MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 22.6.1996, č.j. 22 456/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

23-41-M/001 (23-81-6) Strojírenství

 

Večerní studium absolventů základní školy 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních

vyučovacích  hodin

v 1. až 5. ročníku

A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

1. Předměty povinného základu

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Občanská nauka

Dějepis

Matematika

Fyzika

Chemie

 

Technické kreslení

Mechanika

Stavba a provoz strojů

Strojírenská technologie

Kontrola a měření

Práce s počítačem

Ekonomika

Automatizace

Elektrotechnika

 

2. Výběrové předměty

 

75

 66

7

10

2

1

10 (2)

2

1

 

3 (3)

3

8 (3)

8 (1)

2 (2)

3 (3)

2

2 (2)

2 (1)

 

9

 

 

Poznámky k učebním plánům večerního a dálkového studia: 

1. Předměty povinného základu představují základ vzdělání studijního oboru  strojírenství, který je pro všechny závazný.

 2. Počet vyučovacích hodin v ročníku u večerního studia nesmí překročit  15 týdenních vyučovacích hodin, u dálkového studia  200 konzultačních hodin.

 3. Výběrové předměty se zařadí s ohledem na záměr přípravy studentů podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů a s ohledem na zájmy zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce.

Učební osnovy výběrových předmětů vypracují příslušné předmětové komise a schválí ředitel školy.

Výběrové předměty mohou být jak předměty všeobecně vzdělávací, tak odborné.

Hodinovou dotaci pro výběrové předměty lze rovněž využít k posílení předmětů povinného základu. 

4. Výběrové vyučovací předměty mohou být koncipovány jako skupina tvořící určité zaměření studijního oboru. Toto zaměření lze uvádět na vysvědčení.

 5. Předměty český jazyk a literatura a cizí jazyk je nutné rozložit proporcionálně do všech ročníků. Předmět matematika má mít v 1. ročníku vyšší hodinovou dotaci, v dalších ročnících je hodinová dotace rozložena rovnoměrně. 

6. Pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů se využívají dosavadní platné učební osnovy pro SOŠ.

 7. Návrhy učebních osnov odborných předmětů zpracují předmětové komise. Přitom se vychází z platných učebních osnov studijního oboru  strojírenství, schválených pro denní studium. Návrhy schválí ředitel školy. 

8. Počty konzultačních hodin uvedené v učebním plánu může škola se zřetelem k obtížnosti dojíždění studujících nebo z jiných důvodů snížit až o 20% s tím, že pokud ke snížení počtu konzultací dojde, musí se týkat rovnoměrně všech předmětů. Konzultace musí být rozloženy do obou pololetí školního roku. 

9. V dálkovém studiu se na závěr každého pololetí skládají zkoušky ze všech předmětů, jimž se v daném pololetí vyučovalo.V jednom dni mohou být konány nejvýše 3 zkoušky. 

10. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu hodin vyučovacího předmětu. Při cvičení se třída obvykle dělí do skupin podle předpisů MŠMT ČR. 

11. Ředitel školy rozhodne, zda konzultace budou probíhat podle pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací. 

12. Kromě hodin uvedených v učebním plánu realizuje škola podle svých podmínek a možností pro studující 2 dny soustředění po 7 hodinách, a to k předmětu  technické kreslení a jeden den soustředění k předmětu kontrola a měření.