MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 17. srpna 2004, č.j. 23 863/04-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

23-43-L/506 Provozní technika

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. a 2. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Dějepis

2

Občanská nauka

1

Matematika

5

Fyzika (8)

3

Informační a komunikační technologie

4

Tělesná výchova (6)

4

Ekonomika

3

Technická mechanika

4

Technická měření

4

Stroje a zařízení

3

Technologie

6

b) výběrové

0-15

 

 

Celkem hodin

max 66

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Příklady výběrových předmětů: nářadí a přípravky, technologie montáží a oprav, obrábění materiálů, tvářecí stroje, tepelná technika, provozuschopnost strojů a zařízení, plynárenská zařízení, požární technika, elektrotechnika, hospodářský zeměpis, laboratorní cvičení, výpočetní technika, automatizace obráběcích strojů, tekutinové mechanizmy, psychologie aj.

Příklady nepovinných vyučovacích předmětů: estetická výchova, konverzace v cizím jazyku, další cizí jazyk, multikulturní soužití, člověk a prostředí, psychologie práce, seminář z matematiky, seminář z fyziky, výpočetní technika, sportovní hry, technika administrativy,

 

Poznámky:

1.      Učební plán umožňuje školám využitím výběrových předmětů dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu, zájmu a schopností žáků. Vedení školy vypracuje konkretizovaný učební plán podle obecných pedagogických zásad, s přihlédnutím k žádoucím mezipředmětovým vazbám a s respektováním dále uvedených poznámek, nebo využije doporučený učební plán, který je uveden dále. Konkretizovaný učební plán schválí ředitel školy, po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

2.      Celkový počet všech vyučovacích hodin povinných (všeobecně vzdělávacích, odborných a výběrových) předmětů nesmí přesáhnout 66 hodin za dva roky studia. Celková týdenní hodinová dotace předmětů je minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku.

3.      Hodinová dotace předmětů povinných základních (všeobecných a odborných), představuje základ vzdělání studijního oboru provozní technika, který je pro všechny školy závazný.

4.      Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. a 2. ročníku denního studia rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

5.      Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných učebních osnov pro nástavbové studium, nebo SOŠ.

6.      Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika a tělesná výchova budou rovnoměrně zastoupeny ve všech ročnících. Podle místních podmínek lze do učebního plánu zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

7.      Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu cizího jazyka, kterému se učil v učebním oboru. Studium dalšího cizího jazyka lze zařadit jako výběrový předmět.

8.      V předmětu fyzika upraví škola uspořádání tematických celků tak, aby byla zajištěna vzájemná návaznost s odbornými předměty.

9.      Konkretizovaný učební plán je možné v povinných a výběrových vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem, zároveň musí být dodrženy minimální hodinové dotace dané obecným učebním plánem.

10.  Učební osnovy odborných vyučovacích předmětů může škola obměnit až 30 % obsahu při zachování hodinové dotace těchto předmětů uvedené v učebním plánu. Takto upravené osnovy schvaluje ředitel školy.

11.  Výběrové vyučovací předměty (mohou být koncipovány jako skupina tvořící určitou profilaci) a jejich obsah se zařadí s ohledem na záměr přípravy žáků podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů, dále s ohledem na zájmy žáků nebo zástupců sféry trhu práce. Výběrovými vyučovacími předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, tak odborné.

12.  Učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů vypracuje škola (může také využít učební osnovy výběrových a volitelných předmětů vydávaných NÚOV) a po schválení ředitelem školy se stávají součástí povinné dokumentace.

13.  Hodinové dotace pro výběrové vyučovací předměty lze rovněž využít částečně, nebo zcela k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu.

14.  Škola užívá kód a název oboru 23-43-L/506 Provozní technika, je-li příprava absolventa výrazně profilována, může se odděleně od tohoto názvu uvádět slovy příslušné zaměření (např. 23-43-L/506 Provozní technika-montáže a opravy, 23-43-L/506 Provozní technika – provozuschopnost strojů a zařízení).

