CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

1.Základní údaje

 Délka přípravy:

a. Denní studium 2 roky

b. Večerní studium 3 roky

c. Dálkové studium 3 roky

 Základní podmínky pro přijetí: Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém strojírenském učebním oboru (kromě oboru 24-39-2), popř. obsahově příbuzných oborů.

 Příbuznost posoudí ředitel školy.

 Způsob ukončení přípravy: Maturitní zkouška

 Poskytované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání

2.Stručný popis oboru

  Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto prohloubení a rozšíření je zaměřeno na technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání, to vše v celé oblasti strojírenství. Část obsahu studijního oboru je odborně zaměřena podle zájmu žáků, zejména s ohledem na možné pracovní uplatnění v regionu.

3.Zdravotní požadavky

  Obor je určen pro hochy a dívky, splňující zdravotní požadavky pro výkon technickohospodářských funkcí ve strojírenské výrobě.

4.Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

  Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

  V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení. Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d) vykonávání stanoveného dozoru.

  "Práce pod dozorem" - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

  Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

 "Práce s dohledem" - osoba pověřená dohledem kontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

5. Zařazení absolventů

  Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat náročné pracovní činnosti v průmyslu, službách, i ve sféře soukromého podnikání.

6. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

  Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední, popř. úplné střední odborné vzdělání.