zvládnout nejnovější a nejprogresivnější slévárenské technologie. Je připraven vykonávat povolání slévač, odlévač, případně samostatně podnikat v daném oboru.

 

3.      Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonaly závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.