PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                             2344L Montáž strojů a zařízení

Kód a název:                                 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení

Dosažený stupeň vzdělání :             úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :      maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

 

1.    Předpokládané výsledky vzdělávání

 

1.1    Obecná úvodní část

      Po skončení přípravy ve studijním oboru mechanik strojů a zařízení, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen ručně a strojně obrábět materiály, svařovat a po zaškolení řezat kyslíkem, vyrábět a montovat strojní součásti, sestavovat, opravovat a oživovat strojírenské výrobky, diagnostikovat a odstraňovat poruchy na složitých strojích a zařízeních, zajišťovat předávací a opravárenský servis.

       

1.2.    Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

 

1.3.    Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po skončení přípravy ve studijním oboru mechanik strojů a zařízení a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent umí:

Příprava ve studijním oboru mechanik strojů a zařízení vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen:

 

1.4    Klíčové dovednosti

Z profesního hlediska jsou pro absolventa velmi důležité numerické aplikace, dovednosti řešit problémy a problémové situace a dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi, při zařazení do technickohospodářské funkce se k tomu přiřazují komunikativní dovednosti.

Absolvent umí:

Předpokladem dalšího zkvalitňování osobního i pracovního života jsou personální a interpersonální dovednosti a schopnost získávat a zpracovávat informace a následně je využívat.

Absolvent dovede využívat sebepoznávání a sebekontrolu pro stanovení a realizaci přiměřených cílů vlastního osobnostního i pracovního rozvoje, dovede zdokonalovat osobní a pracovní výkon a dodržovat zdravý životní styl, dovede spolupracovat s druhými osobami na dosažení kolektivních cílů, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci i práci ostatních:

 

2. Možnosti uplatnění
absolventa

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky bude absolvent studijního oboru připraven vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání při opravách, seřizování a oživování strojů a strojních zařízení, včetně jejich příslušenství a technickohospodářských činností provozního charakteru.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.

 

Studijní obor mechanik strojů a zařízení připravuje zejména pro dělnická povolání:

Absolventi se mohou uplatnit také v některých příbuzných dělnických povoláních, jako jsou:

 

3. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách (včetně vojenských) za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.