Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 21.7.1995, čj. 19 583/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje  prvním ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

23-41-M/003  (23-97-6/08) Řízení jakosti ve strojírenství

 

Denní studium

Kategorie a názvy

 

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

vyučovacích předmětů

Zkr.

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Všeobecně vzděl.  předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P o v i n n é

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

 

3

2

2

3

10

Cizí jazyk I

 

3

3

3

3

12

Občanská nauka

 

 

3   -

4

 

3-4

Dějepis

 

3

 

-

-

3

Matematika

 

3-4

3-4

3-4

3-4

12-14

Fyzika

 

3  -

5

-

-

3-5

Tělesná výchova

 

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

 

V ý b ě r o v é

 

 

 

 

 

 

Chemie

 

2

 

 

 

2

Cizí jazyk

 

4  -

12

 

 

4-12

Základy ekologie

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Odborné předměty

 

 

 

 

 

 

P o v i n n é

 

 

 

 

 

 

Technická dokumentace

 

2  -

4

-

-

2-4

Elektrotechnika

 

3  -

6

-

-

3-6

Strojnictví

 

2  -

4

-

-

2-4

Technologie měření a zkoušení

 

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

 

2

2

2

2

8

Základy řízení jakosti

 

-

-

4  -

6

4-6

Ekonomika

 

-

-

2

2

4

Aplikovaná psychologie

 

-

-

-

2

2

Základy práva

 

-

-

-

2

2

Profilující předměty

 

 

11  -

28

 

11-28

Praxe

 

 

6  -

27

 

6-27

 

 

 

 

 

 

 

C. Nepovinné předměty

 

 

 

 

 

 

Celkem max.

 

33

34

33

33

133

 

 

 

 

 

 

 


Poznámky: 

1.      Výběrové předměty všeobecně vzdělávací  vybere podle charakteru profilujících předmětů ředitel školy.

2.      Profilující předměty a jejich obsah určí škola. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace odborných nebo všeobecně vzdělávacích předmětů.

3.      V rámci předmětu praxe lze, pokud jsou vytvořeny podmínky pro efektivní průběh, začlenit v každém roce přípravy 2 týdny odborné praxe na reálných pracovištích. Také lze celý předmět praxe uskutečnit ve formě souvislých týdenních cyklů, a to i sloučených do delších celků. Denní délka praxe v tomto případě činí u žáků 1. ročníku 6 hodin, 2. až 4. ročníku 7 hodin.

4.      Struktura výběrových předmětů, jejich  rozsah i obsah je v pravomoci ředitele školy. Totéž platí i pro předměty nepovinné.

5.      Po určení hodinové dotace jednotlivých předmětů je nutno posoudit i potřebu přesunu některých částí učiva mezi ročníky.

6.      Příklady výběrových předmětů: kontrola a měření, elektrotechnická měření, technická mechanika, užití elektrické energie, elektrotechnická zařízení apod.

7.      Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se použijí učební osnovy pro SOŠ.

8.      V předmětu praxe by měli žáci získávat zejména ty dovednosti, které jsou úzce vázány s teoretickou výukou.