Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. 6. 1996, čj. 22 454/96-23 s účinností od 1. září 1996 počínaje druhým ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

23-41-L/501 (23-81-6) Strojírenství

 

Denní studium

Kategorie a názvy

 

Počet týden. vyuč. hodin v ročníku

vyučovacích předmětů

Zkr.

2.

3.

4.

Celkem

 

 

 

 

 

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

34

35

35

104

    (maximálně)

 

 

 

 

 

1. Společenskovědní

 

7(4)

5(3)

7(4)

19(11)

Český jazyk a literatura

Cjl

2(1)

2

3(1)

7(2)

Cizí jazyk

Cij

3(3)

3(3)

3(3)

9(9)

Občanská nauka

obn

-

-

1

1

Dějepis

Dej

2

-

-

2

2. Matematicko-přírodovědné

 

9-10(3)

4(1)

2

15-16(4)

Matematika

Mat

3-4(2)

4(1)

2

9-10(3)

Fyzika

Fyz

3(1)

-

-

3(1)

Chemie

Che

2

-

-

2

Základy ekologie

 

1

-

-

1

 

 

 

 

 

 

3. Tělesná výchova

 

1-2

2

2

5-6

 

 

 

 

 

 

4. Odborné předměty

 

15-16(6)

24(12)

24(10)

63-64(28)

Technické kreslení

Tek

3(3)

-

-

3(3)

Mechanika

 

4(1)

4(1)

-

8(2)

Elektrotechnika

 

2

2(1)

-

4(1)

Obsluha osobních počítačů

 

-

2(1)

-

2(1)

Automatizace

 

-

-

3(1)

3(1)

Ekonomika a řízení

 

-

1

2(1)

3(1)

Strojírenská technologie

 

2

4(1)

6(3)

12(4)

Stavba a provoz strojů

 

4-5(2)

5(2)

6(2)

15-16(6)

Kontrola a měření

 

-

3(3)

3(3)

6(6)

 Praxe

 

-

3(3)

-

3(3)

Volitelný předmět

 

-

-

4

4

 

 

 

 

 

 

  B. Volitelné vyučovací předměty 

Struktura volitelných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovu. Ředitel zašle strukturu volitelných předmětů MŠMT ČR k registraci. Hodiny volitelného předmětu lze využít pro zařazení jiného předmětu podle regionálních podmínek, požadavku trhu pracovních sil, zájmu studentů nebo k posílení povinných vyučovacích předmětů.

C. Nepovinné vyučovací předměty

Struktura nepovinných předmětů je v plné kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise osnovu předmětu.

 

Poznámky:

  1. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu, respektive možnost dělit třídu na skupiny. Na skupiny lze dělit třídu, má-li nejméně 24 žáků. Při výuce předmětu český jazyk a literatura, matematika, fyzika a mechanika rozhodne ředitel dle možností školy, zda třídu dělit.

  2. Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10% celkového počtu týdenních hodin určeného učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet týdenních hodin nebude překročen.

  3. V jednotlivých vyučovacích předmětech lze upravit obsah učiva až do 30% jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

  4. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce, popř. do tří, jsou-li některým z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

  5. Součástí vyučovacího předmětu Praxe je souvislá dvoutýdenní odborná praxe ve 3. ročníku.

  6. Pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů se využívají stávající platné osnovy pro SOŠ.