PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

23-43-L Strojírenská výroba

Studijní obor:

23-43-L/506 Provozní technika

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen zajišťovat středně technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání v celé oblasti strojírenství.

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti a intelektuální dovednosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Část obsahu je odborně zaměřena podle zájmu žáků, zejména s ohledem na možné pracovní uplatnění v regionu.

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-          disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s lidmi se zdravotním znevýhodněními s příslušníky společenských minorit, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-          chápal jazyk jako systém a prostředek komunikace a dokázal ho vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-          uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-          uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky, získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom kulturních památek a chápal přínos umění pro člověka, cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla současná podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění současnosti, byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, používal cizí jazyk k získávání informací z různých zdrojů, byl motivován ke studiu cizích jazyků a byl schopen používat je jako prostředek pro potřeby svého povolání i v mezinárodní spolupráci,

-          používal správné matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-          uměl efektivně numericky počítat a využívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-          porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd., uměl řešit problémy, byl schopen matematické reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

-          osvojil si základní přírodovědné vědomosti, kterému umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

-          uvědomoval si odpovědnost za vlastní zdraví a aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti,

-          projevoval smysl pro čest, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

-          dovedl pracovat na uživatelské úrovni s osobním počítačem a dalšími informačními a komunikačními prostředky, tyto prostředky využíval k práci s informacemi.

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáků ve studijním oboru provozní technika vede k tomu, aby po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent:

-          z náročných technických schémat porozuměl funkci jednotlivých součástí, prvků, agregátů a celků strojních zařízení při jejich výrobě, montáži, či údržbě,

-          používal jednotlivé druhy výrobní, technické a servisní dokumentace,

-          rozlišil materiály používané ve strojírenství a strojních součástí z hlediska jejich správné funkce,

-          volil a navrhoval pracovní postupy jednotlivých operací a v souladu s technologickými požadavky i sled operací při výrobě, montáži, údržbě a opravách,

-          měřil neelektrické veličiny,

-          kontroloval a posuzoval kvalitu vyrobených (opravených) součástí, smontovaných skupin a celků, provedl jejich funkční zkoušky s vypracováním protokolu o měření a zkoušce,

-          efektivně využíval běžné prostředky výpočetní techniky ke zvýšení produktivity práce v souladu s ekonomickými, technologickými a bezpečnostními požadavky,

Příprava v oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen:

-          vést menší výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní úseky, útvary a provozy technického zaměření v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání,

Profil absolventa dotváří škola podle potřeb jednotlivých regionů, požadavků úřadů práce, zaměstnavatelů a zaměstnavatelských svazů. Přípravu lze zaměřit tak, aby absolvent měl prohloubené vědomosti např. v oblasti:

-          výroby, montáže, oprav a uvádění do provozu složitých strojů a zařízení užívaných v různých (i nestrojírenských) odvětvích a byl popř. schopen (po příslušné praxi) tyto činnosti řídit,

-          klasických a progresivních technologií třískového obrábění a dělení materiálu směřujících ke stále vyšší tvarové složitosti a přesnosti součástí a tyto vědomosti uměl aplikovat při navrhování technologických postupů, nářadí a přípravků apod.,

-          pracovních činností spojených s tvářením, sléváním, tepelnou a povrchovou úpravou kovů a tyto vědomosti uměl aplikovat při navrhování technologických postupů apod.,

-          plynárenských zařízení a jejich provozu, v oblasti automatizace a řízení plynárenského provozu, jeho ekonomiky a organizace, problematiky topných plynů, jejich uskladňování a čistění, výpočtu a projektování plynovodů, problematiky obsluhy, údržby a oprav plynárenských zařízení, montáže rozvodných zařízení, znalosti příslušných bezpečnostních předpisů a provádění revizních činností,

-          technické údržby a oprav základní a speciální techniky, jakož i dalších agregátů strojů a zařízení včetně řízení menších pracovních kolektivů,

-          provozu strojů, užívaných v různých odvětvích včetně automatizace a ekonomiky jejich provozu,

-          konstrukce strojů a zařízení, diagnostiky jejich závad a zásad zabezpečování jejich provozuschopnosti.

Uvedené okruhy představují pouze příklady možného zaměření výuky.

V souladu s profilací absolventů může škola doplnit název studijního oboru uvedením jeho zaměření (např. 23-43-L/506 Provozní technika-plynárenství, 23-43-L/506 Provozní technika-obrábění materiálů, 23-43-L/506 Provozní technika-tváření, 23-43-L/506 Provozní technika-servis a opravy strojů).

1.4   Klíčové dovednosti

Z profesního hlediska jsou pro absolventa velmi důležité numerické aplikace, dovednosti řešit problémy a problémové situace, dovednosti využívat prostředky informačních  a komunikačních technologií a pracovat s informacemi a komunikativní dovednosti.

Absolvent umí:

-          řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese a využívat matematické a přírodovědné poznatky,

-          z osobnostního a profesního hlediska řešit problémy a problémové situace,

-          využívat efektivně prostředky informačních a komunikačních technologiích a efektivně pracovat s informacemi,

-          vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou.

Předpokladem zkvalitňování osobního i pracovního života jsou personální a interpersonální dovednosti.

Absolvent dovede využívat sebepoznávání a sebekontrolu pro stanovení a realizaci přiměřených cílů vlastního osobnostního a pracovního rozvoje. Dovede zdokonalovat svůj pracovní výkon, dodržovat zdravý životní styl, spolupracovat s ostatními osobami na dosažení kolektivních cílů, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a práci ostatních.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent studijního oboru připraven vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání v průmyslu, službách, i ve sféře soukromého podnikání.

Studijní obor provozní technika připravuje zejména pro dělnická povolání, absolventi se mohou uplatnit i v nižší a střední technické funkci:

-          servisní technik,

-          vedoucí provozu,

-          technik dispečer,

-          technik technolog,

-          technik normovač,

-          technik kontrolor jakosti,

-          technik konstruktér,

-          technik projektant,

-          technik technický manažer provozu,

-          technik investic a engineeringu.

Absolventi se mohou uplatnit také v některých příbuzných dělnických povoláních, jako jsou:

-          mechanik,

-          provozní mechanik apod.

3         Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední, popř. úplné střední odborné vzdělání.