PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

23-45-L Servis a opravy strojů a zařízení

Studijní obor:

23-45-L/005 Mechanik číslicově řízených strojů

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Po skončení přípravy ve studijním oboru mechanik číslicově řízených strojů, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen provádět přípravu a montáž všech agregátů, oživovat číslicově řízené stroje, centra a automatizované výrobní úseky a soustavy. Předávat nové číslicově řízené stroje a celky zákazníkům, včetně záručního a pozáručního servisu, seřizování, údržby, diagnostiky a oprav ve výrobě.

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Vzdělávání a výchova směřovaly k tomu, aby absolventi:

-          ovládali základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,

-          komunikovali s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovávali obecně uznávaná pravidla slušného chování,

-          uvědomovali si svou identitu a lidská práva, dovedli je obhajovat a zároveň plnili své morální a zákonné povinnosti,

-          poznali jiné kultury a nacházeli ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování,

-          uznávali lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury za sobě rovné a ctili jejich práva,

-          rozuměli fungování demokracie a byli schopni aktivního občanského života,

-          využívali svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru, k hlubšímu porozumění své současnosti i při politickém a filozoficko-etickém rozhodování, hodnocení a jednání,

-          vyjadřovali se v mateřském jazyce věcně jasně, srozumitelně a jazykově správně,

-          dovedli pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupovali k nim kriticky, uvědomovali si nutnost posouzení validity informačních zdrojů,

-          samostatně pracovali s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě,

-          používali cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě, pro poznávání kulturního bohatství jiných národů i pro vzájemné porozumění a pochopení,

-          dokázali cizí jazyk, který studovali, používat pro potřeby svého povolání,

-          uměli používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích,

-          rozuměli vztahu člověka a přírody, jednali ekologicky,

-          chápali význam umění pro člověka a dovedli si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost,

-          usilovali o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti,

-          uměli chránit zdraví a věděli, jak si mají počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech.

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáků ve studijním oboru mechanik číslicově řízených strojů vede k tomu, aby po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent:

-          četl strojnické výkresy součástí a sestav, výkresy silnoproudé elektrotechniky a orientoval se ve výkresech slaboproudé elektrotechniky,

-          četl výrobní a montážní pracovní postupy, elektrotechnická a hydraulická schémata,

-          volil montážní postupy mechanismů číslicově řízených strojů včetně silnoproudé instalace,

-          měl přehled o výrobě materiálů a jejich zpracování na polotovary,

-          měl základní znalosti o technologických, mechanických a fyzikálních vlastnostech materiálu a jeho označování podle platných norem,

-          znal způsoby obrábění a tváření materiálu,

-          ovládal systémy číslicově řízených strojů včetně elektroinstalace, přizpůsobovacích obvodů, pohonů a posuvů,

-          znal způsoby uložení a uchycení stroje, propojení všech částí, volbu, přípravu, ostření a upínání nástrojů, určování řezných podmínek a upínání obráběných součástí,

-          měl základní znalosti z technologické přípravy pro číslicově řízené stroje,

-          měl základní znalosti o správě programů pro číslicové řízení, o nastavení nástrojů do zásobníků v obráběcích centrech a integrovaných výrobních úsecích,

-          měl znalosti z volby, uchycení a nastavení upínacích přípravků na pracovní stůl číslicově řízených strojů a v integrovaných výrobních úsecích a znal dopravní zařízení používané u těchto strojů, center a integrovaných výrobních úseků,

-          znal mechanická, optická, elektrotechnická a elektronická měřidla,

-          uměl provádět pracovní a geometrické měření číslicově řízených strojů a proměřit parametry elektrorozvodu,

-          vykonával montáž složitých mechanických částí, zejména těch, které souvisejí s vlastním číslicovým řízením,

-          prováděl montáž silnoproudé části elektroinstalace a připojení výstupů číslicového řízení a řízení počítačem ke stroji,

-          oživoval číslicově řízené stroje a systémy a měl zkladní představu o práci s konstantami a daty, které určují vlastnosti řízení,

-          vykonával kontrolu funkce všech agregátů a odstraňoval na nich závady,

-          sestavil program pro obrobení jednoduché součástky,

-          nalezl chybu v programu na číslicově řízených strojích,

-          při předávání stroje zákazníkovi nebo po provedení údržby či opravy seřídil a předvedl stroj, provedl instruktáž o správném zacházení se strojem a napsal protokol nebo zprávu o opravě.

Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi zvládal i náročnější práce při výrobě strojů s číslicovým řízením a při jejich servisu přitom:

-          uměl sestavit hydraulický servopohon stroje včetně vyzkoušení jeho funkce a odstranil případné závady,

-          uměl kontrolovat, vyměnit nebo opravit elektrické zařízení stroje, jako jsou např. snímače, akční prvky, odměřovací zařízení apod.,

-          uměl sestavit řídící systém s obráběcím centrem, vyzkoušet stroj se systémem v ručním zadávání,

-          přijímal nové poznatky, zaváděl je do výrobní a servisní praxe,

-          podílel se na inovačních a racionalizačních opatřeních, na novátorském a zlepšovatelském hnutí,

-          dodržoval pracovní disciplínu, normy a technologické předpisy, hospodárně využíval suroviny, materiály, energii a pracovní čas,

-          prakticky využívá principy organizace, řízení a racionalizace práce, včetně základních poznatků vedení malých kolektivů s využitím společenských zásad ve vztazích mezi lidmi,

-          kvalifikovaně komunikuje a spolupracuje s odborníky, kteří připravují, realizují a vyhodnocují výrobní procesy na svěřeném úseku,

-          orientuje se v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a v zásadách ochrany před možnými negativními vlivy,

-          vykonává své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů tak, aby nenarušoval životní prostředí, ale naopak přispíval k jeho zlepšení,

-          dodržuje předpisy protipožární ochrany a ovládá obsluhu protipožárního zařízení.

1.4   Klíčové dovednosti

Z profesního hlediska jsou pro absolventa velmi důležité numerické aplikace, dovednosti řešit problémy a problémové situace a dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi, při zařazení do technickohospodářské funkce se k tomu přiřazují komunikativní dovednosti.

Absolvent umí:

-          řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese a využívat matematické a přírodovědné poznatky,

-          z osobního a profesního hlediska řešit problémy a problémové situace,

-          pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací v pracovním a mimopracovním životě,

-          vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou.

Předpokladem dalšího zkvalitňování osobního i pracovního života jsou personální a interpersonální dovednosti.

Absolvent dovede využívat metod sebepoznávání a sebekontroly pro stanovení a realizaci přiměřených cílů vlastního osobnostního i pracovního rozvoje a pro zdokonalování osobní a pracovní výkonnosti a dodržuje zdravý životní styl, dovede spolupracovat s druhými osobami na dosažení kolektivních cílů, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci i práci ostatních.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky bude absolvent studijního oboru připraven vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání při diagnostice, seřizování a oživování strojů a strojních zařízení, automatizovaných linek a systémů včetně jejich příslušenství a technickohospodářských činností provozního charakteru.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.

Studijní obor mechanik číslicově řízených strojů připravuje zejména pro dělnická povolání:

-          servisní technik

-          vedoucí provozu

Absolventi se mohou uplatnit také v některých příbuzných dělnických povoláních, jako jsou:

-          mechanik

-          provozní mechanik

-          mechatronik apod.

3         Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.