MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29.12.1997, č.j. 37 747/97-23 s platností od 1. září 1998 počínaje prvním ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

23-41-M/001 (23-81-6) Strojírenství

 

Denní studium absolventů základní školy 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů          

 

Celkový počet týdenních

vyučovacích  hodin

pro 1. až 4. ročník

A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

                                  132

 

1. Předměty povinného základu

                                   108

    Český jazyk a literatura         

                                     10

    Cizí jazyk    

                                     12

    Občanská nauka

                                       3

    Dějepis

                                       2

    Matematika

                                     12

    Fyzika

                                       4

    Chemie

                                       2

    Základy ekologie

                                       1

    Tělesná výchova

                                       8

 

 

    Technické kreslení

                                       4

     Mechanika

                                       6

     Stavba a provoz strojů

                                      10

     Strojírenská technologie

                                      10

     Kontrola a měření

                                        4

     Práce s počítačem

                                        3

     Ekonomika

                                        3

     Automatizace

                                        2

     Elektrotechnika

                                        3

     Praxe

                                        9

 

 

2. Výběrové předměty

                                      24

 

 

B. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ   PŘEDMĚTY

 

 

 

 

 

Příklady výběrových předmětů :

další cizí jazyk, hospodářský zeměpis, podnikání, marketing, obchod, slévárenství, diagnostika, základy práva, programová vybavení, silnoproudá zařízení, apod.  

  

Poznámky k učebnímu plánu denního studia:

1. Cílem učebního plánu je umožnit školám, využitím výběrových předmětů, dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu, zájmu a schopností žáků. Vedení školy vypracuje, s respektováním dále uvedených poznámek, učební plán školy a tím určí proporce předmětů v jednotlivých ročnících. 

2. Předměty povinného základu představují základ vzdělání studijního oboru strojírenství, který je pro všechny školy závazný. 

3. Rozsah všech vyučovacích hodin povinných všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů nesmí být nižší než 30 hodin a nesmí přesáhnout 35 hodin v týdnu, a to  v každém ročníku.

Celkový počet 132 hodin za čtyři roky studia musí být dodržen. 

4. Výběrové vyučovací předměty a jejich obsah se zařadí s ohledem na záměr přípravy žáků podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů, dále s ohledem na zájmy žáků a jejich rodičů i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce. Výběrovými vyučovacími předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, tak odborné.

Učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů vypracují příslušné předmětové komise a schvaluje ředitel školy. Hodinové dotace pro výběrové vyučovací předměty lze rovněž využít k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu. 

5. Výběrové vyučovací předměty mohou být koncipovány jako skupina tvořící určité zaměření studijního oboru. Toto zaměření lze uvádět na vysvědčení. 

6. Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova budou proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících. Předmět matematika má v prvním ročníku vyšší hodinovou dotaci, ve druhém až čtvrtém ročníku je hodinová dotace rozložena rovnoměrně. 

7. Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu cizího jazyka, kterému se učil v základní škole, studium dalšího cizího jazyka, který lze zařadit jako výběrový předmět, začíná od základu. Při hodinové dotaci 12 hodin a více se vychází z platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro SOŠ. Druhý cizí jazyk se doporučuje zařadit v minimálním rozsahu 6 hodin celkem, s vyšší hodinovou dotací v ročníku, ve kterém studium začíná. 

8. Pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných, výběrových, nepovinných) se využívají dosavadní platné učební osnovy pro SOŠ až do schválení osnov nových. 

9. Učební osnovy odborných vyučovacích předmětů školního kurikula zpracují předmětové komise. Přitom budou vycházet z předložených schválených učebních osnov odborných vyučovacích předmětů studijního oboru strojírenství, které mohou rozšířit až o 30% obsahu, při zachování hodinové dotace těchto předmětů uvedené v učebním plánu  o učivo s ohledem na záměry přípravy žáků. Takto upravenou osnovy schvaluje ředitel školy. 

10. Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah navrhnou předmětové komise, návrh těchto osnov schválí ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmu žáků, rodičů apod. 

11. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce, popř. do tří, jsou-li některými z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel. 

12. Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Ředitel školy je stanoví podle platných předpisů MŠMT a finančních možností školy. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy, apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na  skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční, personální i prostorové podmínky školy. 

13. Do předmětu praxe jsou ve 3. ročníku zařazeny dva týdny odborné praxe, zajištěné ředitelem školy řádnou smlouvou se všemi náležitostmi, na reálných dohodnutých pracovištích. Předmět praxe lze organizovat i ve formě souvislých denních, týdenních i delších celků. Denní délka praxe pak může činit u žáka prvního ročníku nejvýše 6 hodin, u žáků 2. až 3. ročníku nejvýše 7 hodin. 

14. Při výuce, a to zejména předmětu praxe, musí ředitel školy zajistit, aby byla dodržena všechna ustanovení Zákoníku práce a všech ostatních obecně závazných právních předpisů, zejména aby žáci nevykonávali práce zakázané dětem mladším 16 let, případně práce zakázané mladistvým.