CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Základní údaje

Studijní obor je určen pro absolventy tříletých strojírenských učebních oborů, popřípadě obsahově příbuzných oborů. Příbuznost posoudí ředitel školy. Jedná se o přijetí uchazeče ke studiu do vyššího ročníku střední školy. Ten se musí prokázat výučním listem a příslušným vysvědčením.

Na základě úspěšně vykonané rozdílové zkoušky je uchazeč podle platné vyhlášky MŠMT přijat do druhého ročníku čtyřletého studia ve střední škole.

V případě většího počtu uchazečů (jedné třídy) lze výuku zabezpečit podle těchto schválených učebních dokumentů.

V případě večerního nebo dálkového studia, kdy je toto studium čtyřleté, může v ojedinělých případech uchazeč vykonat rozdílové zkoušky do třetího ročníku studia při zaměstnání a ukončit tak studium po třech letech.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Stručný popis oboru

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto prohloubení a rozšíření je zaměřeno na technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání, to vše v celé oblasti strojírenství. Část obsahu studijního oboru je odborně zaměřena podle zájmu žáků, zejména s ohledem na možné pracovní uplatnění v regionu.

Profil absolventa studijního oboru

Po ukončení studia absolvent samostatně čte i náročná technická schémata, a na tomto základě chápe funkci jednotlivých součástí, prvků, agregátů a celků strojních zařízení při jejich výrobě, montáži, či údržbě. Používá jednotlivé druhy výrobní, technické a servisní dokumentace, rozlišuje materiály používané ve strojírenství a strojní součásti z hlediska jejich správné funkce.

Umí volit a navrhovat pracovní postupy jednotlivých operací a v souladu s technologickými požadavky i sled operací při výrobě, montáži, údržbě a opravách. Absolvent umí samostatně měřit neelektrické veličiny, kontrolovat a posoudit kvalitu vyrobených ( opravených ) součástí, smontovaných skupin a celků, provést jejich funkční zkoušky a samostatně vypracovávat protokoly o měření a zkouškách.

Absolvent umí ke zvýšení produktivity práce a v souladu s ekonomickými, technologickými a bezpečnostními požadavky efektivně využívat běžné prostředky výpočetní techniky.

Příprava vytváří předpoklady pro to, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen vést menší výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní úseky, útvary a provozy technického zaměření v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání. Profil absolventa dotváří SPŠ (ISŠ) podle potřeb jednotlivých regionů, požadavků příslušných okresních úřadů práce a zaměstnavatelských svazů, se kterými je škola, realizující přípravu, v úzkém styku.

Zdravotní požadavky

Obor je určen pro hochy a dívky, splňující zdravotní požadavky pro výkon technickohospodářských funkcí ve strojírenské výrobě.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení. Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a)      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b)      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

c)      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d)      vykonávání stanoveného dozoru.

„Práce pod dozorem“ - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

„Práce s dohledem“ – osoba pověřená dohledem kontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

Uplatnění absolventů 

Absolventi oboru jsou připravováni do funkcí středních technickohospodářských pracovníků pro činnosti, ve kterých se realizuje výroba strojírenského charakteru.

Mohou pracovat ve funkcích technolog-programátor, konstruktér, technik pro automatizační výrobní zařízení, pracovník technicko-ekonomických informací, výrobní dispečer, dílenský plánovač, provozář, mistr, operátor.