MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 3. prosince 2001, čj. 29 459/01-23, s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

  

UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor: 2344L Montáž strojů a zařízení

Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník

A. Povinné vyučovací předměty

a) Předměty povinného základu

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

10

Fyzika (9)

3

Chemie

2

Základy ekologie

1

Práce s počítačem

4

Tělesná výchova

8

Ekonomika

3

Technická dokumentace

4

Strojírenská technologie

2

Strojnictví

4

Technická mechanika

3

Elektrotechnika

3

Číslicová technika

2

Technologie (11)

10

Odborný výcvik (11)

37,5

b) Výběrové předměty

0-5,5

Celkem hodin týdně

max 132

B) Volitelné předměty

 

Příklad výběrových předmětů:

výpočetní technika, základy automatizace, číslicová technika, diagnostika, technické měření, laboratorní měření, psychologie.

Poznámky:

 1. Cílem učebního plánu je umožnit školám, využitím výběrových předmětů, dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu, zájmu a schopností žáků. Vedení školy vypracuje, s respektováním Standardu středoškolského odborného vzdělávání a dále uvedených poznámek, učební plán a tím určí proporce předmětů v jednotlivých ročnících.
 2. Hodinová dotace předmětů povinných základních (všeobecných a odborných), představuje základ vzdělání studijního oboru mechanik strojů a zařízení, který je pro všechny školy závazný.
 3. Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle nejnovějších platných učebních osnov pro SOŠ, SOU vydávaných NÚOV Praha. K výuce předmětu tělesná výchova se doporučují nejnovější učební osnovy vydané VÚP.
 4. Celkový počet všech vyučovacích hodin povinných, všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, a výběrových nesmí přesáhnout 132 hodin za čtyři roky studia.
 5. Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika a tělesná výchova budou proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících. Podle místních podmínek lze do učebního plánu zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.
 6. Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák ve studiu cizího jazyka, kterému se učil na škole s povinnou školní docházku. Při hodinové dotaci 12 hodin a více se vychází z platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro studijní obory SOŠ a SOU. Studium dalšího cizího jazyka lze zařadit jako výběrový předmět. Druhý cizí jazyk se doporučuje zařadit v minimálním rozsahu 6 hodin celkem, s vyšší hodinovou dotací v ročníku, ve kterém studium začíná.
 7. Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Ve 4.ročníku je učivo rozvrženo do 30 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.
 8. Učební plány je možné v povinných, výběrových i volitelných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.
 9. V předmětu fyzika škola upraví uspořádání tematických celků tak, aby byla zajištěna vzájemná návaznost s odbornými předměty.
 10. Učební osnovy odborných vyučovacích předmětů školního kurikula jsou součástí učebních dokumentů. Škola si může obměnit až 30% obsahu, při zachování hodinové dotace těchto předmětů uvedené v učebním plánu. Takto upravené osnovy schvaluje ředitel školy.
 11. Náplň učebních osnov vyučovacích předmětů technologie a odborný výcvik se ve 3. a 4.ročníku může obsahově diferencovat podle požadavků zainteresovaných stran.
 12. Výběrové vyučovací předměty (mohou být koncipovány jako skupina tvořící určitou profilaci) a jejich obsah se zařadí s ohledem na záměr přípravy žáků podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů, dále s ohledem na zájmy žáků, jejich rodičů i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce. Výběrovými vyučovacími předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, tak odborné.
 13. Učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů vypracuje škola a po schválení ředitelem školy se stávají součástí povinné dokumentace.

 14. Hodinové dotace pro výběrové vyučovací předměty lze rovněž využít částečně, nebo zcela k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu a odborného výcviku.
 15. Škola užívá kód a název oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení, je-li příprava absolventa výrazně profilována, může se odděleně od tohoto názvu slovy uvádět příslušné zaměření.
 16. Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah vypracuje škola, návrh těchto osnov schvaluje ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmu žáků, rodičů, možností školy apod..
 17. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce, popř. do tří, jsou-li některými z nich sportovní hry, nebo řízení motorových vozidel.
 18. Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Ředitel školy je stanoví podle platných předpisů MŠMT. Při cvičení se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy, apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční, personální i prostorové podmínky školy.
 19. Teoretické vyučování a odborný výcvik se organizují podle Vyhlášky MŠMT ČR č.354/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Konkretizovaný učební plán vytvořený školou se stává povinnou dokumentací školy.
 20. Maturitní zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.
 21. Škola zařadí v prvním až třetím ročníku lyžařský výcvik popřípadě sportovně turistický kurs v trvání nejvýše dvou týdnů. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

3. Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, komplexní automatizace a mechanizace, zavádění nových materiálů apod., a to zejména se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje ve strojírenství.

 

 

Doporučený učební plán 

 

Kmenový obor: 2344L Montáž strojů a zařízení

Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení

 

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

a) Předměty povinného základu

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

2

2

3

10

Fyzika (9)

2

1

-

-

3

Chemie

2

-

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Práce s počítačem

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

-

3

3

Technická dokumentace

2

2

1

-

5

Strojírenská technologie

2

-

-

-

2

Strojnictví

-

2

2

-

4

Technická mechanika

-

2

1

-

3

Elektrotechnika

-

1

2

-

3

Číslicová technika

-

-

-

2

2

Technologie (11)

3

2,5

3

3,5

12

Odborný výcvik (11)

6

10,5

14

10,5

41

b) Výběrové předměty

-

-

-

2

2

Celkem hodin týdně

max 33

max 33

max 33

max 33

max132

B. Volitelné předměty