CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

    Délka přípravy:                                     4 roky

    Studijní obor je určen pro:                      hochy a dívky

    Základní podmínky pro přijetí:                úspěšné ukončení 8. nebo 9. ročníku ZŠ,

                                                                  zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

    Způsob ukončení přípravy:                      maturitní zkouška

    Poskytované vzdělání:                             úplné střední odborné vzdělání

 

2. Stručný popis studijního oboru  

Absolvent studijního oboru je připraven pro zkoušení vlastností materiálů mechanických a technologických včetně vyhodnocování matematicko-statistickými metodami, metalografického zhodnocení materiálů a jeho tepelného zpracování. Dále získá vědomosti a dovednosti k prověřování elektrických vlastností materiálů.

 

3. Profil absolventa 

Absolvent je připraven pro střední funkce řízení jakosti. Modernizace výroby, výrobní zařízení a zavádění nových výrobních metod klade velké požadavky na jakost výroby, materiálů a jejich výběr. Jakost je v rozhodující míře ovlivňována zjišťováním parametrů výroby a v neposlední řadě lidským faktorem.

Obor je koncipován na znalostech základů materiálů, zkoušení materiálů kovových, nekovových, technologie měření, psychologie a základů práva.

Veškeré tyto informace budou úzce navazovat na matematicko-statistické přejímky a ekonomiku podniku.

Výuka v oboru je doplněna o základní všeobecně vzdělávací a odborné předměty podle zaměření v návaznosti na výpočetní techniku.

Důležitou součástí výuky budou exkurze do výrobních závodů a zkušebních laboratoří. 

 

4. Zdravotní požadavky

Uchazeči jsou zařazováni do studijního oboru na základě výběrového přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení je lékařská prohlídka s úplnou předchozí zdravotní dokumentací, realizovaná zkušeným závodním dorostovým lékařem, který úzce spolupracuje s výukovými středisky.

 

5. Uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru je připraven vykonávat funkci pracovníka kontroly jakosti v provozech a závodech. Absolventi mohou být zařazováni do funkcí středně technických pracovníků na provozních pracovištích a v laboratořích. Jsou schopni vykonávat kontroly i v jiných odvětvích hospodářství v návaznosti na certifikaci, a to jak na vstupních, tak výstupních kontrolách a taktéž v celém procesu výroby.

 

6. Možnost dalšího vzdělávání

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o přijetí ke studiu na VŠ za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.