15.  Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah vypracuje škola, může využít i osnovy z jiných vzdělávacích programů. Návrh těchto osnov schvaluje ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmu žáků, rodičů, možností školy apod.

16.  Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce, popř. do tří, jsou-li některými z nich sportovní hry, nebo řízení motorových vozidel.

17.  Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Ředitel školy je stanoví podle platných předpisů MŠMT. Při cvičení se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční, personální i prostorové podmínky školy.

18.  Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

19.  Ředitel školy zařadí do výuky problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí včetně zásad první pomoci dle pokynu MŠMT č. j. 12 050/03-22 a dodatku k UD č. j. 13 586/03-22 s využitím metodické příručky vydané MV-GŘ Hasičského záchranného sboru ČR.

20.  Do osnovy vyučovacích předmětů ředitel školy zařadí problematiku učiva „Úvod do světa práce“ v rozsahu metodického pokynu č. j. 22 067/2000-2.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1.      Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.      Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

3.      Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, automatizace a mechanizace, zavádění nových materiálů apod., a to s ohledem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického vývoje v oboru přípravy a odvětví.

 

 

DOPORUČENÝ Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

A. Povinné

 

 

 

a) základní

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk

3

3

6

Dějepis

2

-

2

Občanská nauka

-

1

1

Matematika

3

3

6

Fyzika

2

1

3

Informační a komunikační technologie

2

2

4

Tělesná výchova

2

2

4

Ekonomika

2

2

4

Technická mechanika

3

3

6

Technická měření

2

2

4

Stroje a zařízení

2

2

4

Technologie

3

3

6

b) výběrové

 

 

 

Elektrotechnika

2

2

4

Technologie montáží a oprav

1

2

3

Provozuschopnost strojů a zařízení

1

2

3

 

 

 

 

Počet hodin celkem

max. 33

max. 33

max. 66

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

Učební plán

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6 (2,2,2)

Cizí jazyk

6 (2,2,2)

Dějepis

1 (1,-,-)

Občanská nauka

1 (-,1,-)

Matematika

5 (2,2,1)

Fyzika

3 (1,1,1)

Informační a komunikační technologie

4 (2,1,1)

Ekonomika

2 (-,1,1)

Technická mechanika

3 (2,1,-)

Technická měření

2 (-,1,1)

Stroje a zařízení

2 (1,1,-)

Technologie

4 (2,1,1)

b) výběrové

0-6

 

 

Celkem hodin týdně

max. 45

B. Nepovinné

 

 Poznámky

1.      Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Tematické plány schvaluje ředitel školy.

2.      Poznámky k učebnímu plánu denního studia (kromě pozn. č. 2, 4, 15, 16) platí i pro večerní studium.

3.      V závorce uvedené hodinové dotace jsou doporučené pro jednotlivé ročníky.

 

Učební plán

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

60 (20,20,20)

Cizí jazyk

70 (30,20,20)

Dějepis

20 (20,-,-)

Občanská nauka

10 (-,10,-)

Matematika

60 (20,20,20)

Fyzika

30 (10,10,10)

Informační a komunikační technologie

30 (10,10,10)

Ekonomika

30 (-,10,20)

Technická mechanika

40 (20,10,10)

Technická měření

30 (-,10,20)

Stroje a zařízení

40 (20,20,-)

Technologie

70 (30,20,20)

b) výběrové

0-170

Celkem hodin týdně

600-660

B. Nepovinné

 

Poznámky:

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva vyučující přizpůsobí podle počtu konzultačních hodin uvedených v konkretizovaném učebním plánu.

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené konkretizovaným učebním plánem jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do týdenního, případně čtrnáctidenního rozvrhu, nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.      V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle konkretizovaného učebního plánu vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

4.      Pro dálkové studium platí také poznámky uvedené u obecného učebního plánu denního studia (kromě pozn. č. 2, 4, 15, 16).