MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29.12. 1995 čj. 27 590/95-23 s platností od 1.září 1996 počínaje prvním ročníkem


UČEBNÍ PLÁN

oboru

23-43-E/506 Provozní technika

 

Denní studium:

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

Celkem

A. Všeobecně vzdělávací

15

15

30

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk

2-3

2-3

4-6

Nauka o společnosti

1

1

2

Matematika

3-4

3-4

6-8

Tělesná výchova

2

2

4

Fyzika2)

2-3

2-3

4-6

B. Odborné

max. 18

max. 18

max.36

Ekonomika a řízení

2-3

2-3

4-6

Obsluha osobních počítačů

2(1)

2(2)

4(3)

Mechanika

1-2

1-2

2-4

Technická měření

2(2)

2(2)

4(4)

Stroje a zařízení

1-2

1-2

2-4

Technologie

3

3

6

Výběrové předměty

5-6

5-6

10-12

Celkem

max. 33

max. 33

max. 66

C.Nepovinné předměty      

 

 

Poznámky:

1. Konkretizace počtu hodin všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. Při tom ředitel přihlíží k významu předmětů pro zaměření studia, k úrovni předchozího vzdělání žáků a k zabezpečení nutné hodinové dotace pro maturitní předměty.

2. Pokud je jako výběrový odborný předmět zařazena Elektrotechnika, vyučuje se předmět podle varianty učební osnovy, která neobsahuje elektrotechniku.

3. Počet hodin v závorce udává týdenní počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin v souladu s platnými předpisy.

4. Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit

o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje (z hlediska duševní

hygieny žáků) za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

5. Struktura a obsah odborných výběrových vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy.

Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání žáků a respektující jejich zájmy a regionální podmínky trhu práce.

Příklady předmětů jsou:

Nářadí a přípravky, Technologie montáží a oprav, Obrábění materiálů, Tepelná technika, Provozuschopnost strojů a zařízení,Plynárenská zařízení, Požární technika, Elektrotechnika aj.

Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných vyučovacích předmětů.

6. Výběr nepovinných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním

potřebám a zájmům žáků ( např. zájem vykonat maturitní zkoušku z vybraného předmětu), specifickým potřebám regionu. Ředitel SOU (ISŠ) schvaluje i jejich učební osnovu, vypracovanou předmětovou komisí.

7. Obsah učiva v předmětech je možno upravit až do 30 % jeho rozsahu, např. k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobování učiva specifickým potřebám jednotlivých regionů.

8. Učební plány je možné v povinných i volitelných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

9. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu musí každý vyučující:

- průběžně probírat otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

- soustavně dbát na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí,

- obsah předmětu aktualizovat v souladu s požadavky vzniklými rozvojem odvětví strojírenství a s požadavky respektujícími situaci na trhu práce.

 

Večerní studium:

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

Celkem

A. Všeobecně vzdělávací

8

6

8

22

Český jazyk a literatura

2

1

3

6

Cizí jazyk

1-2

1-2

1-2

3-6

Nauka o společnosti

1

-

-

1

Matematika

2

2

2

6

Fyzika2)

1-2

1-2

1-2

3-6

B. Odborné

7

9

7

23

Ekonomika a řízení

-

1

1-2

2-3

Obsluha osobních počítačů

1-2(1)

1(1)

-

2-3(2)

Mechanika

-

1

1-2

2-3

Technická měření

-

1(1)

1-2(1-2)

2-3(2-3)

Stroje a zařízení

1

1-2

-

2-3

Technologie

1-2

1

1

3-4

Výběrové předměty

2-3

2-3

2-3

6-9

Celkem

15

15

15

45

C.Nepovinné předměty        

 

 

Poznámky:

1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Tematické plány schvaluje ředitel školy.

2. Poznámky k učebnímu plánu denního studia (kromě pozn. č. 4) platí i pro večerní studium.

 

Dálkové studium:

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin v ročníku

1.

2.

3.

Celkem

A. Všeobecně vzdělávací

100

90

90

280

Český jazyk a literatura

25

20

30

75

Cizí jazyk

20

20

20

60

Nauka o společnosti

15

10

-

25

Matematika

25

20

30

75

Fyzika2)

15

20

10

45

B. Odborné

100

120

110

330

Ekonomika a řízení

-

10

10-20

20-30

Obsluha osobních počítačů

10

10(10)

0-10(10)

20-30(20)

Mechanika

-

20

10-20

30-40

Technická měření

-

10(10)

20(20)

30(30)

Stroje a zařízení

20

20

-

40

Strojírenská technologie

30-40

20

10-20

60-80

Výběrové předměty

30-40

30

40-50

100-120

Celkem

200

210

200

610

C. Nepovinné předměty        

 

 

Poznámky:

1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Tematické plány učiva schvaluje ředitel školy.

2. Počty konzultačních hodin jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku.

3. V závěru každého pololetí se konají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo ( v jednom dni se mohou konat zkoušky maximálně ze tří předmětů).

4. Poznámky k učebnímu plánu denního studia (kromě pozn. č.1 a 4) platí i pro dálkové studium.