PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

23-45-L Servis a opravy strojů a zařízení

Studijní obor:

23-45-L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1         Předpokládané výsledky vzdělání

1.1   Obecná úvodní část

Po skončení přípravy ve studijním oboru mechanik seřizovač - mechatronik, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně obsluhovat, diagnostikovat, seřizovat popřípadě programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, zařízení, výrobní linky a automatizované systémy.

Je schopen kontrolovat a měřit výrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje, pomůcky a přípravky. Řídit pomocí programovatelných automatů (SPC, PLC) obráběcí, vstřikovací a tvářecí stroje, výrobní zařízení a linky, a to včetně jejich tekutinových rozvodů, ovládacích a regulačních prvků i s elektromagnetickým ovládáním

 

1.2   Všeobecné vědomosti, dovednosti a postoje

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-          disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s lidmi se zdravotním znevýhodněním, s příslušníky společenských minorit, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-          uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, chápal jazyk jako systém a prostředek komunikace, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat,

-          uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky, získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom hodnoty kulturních památek a chápal přínos umění pro člověka, cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla současná podoba světa, a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění současnosti,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek k získávání informací z různých zdrojů, poznávání kulturního bohatství jiných národů, pro potřeby svého povolání i v mezinárodní spolupráci,

-          používal správné matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-          byl schopen efektivně numericky počítat a využívat proměnnou, používat matematické postupy, řešit matematické reálné situace, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-          uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd., uměl řešit problémy, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

-          osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

-          uvědomoval si odpovědnost za vlastní zdraví a aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti,

-          projevoval smysl pro čest, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

-          mohl vést menší kolektiv pracovníků.

 

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po skončení přípravy ve studijním oboru mechanik seřizovač - mechatronik a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven na seřizování, obsluhu a údržbu strojů, zařízení, výrobních linek a automatizovaných systémů, popřípadě obsluhu a programování v příslušné technologické oblasti.

Absolvent umí:

-          správně a samostatně číst technické výkresy, technologické a pracovní postupy,

-          vyhledávat potřebné hodnoty ve strojírenských tabulkách, normách a normogramech a provádět příslušné výpočty,

-          podle norem rozlišovat běžné materiály a má přehled o strojních součástech a mechanizmech i o způsobech výroby a zpracování technických materiálů,

-          samostatně měřit měřidly a měřícími přístroji,

-          uplatnit základní vědomosti a dovednosti při ručním a strojním zpracování technických materiálů,

-          seřizovat, kontrolovat, diagnostikovat, obsluhovat a udržovat konvenční a číslicově řízené stroje, centra a linky, popř. i jinou techniku prostřednictvím programovatelných automatů,

-          provádět základní montážní a demontážní činnosti s elektrickými, mechanickými, hydraulickými a pneumatickými strojními podskupinami a skupinami,

-          seřizovat příslušné nástroje a sestavovat řídící programy,

-          navrhnout technologický postup výroby součástí,

-          zhodnotit náklady na výrobu jednoduchých výrobní cyklů a součástí,

-          respektovat zásady systémového řízení jakosti,

-          používat vézt a zpracovávat běžnou technickou agendy oboru,

-          při práci dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením,

-          vykonávat své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů tak, aby nenarušoval životní prostředí, ale naopak, přispíval k jeho zlepšení.

Po absolvování příslušné praxe absolvent umí:

-          seřizovat, obsluhovat a udržovat číslicově řízené stroje a zařízení různé technologické úrovně,

-          sestavovat složitější programy pro číslicově řízené stroje,

-          řešit technologické úlohy pomocí výpočetní techniky,

-          obsluhovat, seřizovat a udržovat obráběcí, tvářecí a vstřikovací stroje, výrobní zařízení a linky pomocí programovatelných automatů (SPC, PLC),

-          pracovat v nižší a střední technické funkci v řízení výroby, technologické přípravě výroby a technických sekretariátech výrobních managerů.

Dovednosti žáků lze v závěrečné fázi přípravy prohlubovat v určitém konkrétním směru, tj. rozšířit je na výkon výrobních nebo obslužných činností, vyskytujících se v souvislosti s výrobou a programováním určitých specializovaných výrobků (např. při obrábění kovů, tváření kovů, plastů, skla a keramiky). V tom případě je škola povinna dopracovat specifickou část profilu absolventa, doplnit odborné předměty, nebo vytvořit příslušný(é) výběrový(é) předmět(y). Tuto část kurikula schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

 

1.4   Klíčové dovednosti

Z profesního hlediska jsou pro absolventa velmi důležité numerické aplikace, dovednosti řešit problémy a problémové situace a dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi, při zařazení do technickohospodářské funkce se k tomu přiřazují i komunikativní dovednosti.

Absolvent umí řešit praktické problémy a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese a využívat matematické a přírodovědecké poznatky, dovede pomocí vhodných metod a prostředků řešit problémy a problémové situace:

-          umí hodnotit význam rozmanitých informací, informace vytřídit a shromáždit takové, které jsou pro vyjasnění charakteru problému nejdůležitější,

-          určuje nejzávažnější rysy problému, zvažuje různé možnosti řešení, jejich klady i zápory, stanoví kritéria pro volbu konečného optimálního řešení,

-          určí vhodné postupy pro realizaci zvoleného řešení a dodržuje je.

Absolvent se dovede vyjadřovat ústně i písemně přiměřeně situaci, rozumí termínům odborného charakteru, umí zpracovávat, vysvětlovat a znázorňovat písemný materiál včetně tabulek a grafů, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou, dokáže zpracovávat přesně a čitelně běžné písemné materiály komplexnějšího charakteru (např. potřebné pro opravárenskou činnost), umí vybírat a efektivně používat objasňující písemné zdroje (slovníky, příručky, katalogy, dílenské příručky, apod.).

Absolvent dovede využívat sebepoznávání a sebekontrolu pro stanovení a realizaci přiměřených cílů vlastního osobnostního a pracovního rozvoje. Dovede zdokonalovat osobní pracovní výkon, dodržovat zdravý životní styl, je schopen pracovat v týmu, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a práci ostatních.

Absolvent dovede pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě:

-          je seznámen s osobním počítačem, jeho základním částmi a způsoby obsluhy,

-          umí pracovat s běžným uživatelským softwarem a aplikačními programy využívanými v jeho profesi,

-          zná obsluhu periferních zařízení potřebných k činnosti používaných programů,

-          umí získávat informace z otevřených zdrojů (zejména z internetu) a volit odpovídající informační zdroje za účelem vyhledávání informace určitého charakteru,

-          umí získané informace využívat při výkonu svého povolání i v mimopracovním životě,

-          umí chránit informace proti zneužití, znehodnocení či manipulacím, vyžaduje-li to jejich charakter, popř. zákonná ustanovení,

-          umí používat běžné zařízení informační technologie v souladu s požadavky kladenými na bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru mechanik seřizovač-mechatronik podle příslušného zaměření je připraven k výkonu náročných dělnických povolání pro obsluhu, ošetřování, diagnostikování a údržbu, pro seřizování popřípadě programování konvenčních a číslicově řízených strojů, zařízení, výrobních linek a automatizovaných systémů. Uplatní se při stavbě, montáži a oživování strojů, zařízení a systémů, diagnostice a vyhledávání závad a poruch, v servisu.

Může působit ve vybrané technickohospodářské funkci provozního charakteru, jako je například mistr dílny, normovač, vedoucí skladu, zásobovač, přípravář apod.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.

3         Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách (včetně vojenských) za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytující úplné střední vzdělání.