CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

1. Základní údaje

       Délka přípravy:                                            4 roky

       Obor je určen pro:                                        hochy a dívky

       Základní podmínky pro přijetí:                       úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, úspěšné vykonání přijímací zkoušky, zdravotní způsobilost uchazeče

       Způsob ukončení přípravy:                            maturitní zkouška

       Poskytované vzdělání:                                   úplné střední odborné          

 

2. Stručný popis oboru

            Studijní obor strojírenství je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti strojírenství. Dále je absolvent připraven k vykonávání vysoce kvalifikovaných dělnických činností, které souvisejí se zaváděním mechanizace, automatizace a komplexní robotizace ve výrobním procesu.

 

3. Profil absolventa

             Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana, chápal principy demokratické společnosti a uplatňoval je ve svém životě. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

             Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni.

             Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku.  Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro soukromý a pracovní styk s lidmi.

             Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a naopak. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky.

             Dovede využívat poznatků z historie pro lepší pochopení současnosti. Klade si v  životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi. Respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život.

             V ústním i písemném jazykovém projevu dodržuje jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřuje. V cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii oboru.

             Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy...). Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

             Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i  profesních situacích.

             Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

             Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

             Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

             Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě.

             Má vytvořeny základní předpoklady pro případné uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

            Absolvent studijního oboru 23-81-6 Strojírenství je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Po nástupní praxi a odpovídající době zapracování je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti strojírenské výroby. Může zastávat různé funkce technologického, konstrukčního a provozního charakteru, případně provádět podnikatelskou praxi.

            Z těchto důvodů musí získat absolvent široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním, být dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopen aplikovat získané vědomosti a návyky při řešení konkrétních problémů, schopen samostatné práce i práce v týmu.

 

            Musí mít trvalý zájem o sledování vývoje svého oboru, soustavně se sebevzdělávat, studovat odbornou literaturu i jazyky. Absolvent musí ovládat i vybrané manuální zručnosti a dovednosti. Musí být schopen jednat cílevědomě a na odpovídající úrovni. Jednat rozvážně a rozhodně v souladu s právními normami společnosti a zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie.

            Absolvent studijního oboru strojírenství může získat i vysokoškolské vzdělání, ve strojírenských oborech, případně v příbuzných oborech.

            V oblasti odborného vzdělání má  absolvent oboru strojírenství následující vědomosti, dovednosti a postoje:

-         rozumí praktickým aplikacím vědomostí o pohybu, silách vnějších i vnitřních a jejich působení na tělesa a soustavy v tuhém, kapalném a plynném stavu, vlivu provozních zatížení na deformaci tvaru a možnost porušení součástí

-         dovede aplikovat  osvojené vědomosti o zákonitostech pohybu tekutin za současné přeměny tepelné a mechanické energie

-         chápe  základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikace včetně znalostí základních měřicích elektrotechnických metod a technik

-         ovládá přesné zobrazování tvaru strojních součástí a zhotovování technických výkresů, včetně určování rozměrů, jakosti povrchu a jeho úpravy, geometrického tvaru a dalších pokynů pro výrobu z hlediska funkce, výroby, montáže a kontroly

-         je schopen správné volby materiálu a jeho tepelného nebo chemicko-tepelného zpracování na základě vědomostí z oblasti vlastností materiálu

-         na základě vědomostí o funkčních principech strojů a zařízení zná funkci jednotlivých strojních součástí, mechanismů a montážních celků a umí konstruovat běžné strojní součásti a jednoduché funkční celky

-         zná způsoby a zařízení pro přeměnu polotovaru ve výrobek, nástroje, zařízení a pomůcky, jimiž se tato přeměna uskutečňuje

-         je schopen  vyhotovit jednoduchý technologický postup s respektováním ekonomických a bezpečnostních hledisek

-         ovládá základní strojírenské technologie

-         zná funkci a účel  jednoduchých nástrojů, přípravků a měřidel

-         ovládá práce s přístrojovou technikou při kontrole jakosti

-         chápe funkci a principy měřicích a regulačních zařízení používaných ve strojírenské výrobě

-         má základní znalosti o  funkcích vodních, tepelných, elektrických a dalších strojů a zařízení běžně užívaných ve strojírenství

-         má základní znalosti o výpočetní technice a ovládá práce s výpočetní technikou (příprava vstupních dat, orientace ve vstupních údajích, předpoklady pro přípravu programů, uplatnění výpočetní techniky v technologickém procesu)

-         rozumí  základním pojmům a vztahům z ekonomiky podniku,  informační soustavě a jejím oborům, metodám plánování a ekonomice práce

-         umí se  přesně technicky vyjadřovat v písemném a ústním projevu, ovládá práce s odbornou literaturou českou i zahraniční

-         má všeobecné vědomosti v oblasti normalizace a standardizace

-         je schopen se  přizpůsobit  měnícím se podmínkám na trhu práce

  

4. Zdravotní požadavky

             Požadavky na fyzické a duševní vlastnosti uchazeče o studium budou podmíněny pracovními podmínkami místa, o které se bude absolvent v praxi ucházet.

Zdravotní způsobilost potvrdí s konečnou platností příslušný lékař.